Praktické provádění vstupního a periodického školení

Zajistit školení, ověřovat znalosti, vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování je povinností každého zaměstnavatele.

Obsah a četnost školení

Informace o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení určí zaměstnavatel. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na BOZP, musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu. Lhůty opakovaného školení stanovuje zaměstnavatel na základě zhodnocení rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření na ochranu před jejich působením, pokud nejsou určeny jiné (např. pro svářeče, obsluhu plynových zařízení apod.). Školení musí být provedeno v jazyce, který nastupující zaměstnanec dokonale ovládá. Odborný překlad všech školicích textů zajistí zaměstnavatel.

Pracovní úrazy v České republice v roce 2010

V roce 2010 bylo v ČR statisticky vykázáno 121 smrtelných pracovních úrazů, 50 047 pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny. Bez následné pracovní neschopnosti bylo vykázáno celkem 25 192 pracovních úrazů.

UPOZORNĚNÍ

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Vstupní školení

Vstupní instruktáž
Povinnosti zaměstnavatele plynoucí ze zákoníku práce (§ 101 až 105)

 • vytvářet bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky,
 • vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance; provádět opatření k odstranění těchto rizik a k ochraně zaměstnanců,
 • provozovat stroje, zařízení a technologie odpovídající současným požadavkům na zajištění BOZP,
 • zřizovat potřebná ochranná zařízení, již instalovaná udržovat v účinném stavu, resp. zlepšovat jejich účinnost,
 • seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy BOZP, pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
 • poskytovat zaměstnancům k bezplatnému užívání potřebné osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,
 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
 • bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Povinnosti zaměstnanců plynoucí ze zákoníku práce (§ 106, 301, 302)

 • dodržovat povinnosti plynoucí z pracovního poměru,
 • dodržovat právní a ostatní předpisy BOZP vztahující se k výkonu práce, se kterými byli řádně seznámeni,
 • zaměstnanci zařazení do vedoucích funkcí mají stejně jako jejich zaměstnavatelé povinnost vytvářet podmínky a zajišťovat plnění požadavků právních a jiných předpisů k BOZP,
 • dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví,
 • dbát podle svých možností o bezpečnost a zdraví dalších osob,
 • dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy, s nimiž byli řádně seznámeni,
 • používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení,
 • oznamovat nadřízenému nedostatky a závady BOZP a podílet se na jejich odstraňování,
 • na pracovišti nepožívat alkoholické nápoje, případně jiné návykové látky, pod jejich vlivem nenastupovat do práce, dodržovat zákaz kouření na pracovišti,
 • účastnit se školení BOZP,
 • podrobit se zkouškám a lékařským prohlídkám, jestliže souvisí s pracovním zařazením,
 • podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • účastnit se školení zaměřených na BOZP.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání [§ 105, § 106 odst. 4 písm. f), h), § 322 odst. 1 písm. c), d) ZP, § 9 odst. 6 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 201/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů]

 • co je pracovní úraz nebo nemoc z povolání,
 • povinnost ihned nahlásit každý pracovní úraz nadřízenému,
 • kdo nese odpovědnost za pracovní úraz případně nemoc z povolání,
 • za jakých podmínek je možné se zprostit odpovědnosti za pracovní úraz,
 • rozsah odškodnění,
 • účast odborových organizací.

Instruktáž na pracovišti
Pracoviště a pracovní místo (§ 2, § 7 odst. 1, 2 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb.)

 • řešení pracovního místa,
 • přístupové a únikové komunikace,
 • umístění vypínačů přívodu elektrické energie, případně uzávěrů zpracovávaných látek, plynů apod.,
 • význam zvukových a světelných signálů využívaných v provozu pro signalizaci nebezpečných stavů zařízení,
 • místo první pomoci, umístění lékárničky,
 • důležitá telefonní čísla, případně osoby, na které je třeba se v případě zjištění závad nebo nebezpečných situací obrátit.

Pracovní a technologické postupy, obsluha konkrétního stroje nebo zařízení (§ 104 ZP, § 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 378/2001 Sb.)

