Účast na svatbě rodinných příslušníků je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Základní informace

Účast na svatbě některých rodinných příslušníků zakládá zaměstnanci právo na pracovní volno v rozsahu jednoho dne k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy nebo platu se poskytuje v závislosti na tom, který rodinný příslušník se žení či vdává.

Tato pravidla platí pro občanský i církevní sňatek. Při uzavření registrovaného partnerství nárok na pracovní volno ze zákona nevzniká.

Na pracovní volno k účasti na svatbě za stejných podmínek má právo i zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce.

Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách.

  1. Účast na svatbě dětí: Rodiče osob uzavírajících manželství mají právo na pracovní volno v rozsahu 1 dne k účasti na svatebním obřadu, a to s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku zaměstnance.
  2. Účast na svatbě rodičů: Naopak děti osoby uzavírající manželství mají nárok na pracovní volno v rozsahu 1 dne k účasti na svatebním obřadu bez náhrady mzdy nebo platu.
  3. Účast na svatbě jiných osob: Ostatní rodinní příslušníci či blízké osoby právo na pracovní volno k účasti na svatbě podle zákona nemají. Pokud jejich zaměstnavatel neposkytuje volno nad rámec zákonného nároku, mohou požádat zaměstnavatele na daný den o čerpání dovolené, popřípadě neplaceného volna, zaměstnavatel jim však není povinen vyhovět.

Zvláštní pravidla platí pro zaměstnance ve služebním poměru, kteří mají právo na služební volno v rozsahu 1 dne s poskytnutím platu také k účasti na svatbě sourozence nebo vnoučete.

Tato překážka v práci na straně zaměstnance se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Vlastní svatba
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé ošetřovné
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Překážky v práci na straně zaměstnance
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Work-life balance
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Volby v pracovněprávních vztazích

Související otázky a odpovědi

Návštěva psychologa - omluvená absence s náhradou mzdy
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Překážka v práci při hospitalizaci
Rodičovská dovolená
Neplacené volno po RD
Placené volno na pohřeb babičky
Doprovod družky k lékaři
Placené volno - časové rozmezí
Překážka na straně zaměstnance
Překážky na straně zaměstnance - návštěva kliniky asistované reprodukce
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
Náhrada mzdy u DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nepřítomnost na pracovišti z důvodu návštěvy lékaře
Roční zúčtování daně
Návštěva lékaře při pružné pracovní době a zkráceném úvazku
Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
Pracovní volno, jednání u notáře
Dlouhodobé ošetřování manželky po úrazu