Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?

Vydáno: 14 minut čtení

V čísle 3/2016 byl otištěn článek „Školení BOZP a PO formou e-learningu z pohledu soudního znalce“, který vyvolal řadu souhlasných i nesouhlasných reakcí s využíváním e-learningu. Mají pravdu ti, kteří využití e-learningu pro školení BOZP a PO zatracují, nebo jejich odpůrci? Je e-learning vhodný pro tato školení nebo ne?

Článek Dr. Maturové a Ing. Valty se dotkl velmi zajímavého téma, a to využití e-learningu v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v požární ochraně. Bohužel, zůstalo pouze u teoretického uchopení celé problematiky (například opírání se o definice e-learningu, jejichž platnost autoři sami zpochybňují). Na jejich webových stránkách se k této problematice rozpoutala poměrně živá diskuse. Obdobně živá diskuse se k tomuto tématu rozpoutala měsíc před tím na jiných webových stránkách věnovaných zajišťování BOZP a PO. V diskusích byly uváděny více či méně přesné argumenty k obhájení svých stanovisek.

To mne inspirovalo k napsání tohoto článku, jenž si klade za cíl najít objektivní odpověď na otázku uvedenou v jeho titulku. Jeho cílem tedy není přinést důkazy pro tvrzení jedné či druhé strany. Ani zde nebudu rozebírat stanoviska uvedená v článku či v diskusích. Pokusím se o konstruktivní náhled na problém, který netrápí jen Českou republiku.

Problematikou využití e-learningu v BOZP a PO se zabývám od roku 2003, tedy prakticky od počátku využívání tohoto prostředku ve zmíněných oblastech (jsem nejen zastáncem, ale i tvůrcem digitalizace BOZP a PO, a to nejen v oblasti školení, ale obecně). V té době bylo e-learningových projektů zaměřených na tyto oblasti opravdu jen několik. Nabízely je převážně společnosti, které se tvorbou e-learnigových projektů zabývaly a o tyto oblasti si rozšířily své portfolio (odborná kvalita tomu odpovídala).

V roce 2005 jsem vytvořil svůj vlastní řídicí systém e-learningových projektů pro školení BOZP a PO, jehož cílem bylo splnit požadavky z obou oblastí – obecné požadavky na e-learningový projekt a zákonné požadavky na školení BOZP a PO. Ještě s jedním kolegou, programátorem, jsme v tomto roce vytvořili a do praxe zavedli první e-learningový projekt (Školení požární ochrany). Celkem jsme vytvořili a do systému zapojili tři e-learningové projekty (dále Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Školení manipulace s technickými a medicinálními plyny). Projekty Školení požární ochrany a Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci byly v roce 2007 Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci oceněny titulem „Doporučený příklad“. Úspěšné byly i v praxi. Výstupy z nich mnohokrát bez připomínek sloužily k dokladování zákonných povinností zaměstnavatele u kontrolních orgánů v různých krajích republiky, jakož u svazových inspektorů odborového svazu. Domnívám se tedy, že k danému problému mám co říci nejen z pohledu teoretického, ale i praktického, a to nejen z pohledu uživatelského, ale i z pohledu tvorby projektů.

Požadavky na školení BOZP a PO

Než se však začneme věnovat samotnému e-learningu, podívejme se blíže na požadavky pro provádění školení BOZP a PO. V první řadě je nutné uvést, že školení PO existují (zákon je zná), avšak školení BOZP žádný právní předpis nezná. Zde vystává první problém. Co si představit pod v praxi běžně používaným termínem „školení BOZP“? Dotaženo dále, co si představit pod e-learningovým projektem „školení BOZP“?

Minimálně to bude zákoníkem práce požadované školení o právních a ostatních předpisem k zajištění BOZP. Navíc je však možné pod tento termín zahrnout seznámení s riziky spojenými s vykonávanou prací a s přijatými opatřeními, se zařazením vykonávané práce do kategorie prací atd. Avšak již první uvedené, školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, v sobě skrývá téměř nepřeberné množství informací, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout, a to v závislosti na vykonávané práci. Již jen z tohoto uvedeného je zřejmé, že tzv. školení BOZP prováděné e-learningem z hlediska svého obsahu nelze automaticky přiřadit k plnění některé konkrétní zákonné povinnosti. Zaměstnavatel si musí i v tomto případě stanovit, které všechny informace je na základě zákonných ustanovení povinen jednotlivým svým zaměstnancům poskytovat, a jakou část z nich jim bude poskytovat v elektronické podobě – e-learning (nikdy to nebude 100 %).

Co na to e-learning

Podíváme-li se na školení PO a tzv. školení BOZP z pohledu využití e-learningu, narazíme hned z počátku na problém. E-learning je prostředek vytvořeny primárně pro výuku něčeho, například používání počítačového programu. Školení PO a tzv. školení BOZP neslouží k výuce, ale k poskytnutí informací o požadavcích na zajištění BOZP a PO u konkrétního zaměstnavatele (jedná se o seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP). Máme tu hned dva zásadní rozdíly – nejedná se o výuku a obsah nemůže být obecný ve vztahu k jednotlivým školeným osobám ve smyslu výkonu jejich práce.

Právní předpisy použití e-learningu pro školení BOZP, jakož i PO, nezakazují (odbory upozorňují na potřebu provádět školení formou kombinované výuky, tzn. e-learning doplněný přednáškou). Při dodržení určitých podmínek je možné tzv. školení BOZP provádět formou e-learningu. Nemůže se však jednat o standardní výukové kurzy e-learningu, neboť se nejedná o výuku bezpečného chování, ale o instruktáž o požadavcích právních a ostatních předpisů, případně i o seznámení s riziky a přijatými opatřeními a se zařazením vykonávané práce do kategorie. Není pravdou, že tuto formu je možné využít jen v administrativě. V poslední době se dokonce prosazuje ve stavebnictví. Kromě administrativy je výhodná ve školství a zdravotnictví.

Co by mělo být splněno při využití e-learningu

Výukový text školení BOZP nebo PO formou e-learningu by měl mít vhodnou vyprávěcí formu (nikoliv, aby byl souhrnem citací právních předpisů, ani „komiksem“ [většinu výukového textu tvoří obrázky]) a musí odpovídat konkrétním podmínkám u zaměstnavatele. Kromě obrázků, případně grafů, by měl především obsahovat hypertextové odkazy na celou řádu doplňujících informací, včetně na obsahy interních předpisů zaměstnavatele. Je vhodné, obsahuje-li též videa a animace. Optimální je, jsou-li součástí obrázky konkrétních míst z pracovišť zaměstnavatele (například znázorňující nebezpečí nebo chyby při dodržování BOZP).

Pouhé použití e-learningu však nikdy nestačí! Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je možné jím pokrýt téměř v plném rozsahu. Avšak na tzv. školení BOZP je nezbytná kombinovaná výuka, tedy elearning a přednáška. Na přednášce se zaměstnanci seznámí s konkrétními požadavky pracoviště (například konkrétními riziky a opatřeními, kategorií práce). Rozsah přednášky je závislý na úrovni digitalizace řízení firmy, resp. společnosti (BOZP je nedílnou součástí řízení firmy, tzn., jaká je úroveň řízení firmy má být i úroveň BOZP). Avšak nikdy nelze přednášku zcela zrušit. Takto provedené školení je minimálně časově náročné (doba nutná na přednášku se zkrátí minimálně o 50 %, případně i významně více, pokud je digitalizace řízení firmy na vyšší úrovni) a přitom velice efektivní. Významnou výhodou je též to, že školení může být prováděno kdykoliv a odkudkoliv.

Také školení prováděné pomocí e-learningu musí být realizováno podle statutárním orgánem schválené osnovy, resp. tematického plánu. Nelze tedy bez jakéhokoliv zapracování do systému zajištění BOZP ve firmě nebo společnosti automaticky začít využívat někým dodaný elearningový projekt. Provádění školení formou „připojit se někam“ a tam provést školení s tím, že obdržím doklad o absolvování, je zcela nedostatečné!

Jedná-li se o školení požární ochrany, musí být zohledněno, že tematický plán je součástí dokumentace PO, a proto musí být nejméně jedenkrát ročně kontrolován a o provedení této kontroly musí být písemný doklad. Platí to pochopitelně i v případě, je-li školení prováděno pomocí zakoupeného e-learningového programu (osnova školení, resp. tematický plán a časový rozvrh školení, musí být zpracována technikem PO nebo odborně způsobilou osobou v PO a schválena statutárním orgánem firmy nebo společnosti, případně instituce, v které se školení provádí, a jedenkrát ročně musí být kontrolováno, zda obsah odpovídá jejím potřebám, tedy je dostatečný). To však neplatí v případě, že u zaměstnavatele jsou provozovány pouze činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.

U tzv. školení BOZP je nutné, a to i u školení v administrativě, zohlednit, jaký rozsah informací je e-learningovým projektem zaměstnancům poskytován. Asi se bude týkat pouze školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. A není ani jisté, zda v dostatečném rozsahu. Zaměstnavatel musí schválením osnovy určit si, že je pro něj dostatečný, případně si určit doplňující rozsah, který je prováděn jiným způsobem – nejspíše přednáškou.

Kdy lze e-learning využít

E-learning je při správném zpracování projektu pouhým prostředkem (formou, způsobem) komunikace mezi školícím a školeným, tedy novým prostředkem vzájemné komunikace. Je-li stanoveno, kdo je oprávněn školení provést, není tím automaticky určen způsob provedení, tzn., není tím stanoveno, že jej musí provést osobně formou přednášky. Může být například zvolen způsob e-learningu. V praxi to znamená, že osnovu školení, výukový text i zkušební otázky a pravidla pro jejich vyhodnocení zpracuje osoba oprávněná školení provést. Ty jsou pak „přetvořeny“ do e-learningového projektu, jehož součástí jsou identifikační údaje o oprávněné osobě. Oprávněná osoba svým podpisem potvrdí správnost údajů na vytištěné podobě. Tím je splněn požadavek, že školení je prováděno k tomu oprávněnou osobou a v potřebném rozsahu. Pak je možné provádět například školení vypouštění plynů z tlakových lahví k přepravě plynů a odběru plynů z rozvodů e-learningem.

E-learningem však nelze provádět například teoretickou část zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel, neboť zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláška 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., stanovuje přesný způsob jeho provedení. Tedy nejen, kdo ji provádí, ale též, jak ji provádí. Obdobně to platí o praktické části odborné přípravy preventivních požárních hlídek (teoretická může být prováděna e-learningem).

Pořízení e-learningu to nekončí

Při koupi e-learningového projektu školení BOZP nebo PO je nutné počítat s tím, že tímto práce nekončí, ale naopak začíná. Projekt je nutné v maximální možné míře upravit na konkrétní podmínky firmy nebo společnosti. Dále je nutné definovat obsah v osnově, resp. tematickém plánu a časovém rozvrhu školení. Ty musí být podepsány zpracovatelem s právními předpisy požadovanou kvalifikací (§ 9 zákona č. 309/2006 Sb., § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb.) a statutárním orgánem schváleny. Obsah školení PO je nutné každý rok posoudit z hlediska, zda vyhovuje potřebám firmy nebo společnosti a vyhotovit o tom zápis (musí být provedena kontrola platnosti tematických plánů jednotlivých školení). U tzv. školení BOZP je nutné zohlednit, které všechny povinnosti zaměstnavatele jeho použitím jsou splněny a na základě toho zajistit splnění zbývajících povinností z oblasti poskytovat informace zaměstnancům – například seznámení s riziky a přijatými opatřeními, s kategorizací prací [pokud tuto informaci není možné získat v elektronické podobě pomocí hypertextového odkazu ve výukovém textu e-learningu (záleží na úrovni digitalizace řízení u zaměstnavatele), školení podle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Tvorba e-learningových projektů BOZP a PO je nikdy nekončící činnost, neboť výukové texty a zkušební testy je nutné neustále průběžně aktualizovat, což je, v návaznosti na velmi časté změny v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO, poměrně složitý úkol. Zvláště při pořízení e-learningových projektů od dodavatelské firmy je nutné řešit, jakým způsobem, v jakých lhůtách a kdo bude provádět aktualizace výukových textů a zkušebních testů.

Shrnutí

Školení PO a tzv. školení BOZP je možné provádět formou e-learningu, ALE je nutné mít na zřeteli (tzn., že je nutné dodržet!), že:

  • tato školení, tzn. i tyto e-learnigové projekty, neslouží k výuce výkonu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ale k poskytování informací o požadavcích na zajištění BOZP a PO u konkrétního zaměstnavatele,
  • e-learningové projekty nemohou nikdy obsáhnout celou šíři informací, které je zaměstnavatel zaměstnancům v BOZP a PO povinen poskytovat, tedy nikdy nemohou plně nahradit prezenční formu školení (zaměstnavatel musí řešit poskytnutí zbývajících informací),
  • zajištění BOZP a PO je nedílnou součástí řízení společnosti, firmy nebo instituce, a že úroveň řízení BOZP a PO musí odpovídat úrovni řízení u zaměstnavatele (míra využití digitalizace při zajištění BOZP a PO má být v rovnováze s mírou digitalizace řízení ve společnosti, firmě nebo instituci),
  • zaměstnavatel musí mít nejen možnost, ale musí i provádět, případně zadávat provedení, úpravy výukových textů podle jeho potřeb (školení musí odpovídat potřebám zaměstnavatele),
  • provádění školení formou e-learningu musí splňovat všechny další požadavky stanovené platnými právními předpisy (zaměstnavatel musí mít zpracovány osnovy, resp. tematické plány a rozvrhy školení, které musí být jím schváleny [u tematických plánů musí být doklad o minimálně každoroční kontrole] a obsah e-learningových projektů jim musí odpovídat, na dokladu o absolvování školení požární ochrany musí být podpis školitele, tedy zpracovatele s příslušnou odbornou způsobilostí).

Pokud se vám podaří všechny tyto podmínky dodržet, máte vhodné e-learningové projekty pro provádění školení požární ochrany a tzv. školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V opačném případě se jedná pouze o více či méně nedokonalý nástroj pro provádění uvedených školení a je nutné tomu přizpůsobit poskytování zbylých informací zaměstnancům jiným způsobem (nejběžněji přednáškou).

Nelze tedy jednoznačně zavrhovat provádění školení PO a tzv. školení BOZP pomocí e-learningu, neboť má bezesporu své výhody a do budoucna bude pro poskytnutí určité části informací nutností. Je však nutné si uvědomit, že jeho realizace není jednoduchá. V žádném případě se nejedná o pouhé zakoupení e-learningového projektu, natož přístupu do něj.

Související dokumenty

Související články

Školení BOZP a PO formou e-learningu z pohledu soudního znalce
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Řidiči referenti a jejich školení
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Motivační školení k prevenci rizik
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 11. část - Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Homeworking, trend dnešní doby?
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP mladistvých zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Profesní způsobilost řidiče
Hasicí přístroj v budově
Povinné školení řidičů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Umístění požární značky
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Zaměstnávání žáka
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Související předpisy

247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
167/2002 Sb. , kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
478/2001 Sb. , kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice