Částečná nezaměstnanost

V případě, že zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, může uplatnit překážku v práci na straně zaměstnavatele označovanou jako částečná nezaměstnanost.

Základní informace

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je přidělovat zaměstnancům v pracovním poměru práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (s výjimkou konta pracovní doby), případně sjednané kratší pracovní doby. Poptávka po výrobcích či službách zaměstnavatele může kolísat a v důsledku to může znamenat, že zaměstnavatel není v určitém období schopen svým zaměstnancům (všem, či jen části z nich) přidělovat práci, a to buď vůbec, anebo jen v části jejich pracovní doby. Do budoucna však zaměstnavatel zaměstnance bude potřebovat, nechce proto přistupovat ke skončení pracovních poměrů. V takovém případě by zaměstnancům za normálních okolností příslušela náhrada mzdy ve výši 100 % jejich průměrného výdělku – jednalo by se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Zaměstnavatelům v soukromé sféře však zákoník práce umožňuje složité období překlenout dočasným snížením mzdových nákladů na nevytížené zaměstnance pomocí institutu částečné nezaměstnanosti. Při jeho uplatnění může zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům po dobu těchto překážek v práci na straně zaměstnavatele náhradu mzdy ve snížené výši, nejméně však 60 % průměrného výdělku zaměstnance.

V některých případech navíc zaměstnavatel může požádat Úřad práce o příspěvek v době částečné nezaměstnanosti.

Právní úprava částečné nezaměstnanosti se nevztahuje na pracovněprávní vztahy ve veřejné sféře (zaměstnavatelé poskytující zaměstnancům plat).

Překážka v práci na straně zaměstnavatele spočívající v částečné nezaměstnanosti se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prostoj
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Překážky v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Work-life balance
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Dlouhodobé ošetřovné

Související otázky a odpovědi

Vnitřní předpis - částečná nezaměstnanost
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Nařízená dovolená
Pracovní úvazek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Posun času a překážka
Příspěvek Antivirus
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd