Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění

Vydáno: 19 minut čtení

Léto jako součást střídajících se ročních období je jednou z nejvíce oblíbených částí kalendářního roku mnohých z nás. Trávíme jej kupříkladu s rodinou na dovolené u moře či u rybníka, avšak naleznou se i tací, kteří jej věnují práci s dětmi a mládeží, např. svou aktivní účastí na dětském táboře nebo sportovním soustředění. Cílem tohoto článku je zhodnocení právní úpravy konkrétní překážky v práci na straně zaměstnance v zákoníku práce.

Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
JUDr.
Zdeněk
Hejhal
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) neposkytuje toliko obecnou definici překážek v práci, a tak právní doktrína a příslušná
judikatura
Nejvyššího soudu České republiky nahlíží na překážku v práci na straně zaměstnance jako na situaci, která nastala v důsledku nemožného plnění základních pracovněprávních povinností ze strany zaměstnance, a ten není povinen vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou a zaměstnavatel není povinen mu přidělovat práci a platit mu za ni. Zaměstnanec je tedy po určitou časově omezenou dobu nepřítomen v práci a zaměstnavatel je povinen tuto nepřítomnost omluvit. Ze společných ustanovení ZP o překážkách v práci na straně zaměstnance vyplývá, že zaměstnanec je povinen zaměstnavatele nejen informovat a včas požádat o pracovní volno včetně uvedení předpokládané doby, ale i překážku v práci řádně prokázat.
Mezi překážky v práci na straně zaměstnance řadíme i
překážky v obecném zájmu
, které jsou upraveny v ZP, a to v části osmé, hlavě I, dílu 2 § 200 až § 205. V § 203 ZP jsou upraveny jiné úkony v obecném zájmu (nejsou-li stanoveny dále jiným právním předpisem), mezi které podle § 203 odst. 2 písm. h) ZP patří i
činnosti směřující k organizaci a realizaci táborů pro děti a mládež včetně činnosti zaměstnance na sportovních soustředěních dětí a mládeže
.
Z § 77 odst. 2 písm. e) ZP vyplývá, že není možné užít úpravu překážek v práci z důvodu obecného zájmu na zaměstnance vykonávajícího závislou práci na základě právních vztahů vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a proto se vztahuje uvedená právní úprava pouze na
zaměstnance v pracovním poměru
.
Koncepční novela zákoníku práce (tj. zákon č. 285/2020 Sb.) byla v legislativním procesu doplněna a změněna na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu1).Jednalo se o jedinou změnu prosazenou a schválenou v legislativn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená versus překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Překážky v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Darování krve a krevní plazmy
Změny v pracovním volnu zaměstnance k jeho činnosti na akcích pro děti a mládež
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Pracovní volno s náhradou mzdy
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Náhrada platu za testování
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Doprovod k lékaři
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Nařízená dovolená
Překážka v práci
Posun času a překážka
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Osobní překážky v práci - doprovod
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Zkušební doba
Podíly na zisku a program Antivirus

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
234/2014 Sb. o státní službě
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
89/2012 Sb. občanský zákoník
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
495/2021 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV (XXVIII.)