Překážky v práci na straně zaměstnance

Vydáno: 17 minut čtení

Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) ZP obsahuje zásadu pracovněprávních vztahů, a to že ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. Na druhé straně však i zaměstnanec je tímto okamžikem v souladu s písm. b) citovaného § 38 odst. 1 ZP vázán a je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Tato dvě ustanovení mají zajistit řádný, plynulý a nepřerušovaný výkon práce. Život však s sebou přináší různé situace, které plynulost výkonu práce mohou dočasně narušit. Příčiny, které toto způsobují, označuje zákoník práce obecně pojmem „překážka v práci“. Přesnou definici tohoto pojmu zákoník práce ani jiný pracovněprávní předpis však neobsahuje. Překážkou v práci se však rozumí pouze případy, kdy zákoník práce nebo jiný právní předpis nepřítomnost zaměstnance v práci omluví nebo dočasné nevykonávání práce připouští a předvídá a kdy tedy jsou upravena vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Překážkou v práci však není v žádném případě bezdůvodná absence zaměstnance v práci.

Právní úprava překážek v práci je dnes obsažena v části osmé zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „zákoník práce či ZP“), a v prováděcím nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (dále jen „prováděcí nařízení vlády“). V následujícím výkladu se zaměříme na

Přehled překážek v práci

Důvody, které mohou narušit plynulý výkon práce a způsobit vznik přek&aac

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Úmrtí blízké osoby
Pohřeb spoluzaměstnance
Dovolená versus překážky v práci
Doprovod do zdravotnického zařízení
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

Související otázky a odpovědi

Osobní překážky v práci - doprovod
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Překážka v práci
Posun času a překážka
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Zkušební doba
Podíly na zisku a program Antivirus
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Náhrada platu za testování
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Doprovod k lékaři
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV (XXVIII.)