Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Vydáno: 4 minuty čtení

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranné jednání o způsobu skončení pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Vztah k právním předpisům

  • § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • § 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v platném znění)

Související ustanovení:

Pojmové znaky

Dohoda, dvoustranné právní jednání, rozvázání pracovního poměru

Základní pojmy

Dohoda - dvoustranné právní jednání, které se stane perfektním, jakmile se účastníci shodli na jeho obsahu.

Rozvázání pracovního poměru - způsob skončení pracovního poměru na základě právního jednání

Náležitosti

  1. označení smluvních stran
  2. termín skončení pracovního poměru
  3. (důvod rozvázání pracovního poměru)
  4. místo a datum sjednání, jména a podpisy účastníků

Specifika

Jde o preferovaný způsob skončení pracovního poměru, kdy se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na termínu, ke kterému skončí jejich pracovní poměr (stanovením konkrétního data, ale např. i skončením určitých prací). Důvod rozvázání pracovního poměru zaměstnavatel v dohodě uvede, (i když mu to již zákon výslovně neukládá), např. požaduje-li to zaměstnanec. Je to praktické zejména v případě, dochází-li ke skončení pracovního poměru z důvodů uvedených v § 52 písm. a/ až d/ , kdy zaměstnanci náleží (stejně jako v případě výpovědi z uvedených důvodů) odstupné.

Forma

Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně.

Poznámky

Není vyloučeno, aby bylo učiněno postupně více právních jednání směřujících k rozvázání pracovního poměru, jejichž právní účinky nastávají samostatně. Např. pokud dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z organizačních důvodů, je možné, aby poté v průběhu výpovědní doby uzavřeli dohodu o rozvázání pracovního poměru k datu předcházejícímu skončení výpovědní doby. Výpověď (ač platně daná) se pak už neuplatní, protože pracovní poměr již předtím skončil dohodou.

V případě dohody je v současné době možné poskytnout odstupné i v jiných než zákonem stanovených případech, např. pokud dal zaměstnavatel zaměstnanci návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou a zaměstnanec jej přijal.

Literatura a judikatura

Doporučená literatura:

  • CHLÁDKOVÁ, Alena a Petr BUKOVJAN. Personalistka: dvanáctero správného vedení personální agendy : [právní stav publikace k ...]. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7478-692-1.
  • VYSOKAJOVÁ, Margerita. Změny pracovněprávních předpisů od 1.1.2012 - I. část. Právní fórum. 2012, 2012(3).
  • VYSOKAJOVÁ, Margerita. Změny pracovněprávních předpisů od 1.1.2012 - II. část. Právní fórum. 2012, 2012(4).

Doporučená judikatura:

NS, 3 Cz 25/72, NS, 7 Cz 28/84, NS, 21 Cdo 1332/2001, NS, 21 Cdo 1299/2004, NS, 21 Cdo 1634/2004, NS, 21 Cdo 214/2007, NS 21 Cdo 1779/2010, NS 21 Cdo 3165/2013, NS 21 Cdo 4030/2009, NS 21 Cdo 2039/2012


Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Název zaměstnavatele .................

se sídlem v ..........................

IČ .........................

Jednající ..................

(dále jen "zaměstnavatel")

a

Jméno zaměstnance ....................

Datum narození .......................

bydliště .............................

(dále jen "zaměstnanec")

uzavírají podle § 49 zákoníku práce tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem založený pracovní smlouvou ze dne ................. se rozvazuje a končí dnem ................. .

K dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu .......... (např. organizačních změn u zaměstnavatele). Zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši ..........

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel.

 

V .............. dne .............

 

........................................................

(Razítko zaměstnavatele, podpis)

 

........................................................

(jméno, podpis zaměstnance)