 • zaměstnance je třeba seznámit s pracovními a technologickými postupy a požadavky na zajištění BOZP s přihlédnutím k charakteru stroje nebo zařízení, zpracovávanému materiálu apod., s předepsanými osobními ochrannými prostředky a jejich používáním samostatně pro každý stroj nebo zařízení, který bude obsluhovat,
 • zakázat nedovolené a nebezpečné pracovní postupy.

Zvláštní odborná způsobilost (§ 11 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 • k obsluze některých zařízení je požadována zvláštní odborná způsobilost.

Se zřetelem na četnost a závažnost rizik je nutné, aby samostatnou částí školení byly také

Zásady bezpečné obsluhy elektrických zařízení, zejména:

 • obsluha elektrických spotřebičů,
 • vymezení povolených prací s elektrickými zařízeními osobám bez příslušné elektrotechnické kvalifikace,
 • zákaz manipulace s elektrickými zařízeními, další zásady BOZP dle převažujících prací.

Druhy školení

Z právního hlediska je pro každého zaměstnavatele důležité, aby o všech zásadních krocích, mezi které patří i školení zaměstnanců v oblasti BOZP, vedl dokumentaci. Záznam o školení BOZP slouží jako doklad o tom, zda a v jakém rozsahu bylo školení BOZP provedeno, pro případ, že dojde k pracovnímu úrazu, současně také slouží i jako doklad pro kontrolní činnost orgánů inspekce práce.

Školení BOZP je možné podle charakteru rozdělit na:

 • vstupní školení,
 • periodické školení,
 • speciální školení.
 • Vstupní školení BOZP při nástupu do zaměstnání seznamuje zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí zaměstnanec při práci dodržovat. Vstupní a periodické školení BOZP se provádí u všech zaměstnanců.
 • Periodické školení BOZP se provádí k ověřování znalostí a obsahuje nové poznatky BOZP. Školení se provádí také tehdy, dojde-li ke změně pracovních podmínek, zákonů, vyhlášek, norem apod.
 • Speciální školení BOZP se provádí pro určité profese, jako jsou např. revizní technici el. zařízení, obsluha kotelen, jeřábníci, řidiči, výškoví specialisté apod.

O provedeném školení BOZP je třeba vést zápis, který má obsahovat:

 • místo konání školení,
 • datum školení,
 • osnovu,
 • časový rozsah,
 • podpis s ověřením znalostí proškoleného zaměstnance a podpis školitele.

Náklady spojené se zajištěním školení BOZP nese zaměstnavatel. U speciálních školení, případně získání příslušných oprávnění k obsluze zařízení nebo technologií náklady nese zaměstnavatel pouze za předpokladu, že získanou kvalifikaci svých zaměstnanců využívá.

Požadavky mezinárodních právních norem

Pro informaci zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci provádí práce v zemích Evropské unie, je připojeno znění čl. 12 odst. 1 směrnice Rady č. 89/391/EHS o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci:

„Zaměstnavatel musí zajistit, aby se každému zaměstnanci dostalo dostatečného školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, zejména formou informací a pokynů, které jsou výslovně určeny pro jeho pracoviště nebo profesi při:

 • jeho přijetí,
 • přeložení nebo změně profese,
 • zavedení nového pracovního prostředku nebo při změně pracovního prostředku,
 • zavedení nové technologie.

Toto školení musí být:

 • přizpůsobeno výskytu nových rizik nebo změně rizik,
 • v případě nutnosti pravidelně opakováno.“

Související dokumenty

Související články

Školení BOZP a PO formou e-learningu z pohledu soudního znalce
Řidiči referenti a jejich školení
Pilíře bezpečnosti ve stavebnictví a ostatních odvětvích
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Motivační školení k prevenci rizik
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Homeworking, trend dnešní doby?
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP

Související otázky a odpovědi

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Profesní způsobilost řidiče
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Povinné školení řidičů
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Náhrada za pracovní úraz
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí