Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny

Vydáno: 9 minut čtení

Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla zrušena právní úprava, kdy v době prvních 14 kalendářního dnů (dále „dvou týdnů“) dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN), v níž zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu, tuto neposkytuje za první tři pracovní dny (směny), respektive za svátky, za které jinak přísluší náhrada mzdy, nebo se mu plat nebo mzda nekrátí. Jde o tzv. karenční dobu, tj. dobu, po kterou se nárok vylučuje.

Tato změna byla dlouhá léta předmětem diskusí mezi politickými stranami a není k ní vyjadřován ani nadále všeobecný souhlas, přestože nakonec díky programovému prohlášení vlády byla přijata. Nepovedl se ale záměr, aby tato úprava byla spojena se zavedením elektronických neschopenek, k čemuž dojde pravděpodobně až k 1. lednu 2020. Zákon č. 32/2019 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Uvedenou novelou zákoníku práce v něm byly provedeny konkrétně tyto změny:

  1. V § 192 odst. 1 byla zrušena část věty druhé za středníkem, která vyjadřovala právě onu karenční dobu, tedy že zaměstnanci náhrada mzdy nepřísluší v době prvních 3 pracovních dnů (nejvýše však 24 hodin), včetně tzv. placených svátků v době prvních dvou týdnů DPN. Napříště tak bude zaměstnanci i v tyto dny příslušet náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku. Jeho zjištění se nemění, a platí proto výpočty uveřejněné pro rok 2019 na portálu Práce a mzda (www.pr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Prostoj
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Prostoj

Související články

Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Změny od 1. 7. 2019 spojené se zrušením karenční doby
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Postih za porušení režimu nemocného
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Nemocenské při vzniku dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno
Elektronická neschopenka a nové tiskopisy od 1. ledna 2020

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
32/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
221/1999 Sb. o vojácích z povolání
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
234/2014 Sb. o státní službě
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy při DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy během DPN
Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti
Nemocenská 2x
Náhrada při pracovní neschopnosti - malý rozsah
Dodržování léčebného režimu
Krácení dovolené
Pracovní neschopnost po ukončení rodičovské dovolené
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada nemoci a výplata dávek nemocenského pojištění jednatele
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely