Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Vydáno: 6 minut čtení

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je jednostranné právní jednání, které směřuje ke skončení pracovního poměru okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení zaměstnavateli. Prvním důvodem pro okamžité zrušení je nepříznivý zdravotní stav zaměstnance, pro který dál nemůže vykonávat dosavadní práci bez vážného ohrožení svého zdraví, což je výslovně konstatováno v předloženém lékařském posudku. Druhým důvodem je skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo jejich náhradu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí jejich splatnosti.

Vztah k právním předpisům

Související předpisy:

  • § 38 , § 41 , § 56a , § 59 až 60 , § 67 § 208 , § 330 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
  • § 53, zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Pojmové znaky

Rozvázání pracovního poměru, jednostranné právní jednání, převedení na jinou vhodnou práci

Základní pojmy

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranným právním jednáním směřujícím ke skončení pracovního poměru okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhému účastníku.

Prekluzivní lhůta - právo zaniká, jestliže v této lhůtě nebylo uplatněno. K zániku práva je soud povinen přihlédnout z moci úřední (tj. i když to účastník řízení nenamítne).

Jiná vhodná práce - jde o práci vhodnou vzhledem k zdravotnímu stavu zaměstnance, jeho schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

Mzda/plat je odměna poskytovaná zaměstnanci za vykonanou práci.

Splatnost mzdy/platu - mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat na některou jejich složku.

Lékařský posudek - zde vydává poskytovatel pracovně lékařských služeb

Náležitosti

  • označení zaměstnavatele
  • skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení ( § 56 ) tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným; důvod nesmí být dodatečně měněn
  • doručení zaměstnavateli ve stanovené lhůtě (do dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnanec o důvodu dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl)
  • datum a místo vyhotovení, podpis zaměstnance

Specifika

Okamžité zrušení pracovního poměru je výjimečným způsobem jeho rozvázání. Zákon opravňuje zaměstnance ke skončení pracovního poměru tímto způsobem v mimořádných situacích, kdy už na něm nelze spravedlivě žádat, aby ještě dále pracoval pro svého zaměstnavatele, který porušuje v tomto vztahu své hlavní povinnosti.

Prvním důvodem pro okamžité zrušení je nepříznivý zdravotní stav zaměstnance, pro který dál nemůže vykonávat dosavadní práci bez vážného ohrožení svého zdraví, což je výslovně konstatováno v předloženém lékařském posudku. Ze skutečnosti, že zaměstnanec může rozvázat pracovní poměr až po uplynutí 15 dnů ode dne doručení lékařského posudku, nelze dovozovat, že je ještě po tuto dobu povinen konat dosavadní práci. Po doručené lékařského posudku má zaměstnavatel povinnost umožnit mu výkon jiné vhodné práce. V případě, že tak neučiní, jde o překážku na straně zaměstnavatele ( § 208 ZP ).

Druhým důvodem je skutečnost, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo jejich náhradu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí jejich splatnosti.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Forma

Okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno písemně, jinak se k němu nepřihlíží, a musí být ve stanovené lhůtě doručeno zaměstnavateli.

Poznámky

Důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru spočívající v nevyplacení mzdy/platu nebo náhrady mzdy/platu zaměstnanci se týká pouze ochrany zaměstnanců, kterým nebyla mzda /plat či jejich náhrada vyplacena ve stanovený den a ani do 15 dnů po uplynutí období jejich splatnosti. Počátek běhu patnáctidenní lhůty se bude vždy odvíjet ode dne následujícího po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniká právo na mzdu, plat nebo jejich část. Jde vždy o případy vědomého zadržení mzdy/platu zaměstnavatelem a nevztahuje se tedy např. na situaci, kdy je zaměstnanci omylem vyplacena mzda/plat nižší, než mu náleží.

Literatura a judikatura

Doporučená literatura:

  • Kalenská, M., Okamžité zrušení pracovního poměru, Právní rádce č. 6/1995
  • Galvas, M., Poznámka k okamžitému zrušení pracovního poměru podle § 54 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, Práce a mzda č. 4/1997
  • Bukovjan, P., Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a skončení pracovního poměru, Práce a mzda, 2013, č.1

Z judikatury:

NS, 21 Cdo 716/2001 , NS, 21 Cdo 515/2001 , NS, 21 Cdo 1151/2001 , NS, 21 Cdo 1275/2004 , NS, 21 Cdo 966/2004 , NS, 21 Cdo 2019/2004 , NS 21 Cdo 2242/2009 , NS 21 Cdo 4142/2011 , NS 21 Cdo 4042/2010


Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Název zaměstnavatele .....................

Sídlo zaměstnavatele .....................

IČ ....................................

Okamžité zrušení pracovního poměru

Jsem zaměstnán u Vaší společnosti na základě pracovní smlouvy jako ................ (druh práce, funkce).

Dne ........... jsem Vám předložil lékařský posudek vystavený ................ ze dne ............, z něhož vyplývá, že nemohu dál vykonávat dosavadní práci bez vážného ohrožení svého zdraví.

Protože od předložení posudku uplynulo již více než 15 dní a nebyla mi během této doby nabídnuta jiná pro mne vhodná práce, ruším tímto okamžitě pracovní poměr podle § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

Můj pracovní poměr končí dnem doručení tohoto podání.

 

V ............... dne .............

 

.............................................

Jméno zaměstnance, podpis