Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Vydáno: 8 minut čtení

Cílem tohoto příspěvku je popsat důležité aspekty již osmé novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a pro lepší přehlednost uvést změny, které nastanou s příslušnou novelou v právním předpise.

Hlavním důvodem novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., jako prováděcího právního předpisu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je povinnost členských států harmonizovat český právní řád s právem Evropské unie, konkrétně pak transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, a dále také směrnici Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady

Související dokumenty

Související články

Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Novela zákona o inspekci práce
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Přehled nových technických norem - 1. Q 2018
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001
BOZP a fotodokumentace pořízená před zahájením kontroly
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
"Utajené" zpřísnění požární bezpečnosti
Právo požární ochrany, 4. část - Povinnosti právnických a podnikajících osob dle zákona o požární ochraně, 1. část
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Novinky z oblasti právních předpisů BOZP
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Školení první pomoci
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)