Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021

Vydáno: 27 minut čtení

Rakovina, ať už souvisí nebo nesouvisí s výkonem povolání, je po kardiovaskulárních onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí v zemích Evropské unie. Je označována za jeden z hlavních faktorů přispívajících k předčasným úmrtím v EU a připadá na ni přibližně čtvrtina všech úmrtí. Rakovina má dopad nejen na zdraví jednotlivců a rodinný život, ale i na produktivitu a růst hospodářství. [1], [2]

1. Rakovina související s výkonem povolání

Látky, jejichž účinek se projeví až po velmi dlouhé době expozice, nebo po jejím skončení (tj. po dlouhé době latence), se označují, jako látky s pozdním účinkem. Časový odstup (stádium latence) může trvat i několik let nebo desítky let, dokonce se mohou projevit až v následujících generacích. Do této skupiny patří karcinogeny, mutageny, látky působící nepříznivě na reprodukci a vývoj (teratogeny). [3]

Látky s účinkem karcinogenním mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny. Látky s účinkem mutagenním mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu mutací, které mohou být společným mechanismem vzniku dědičných onemocnění, zhoubných novotvarů (rakoviny) nebo vrozených vývojových vad. Látky toxické pro reprodukci mohou vyvolat poškození reprodukčních funkcí u obou pohlaví a zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků. Toxické látky negativně působící na plod v době nitroděložního vývoje se označují jako teratogeny. [4]

Rakovina je hlavní příčinou úmrtí souvisejících s výkonem povolání v EU. V současnosti je ročně 52 % úmrtí souvisejících s výkonem povolání přičítáno právě rakovině, ve 24 % případů jsou pak příčinou úmrtí onemocnění oběhové soustavy, ve 22 % jiná onemocnění a ve 2 % případů zranění. [5], [2]

To znamená, že téměř 80 000 lidí v EU umírá na rakovinu způsobenou prací s karcinogeny. Kromě těchto úmrtí je každý rok diagnostikováno více než 120 000 lidí s rakovinou související s prací. Diagnóza často přichází roky po expozici, protože rakovina má velmi dlouhou latenci. Vzhledem k tomuto faktu, mohou být zaměstnanci již v důchodu, když se nemoc objeví. [6]

Přímé náklady na expozici karcinogenům při práci v celé Evropě se odhadují na 2,4 miliardy EUR ročně. Při zohlednění výdajů na zdravotní péči a ztráty produktivity se tento počet odhaduje na 4 až 7 miliard EUR ročně. [6]

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s účinností od 20. 5. 2021

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vstoupilo v účinnost k 1. 1. 2008 jako prováděcí právní předpis zákona č. 309/2006 Sb., v souladu s ustanovením § 21 písm. a) citovaného zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je povinnost členských států přizpůsobit své právní řády požadavkům práva Evropské unie, konkrétně pak transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, dále směrnici Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES a směrnici Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu.

Směrnice 2004/37/ES stanoví řadu obecných minimálních požadavků na odstranění nebo omezení expozice všem karcinogenům a mutagenům, které spadají do její působnosti. Zaměstnavatelé musí odhalovat a posuzovat rizika pro zaměstnance spojená s expo

Související dokumenty

Související články

Evropa a její boj s rakovinou z povolání
Expozice karcinogenům na pracovištích
Důležité aspekty 8. novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Jak se vyhnout pokutám při porušení předpisů k bezpečnosti práce
Sedmá novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Přehled nových technických norem - 2.Q 2018
Expozice karcinogenním látkám vznikajícím během pracovního procesu
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Rok 2023, aneb kam kráčíš, BOZP
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Novelizace mezinárodních smluv pro přepravu nebezpečných věcí 2021
Postup legislativních prací při rekodifikaci vyhrazených technických zařízení
České technické normy, jejich závaznost a užitečnost
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k novele zákoníku práce
Novela zákona o inspekci práce
Přehled nových technických norem - duben a květen 2017
Novinky z oblasti právních předpisů BOZP
Nové nařízení vlády v oblasti bezpečnostních značek
Aktuálně z právních předpisů BOZP

Související otázky a odpovědi

Provoz spalinové cesty podokenních topidel do 7 kW s vývodem přes fasádu
Práce ve ztíženém prostředí
Umístění požární značky
Školení první pomoci
Aktualizace směrnic BOZP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Skupina prací z hlediska BOZP a pro zaručenou mzdu - obsluha váhy
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Platnost slovenských revizí
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Související předpisy

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
262/2006 Sb., zákoník práce
195/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů