Výše náhrady mzdy při činnostech na akcích pro děti a mládež (tábory)

Plné znění otázky

Na základě čeho lze poskytnout vyšší náhradu mzdy zaměstnanci, jak je uvedeno v příkladě 5 v časopisu Práce a Mzda 2/2024 v článku Změna v pracovním volnu zaměstnance k jeho činnosti na akcích pro děti a mládež napsaného JUDr. Bukovjanem, když je v § 203a odst 5, zákoníku práce (Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci ve výši průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné Českým statistickým úřadem za první až třetí kalendářní čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy podle věty první vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů; částka se zaokrouhlí na desetihaléře směrem nahoru ) napsáno nejvýše ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy (pro rok 243,90Kč/hod.). Dle mého názoru z důvodu ustanovení § 4a odst. 1 zákoníku práce, který říká: „Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné", se nelze od ustanovení § 203a odchýlit a poskytnout vyšší náhradu. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Prostoj
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Volby v pracovněprávních vztazích
Work-life balance
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Neplacené volno zaměstnance
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Darování krve a krevní plazmy
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Vyúčtování srážkové a daně ze závislé činnosti
Archivace docházky
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Prodloužení zkušební doby
Darování krve (krevní plazmy)
Refundace mzdy
Překážky v práci
Doprovod k lékaři
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci

Související předpisy

285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony