Hromadné propouštění

Vydáno: 16 minut čtení

Institut hromadného propouštění je v současné době naštěstí relativně řídkým fenoménem, zejména z důvodu trvající ekonomické stability, ba prosperity. V tzv. kapitalistickém systému však – jak známo – dochází k pravidelnému nástupu i jiných cyklů, v tomto kontextu mám na mysli cyklus tzv. recese. Právě v období recese ekonomiky by našel institut hromadného propouštění (bohužel) své širší uplatnění.

Analýzou dřívější pracovněprávní úpravy jsem dohledal, že institut hromadného propouštění se objevuje v zákoníku práce až od roku 2001 (tehdy se jednalo o tzv. starý zákoník práce, tedy zákon č. 65/1965 Sb.) Pojďme nejprve nahlédnout do platné právní úpravy. Hromadným propouštěním se zabývá zákoník práce v ust. § 62 – 64.

Ust. §§ 62 a 63 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zní:

„Díl 6

Hromadné propouštění

§ 62

(1)Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nejméně

a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců,

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo

c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců. Skončí-li za podmínek uvedených ve větě první pracovní poměr alespoň 5 zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců uvedených v písmenech a) až c) i zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období z týchž důvodů dohodou.

(2) Před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců; rovněž je povinen informovat o

a) důvodech hromadného propouštění,

b) počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,

c) o počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni,

d) době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit,

e) hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,

f) odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.

(3) Předmětem jednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců je dosažení shody zejména o opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance, především možnosti jejich zařazení ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele.

(4) Zaměstnavatel je současně povinen písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa činnosti zaměstnavatele o opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 3, zejména o důvodech těchto opatření, o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře zaměstnanců, jichž se tato opatření mají týkat, o období, v jehož průběhu dojde k hromadnému propouštění, o navržených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. Jedno vyhotovení písemné informace doručí zaměstnavatel odborové organizaci a radě zaměstnanců.

(5) Zaměstnavatel je povinen prokazatelně doručit krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. Ve zprávě je povinen dále uvést celkový počet zaměstnanců a počet a profesní složení zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění týká. Jedno vyhotovení této zprávy doručí odborové organizaci a radě zaměstnanců. Odborová organizace a rada zaměstnanců mají právo se k písemné zprávě zaměstnavatele samostatně vyjádřit a toto vyjádření doručit krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel, na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, je povinen doručit krajské pobočce Úřadu práce písemnou zprávu pouze na její žádost.

(6) V případě, že u zaměstnavatele není ustavena nebo nepůsobí odborová organizace ani rada zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti uvedené v odstavcích 2 až 5 vůči každému zaměstnanci, jehož se hromadné propouštění týká.

(7) Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnanci den doručení písemné zprávy zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce podle § 63.

§ 63

Pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele podle § 62 odst. 5 krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. To neplatí, bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele.“

Je zřejmé, že právní úprava je celkem kusá, dle mého názoru ovšem dostatečná. Vyvolává ovšem některé výkladové otázky, které autoritativní literatura z celkem logických důvodů pomíjí, judikatura pak prakticky absentuje.

Cílem mého příspěvku je dát podněty a návody podnikatelské a právní praxi, předložit nezávazné a doporučující texty tzv. faktických právních jednání a vlastních pracovněprávních jednání.

Neuškodí zpracovat si před „spuštěním“ procesu hromadného propouštění u příslušného zaměstnavatele jakýsi „harmonogram kroků“ (viz níže) a tímto harmonogramem se pak řídit.

Příklad:

Harmonogram hromadného propouštění v TEITRA a.s. (únor 2016)

 1. Učinit rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách.
 2. Písemně informovat odbory. Kopii informace zaslat ÚP ve lhůtě alespoň 30 dnů před dáním výpovědí.
 3. Písemně informovat ÚP. Obsahem informace pro ÚP je i údaj o zahájení jednání s odbory. Jedno vyhotovení informace pro ÚP se zasílá odborům.
 4. Následně jednat s odbory o opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance...
 5. Zaslat konečnou písemnou zprávu ÚP o výsledcích jednání s odbory (prokazatelně doručit ÚP). Jedno vyhotovení této písemné zprávy doručit odborům.
 6. Vyhotovit a doručovat výpovědi zaměstnancům (zde uvést dle ust. § 62 odst. 7 den doručení písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce – viz bod 5.).

Dále se můžeme seznámit se vzorovými dokumenty, které sledují časový harmonogram nastíněný v příkladu shora. Obecně lze doporučit nejít v konkrétních textech až na konečný detail typu uvedení konkrétní dílny, tzv. střediska apod. u uvolňovaných zaměstnanců. Zákoník práce totiž na mnohé otázky odpovědi nedává.

Vzor zápisu ze zasedání představenstva:

ZÁPIS
ze zasedání představenstva TEITRA a.s., konaného dne 24. února 2016 v sídle společnosti

Přítomni členové představenstva:

 • Ing. Ramon Veres, nar. .................., bydliště ......................., předseda představenstva
 • Ing. Petr Soukal, nar. .................., bydliště ......................., místopředseda představenstva
 • Ing. Jan Novák, nar. ...................., bydliště ......................., člen představenstva

Ing. Ramon Veres zahájil zasedání představenstva akciové společnosti TEITRA a.s. se sídlem ......................., IČO ................, spisová značka B .......... vedená u Krajského soudu v ........ (dále též jen „TEITRA a.s.“), a konstatoval, že přítomni jsou všichni členové představenstva.

Ing. Ramon Veres uvedl, že jediným bodem programu jednání představenstva je přijetí rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců společnosti TEITRA a.s. za účelem zvýšení efektivnosti práce. Po proběhnuvší diskusi bylo přijato následující

r o z h o d n u t í:

 1. S poukazem na ust. § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, rozhodlo představenstvo společnosti o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce ve společnosti TEITRA a.s. následovně:
  • v provozu kalírna o 8 zaměstnanců kategorie D a 2 zaměstnance kategorie THP
  • v provozu lisovna o 7 zaměstnanců kategorie D a 3 zaměstnance kategorie THP
  (celkem 20 zaměstnanců)
  s tím, že výpovědi budou doručeny v měsíci březnu 2016 a pracovní místa budou zrušena s účinností ke dni 1. 6. 2016.
 2. praktickou realizaci přijatého usnesení – hromadné propouštění ve smyslu zákoníku práce – zajistí předseda a místopředseda PAS.

O návrhu bylo hlasováno a po provedeném hlasování a sečtení hlasů Ing. Ramon Veres oznámil, že 100 % hlasů přítomných členů představenstva oprávněných k hlasování bylo přijato výše uvedené usnesení.

Poté Ing. Ramon Veres prohlásil zasedání představenstva společnosti TEITRA a.s. za ukončené.

Na důkaz správnosti tohoto zápisu připojují přítomní členové představenstva své podpisy:

....................            ....................               ....................

Dalším dokumentem je vzor písemné zprávy odborům.

Vzor písemné zprávy odborům:

V .............. dne 25. 2. 2016

ZO OS KOVO TEITRA a.s.

IČO: ........, závodní výbor, k rukám předsedy

z d e

Hromadné propouštění

Vážení,
sdělujeme Vám, že dne 24. 2. 2016 rozhodlo představenstvo TEITRA a.s. se sídlem .................., IČO ........., spisová značka B .......... vedená u Krajského soudu v ......., o snížení stavu zaměstnanců společnosti TEITRA a.s. za účelem zvýšení efektivnosti práce s tím, že pracovní místa budou zrušena s účinností ke dni 1. 6. 2016. Výpovědi z pracovního poměru budou zaměstnancům, kteří se v důsledku tohoto rozhodnutí stanou nadbytečnými, doručeny v měsíci březnu 2016.

V souladu s ust. § 62 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, Vás v zákonné 30denní lhůtě předem před dáním výpovědi jednotlivým zaměstnancům, písemně informujeme o následujících skutečnostech:

 • Důvody hromadného propouštění:
  snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce – nadbytečnost [ust. § 52 písm. c) zákoníku práce] a vůbec zachování další existence společnosti
 • Počet a profesní složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni:
  Počet Profese (druh práce)
  15 zaměstnanci kategorie D (zejména kaliči, obsluhovači lisu apod.)
  5 zaměstnanci kategorie THP (zejména technologové, kontroloři apod.)
  celkem 20  
 • Počet všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni k dnešnímu dni: 53
 • Profesní složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni k dnešnímu dni:
  Počet Profese (druh práce)
  35 zaměstnanci kategorie D (zejména kaliči, obsluhovači lisu apod.)
  18 zaměstnanci kategorie THP (vedoucí zaměstnanci, ekonomové, technologové, konstruktéři, kontroloři kvality apod.)
  celkem 53  
 • Doba, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit:
  Výpovědi budou doručovány postupem dle zákoníku práce v měsíci březnu 2016 s tím, že pracovní poměry skončí dnem 31. 5. 2016.
 • Hlediska navržená pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni:
  Hlavními hledisky budou kvalita jednotlivých zaměstnanců, potřebnost jejich profese v rámci útlumu výrobní činnosti v naší společnosti apod.
 • Odstupné, popřípadě další práva propuštěných zaměstnanců: Hromadně propouštěným zaměstnancům náleží zákonné odstupné ve výši uvedené v ust. § 67 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce. Dále mají propuštění zaměstnanci právo na volno za účelem hledání nového zaměstnání dle platných právních předpisů, případně další práva stanovená českým právním řádem.

Při předání výše uvedených informací bude s Vámi zahájeno okamžitě jednání za účelem dosažení shody zejména o opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance, především možnosti jejich zařazení ve shodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele.

Dle ust. § 62 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, současně informujeme místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.

S pozdravem za TEITRA a.s.

Ing. Ramon Veres, předseda představenstva

Obsahově velice obdobná zpráva – viz již zákonná citace výše – bude současně odeslána místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Z důvodu nedostatku místa zde nepublikuji. Naopak uvádím vzor konečné písemné zprávy zaměstnavatele dle ust. § 62 odst. 5 zákoníku práce, neboť tato zpráva se od primární zprávy liší.

Vzor konečné písemné zprávy zaměstnavatele

V .............. dne 21. 3. 2016

Úřad práce České republiky, krajská pobočka v ............

Hromadné propouštění – písemná zpráva zaměstnavatele ve smyslu ust. § 62 odst. 5 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vážení,
v souladu s výše citovaným ustanovením zákoníku práce Vám tímto podáváme písemnou zprávu zaměstnavatele o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací:

 1. rozhodnutí o hromadném propouštění
  Dne 24. 2. 2016 rozhodlo představenstvo TEITRA a.s. se sídlem ............, IČO ................, spisová značka B ......... vedená u Krajského soudu v ............, o snížení stavu zaměstnanců společnosti TEITRA a.s. za účelem zvýšení efektivnosti práce s tím, že pracovní místa budou zrušena s účinností ke dni 1. 6. 2016.
  O tomto záměru jsme Vás informovali svým podáním ze dne 25. 2. 2016 doručeným Vám dne 29. 2. 2016.
 2. celkový počet zaměstnanců a počet a profesní složení zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění týká
  Celkový počet zaměstnanců ke dni vyhotovení této zprávy činí 52.
  Hromadné propouštění se po kompromisním dojednání s odbory bude týkat pouze 18 zaměstnanců (původní záměr 20) v tomto profesním složení:
  Počet Profese (druh práce)
  14 zaměstnanci kategorie D (zejména kaliči, obsluhovači lisu apod.)
  4 zaměstnanci kategorie THP (zejména technologové, kontroloři apod.)
  celkem 18  
 3. výsledky jednání s odborovou organizací
  Hromadné propouštění bylo projednáno s odborovou organizací na schůzce, která se uskutečnila dne 18. 3. 2016 s následujícím průběhem a výsledky:
  Zaměstnavatel sdělil odborové organizaci, že původně zamýšlený rozsah hromadného propouštění se posléze změnil, snížil, a to na aktuální číslo 18 zaměstnanců. Odbory potvrdily, že aktuální seznam nadbytečných zaměstnanců je jim dobře znám, neboť jim byl zaslán se žádostí o projednání dle ust. § 61 odst. 1 zákoníku práce již dne 3. 3. 2016, projednáno s nimi pak bylo dne 8. 3. 2016.
  Odbory vzaly na vědomí, že ihned po publikování informace o hromadném propouštění projevily firmy sídlící zejména v areálu „TEITRA“ silný zájem o převzetí, uplatnění propouštěných zaměstnanců. V tzv. kategorii „D“ byl a je zájem o prakticky okamžité převzetí téměř všech zaměstnanců, v kategorii tzv. THP pak o většinu. Odbory vzaly tuto informaci s uspokojením na vědomí s tím, že požádaly zaměstnavatele o případná další doporučení nových zaměstnavatelů v případě zaměstnanců, kteří neuspějí se zaměstnáním v areálu „TEITRA“. Dále bylo konstatováno, že příslušní vedoucí obdrželi pro zaměstnance „manuál“, vypočítávající práva a nároky propouštěných zaměstnanců, tyto jim jsou objasňovány i odborníky zaměstnavatele.
  Zaměstnavatel i odbory hodnotí výsledky projednávání relativně pozitivně, neboť uvolňovaní zaměstnanci obdrží zákonné nároky v plné výši, většina z nich přejde prakticky bez přerušení do pracovního poměru u firem sídlících v areálu „TEITRA“ a i u ostatních je vysoký předpoklad dobrého uplatnění vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zaměstnance strojírenské firmy, kde trh práce trvale není saturován. Zápis z této schůzky přikládáme v příloze této zprávy.

S pozdravem za TEITRA a.s.

Ing. Ramon Veres, předseda představenstva

Příloha: zápis ze schůzky s odborovou organizací

Na vědomí: ZO OS KOVO TEITRA a.s.

Samým závěrem dovolte nabídnout vzorový text výpovědi pro nadbytečnost.

Vzor textu výpovědi pro nadbytečnost

V ...................... dne 24. 3. 2016

Vážený pan ...................................

Výpověď z pracovního poměru

Vážený pane,
sdělujeme Vám, že v souladu s ust. § 52 písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) rozvazujeme Váš pracovní poměr v TEITRA a.s. se sídlem ..................., IČO .............., spisová značka B ........ vedená u Krajského soudu v ................, a to výpovědí z důvodu nadbytečnosti.

Vaše nadbytečnost vyvstala poté, kdy představenstvo TEITRA a.s. rozhodlo dne 24. 2. 2016 o snížení stavu zaměstnanců společnosti mj. v provozu ............ za účelem zvýšení efektivnosti práce, a to s účinností ke dni 1. 6. 2016. V důsledku tohoto rozhodnutí se ruší rovněž Vaše pracovní místo ................ a stáváte se nadbytečným.

Tato výpověď byla ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákoníku práce předem projednána s odborovou organizací, a to dne 8. března 2016. Výpovědní doba činí dva měsíce a počne běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Náleží Vám odstupné ve výši stanovené zákoníkem práce.

Písemná zpráva dle ust. § 62 odst. 5 zákoníku práce – o rozhodnutí zaměstnavatele o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací – byla doručena krajské pobočce Úřadu práce v .............. dne 21. března 2016.

Děkujeme Vám za práci vykonanou pro TEITRA a.s. a jsme s pozdravem

za zaměstnavatele TEITRA a.s.
Ing. Ramon Veres, předseda představenstva

Převzal: ....................... dne ...............

(Pozn. red.: Názvy a jména v použitých vzorech jsou smyšlené)

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související články

Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Vrácení odstupného
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Počet měsíců odstupného
Výpověď při pracovní neschopnosti
Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Neschopenka ve výpovědní lhůtě

Související předpisy

65/1965 Sb. Zákoník práce
262/2006 Sb., zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Nadbytečnost zaměstnance a delší pracovní doba
Nadbytečnost zaměstnance pro neuspokojivé pracovní výsledky