Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr

Vydáno: 17 minut čtení

V době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény, izolace) náleží zaměstnancům v pracovním poměru nebo v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod (dále jen náhrada mzdy při DPN), pokud ke dni vzniku DPN splňuje zaměstnanec podmínky nároku na nemocenské podle zákona č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP “).

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr
Ing.
Růžena
Klímová
Podmínky vzniku nároku na náhradu mzdy
Zaměstnavatelé musí znát podmínky účasti na nemocenském pojištění, protože oznamují okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) nástup do zaměstnání pouze těch zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Například zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocenského pojištění v těch kalendářních měsících, v nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce (nebo z úhrnu těchto dohod u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci) vyšší než 10 000 Kč
Tento limit je platný jen do 30. 6. 2024.
Od 1. 7. 2024
je zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce účasten pojištění, jestliže vykonával v kalendářním měsíci
u téhož zaměstnavatele jednu nebo více dohod o provedení práce
a úhrn zúčtovaných započitatelných příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci aspoň
10 500 Kč
.
Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci
u různých zaměstnavatelů
více dohod o provedení práce a úhrn zúčtovaných započitatelných příjmů z těchto dohod
dosáhl
v kalendářním měsíci aspoň
17 500 Kč
.
Počátek DPN
Náhrada mzdy přísluší
jen za pracovní dny
(plánované směny). Podle § 78 odst. 1 písm. c) ZP se směnou rozumí ta část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen odpracovat na základě
předem stanoveného rozvrhu pracovních směn
.
Pokud vznikla DPN v den, kdy již zaměstnanec celou směnu odpracoval, začne běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN následuj&i

Související dokumenty

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Postih za porušení režimu nemocného
Podpůrčí doba u nemocenského a zabezpečení zaměstnance v případech dlouhodobější poruchy zdraví
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Daňové aktuality
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS

Související pracovní situace

Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Konto pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Nemocenská 2x
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost zaměstnance
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na daňový bonus při dlouhodobé nemocenské
Starobní důchodce a nemocenská
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Dodržování léčebného režimu
Náhrada mzdy při DPN