Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění

Vydáno: 19 minut čtení

Léto jako součást střídajících se ročních období je jednou z nejvíce oblíbených částí kalendářního roku mnohých z nás. Trávíme jej kupříkladu s rodinou na dovolené u moře či u rybníka, avšak naleznou se i tací, kteří jej věnují práci s dětmi a mládeží, např. svou aktivní účastí na dětském táboře nebo sportovním soustředění. Cílem tohoto článku je zhodnocení právní úpravy konkrétní překážky v práci na straně zaměstnance v zákoníku práce.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) neposkytuje toliko obecnou definici překážek v práci, a tak právní doktrína a příslušná judikatura Nejvyššího soudu České republiky nahlíží na překážku v práci na straně zaměstnance jako na situaci, která nastala v důsledku nemožného plnění základních pracovněprávních povinností ze strany zaměstnance, a ten není povinen vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou a zaměstnavatel není povinen mu přidělovat práci a platit mu za ni. Zaměstnanec je tedy po určitou časově omezenou dobu nepřítomen v práci a zaměstnavatel je povinen tuto nepřítomnost omluvit. Ze společných ustanovení ZP o překážkách v práci na straně zaměstnance vyplývá, že zaměstnanec je povinen zaměstnavatele nejen informovat a včas požádat o pracovní volno včetně uvedení předpokládané doby, ale i překážku v práci řádně prokázat.

Mezi překážky v práci na straně zaměstnance řadíme i překážky v obecném zájmu, které jsou upraveny v ZP, a to v části osmé, hlavě I, dílu 2 § 200 až § 205. V § 203 ZP jsou upraveny jiné úkony v obecném zájmu (nejsou-li stanoveny dále jiným právním předpisem), mezi které podle § 203 odst. 2 písm. h) ZP patří i činnosti směřující k organizaci a realizaci táborů pro děti a mládež včetně činnosti zaměstnance na sportovních soustředěních dětí a mládeže.

Z § 77 odst. 2 písm. e) ZP vyplývá, že není možné užít úpravu překážek v práci z důvodu obecného zájmu na zaměstnance vykonávajícího závislou práci na základě právních vztahů vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a proto se vztahuje uvedená právní úprava pouze na zaměstnance v pracovním poměru.

Koncepční novela zákoníku práce (tj. zákon č. 285/2020 Sb.) byla v legislativním procesu doplněna a změněna na základě poslaneckého pozm

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená versus překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Úmrtí blízké osoby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Vlastní svatba
Dovolená versus překážky v práci
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výkon práce pro účely dovolené
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Prostoj
Svatba blízké osoby
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Částečná nezaměstnanost
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Překážky v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

Související vzory

Vzor: Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV (XXVIII.)

Související otázky a odpovědi

Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Pracovní volno s náhradou mzdy
Náhrada platu za testování
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Doprovod k lékaři
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Zkušební doba
Překážka v práci
Posun času a překážka
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Neplacené volno v době svátku
Osobní překážky v práci - doprovod
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci