Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance

Vydáno: 20 minut čtení

Po smrti zaměstnance se, ostatně jako u všech fyzických osob, rozbíhá řízení o pozůstalosti, s čímž se pojí určité, leckdy velmi dlouhé časové období, během kterého je třeba vypořádat peněžitá práva, na která měl zůstavitel ke dni smrti nárok. Lze však některá z těchto práv po smrti zaměstnance vypořádat i jinou cestou „mimo“ řízení o pozůstalosti?

Jak vyplývá z dikce zákonného ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), závislá práce je vykonávána zaměstnancem osobně, zaměstnanec se při jejím výkonu nemůže nechat zastoupit a není možné výkon této činnosti převést na jinou osobu. Nelze tedy výkon závislé práce převést na někoho jiného ani v případě, kdy je naplněn jeden z důvodů skončení základního pracovněprávního vztahu, kterým je smrt1) zaměstnance. Základní pracovněprávní vztah, tedy pracovní poměr i vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti), tak smrtí zaměstnance zaniká. Vyvstávají otázky, co se po smrti děje s jeho peněžitými, resp. mzdovými a platovými právy a jaká práva do uvedené kategorie spadají.

V článku se zaměříme na úpravu peněžitých práv po smrti zaměstnance a přechodu jeho mzdových a platových práv. Zejména pak zanalyzujeme současnou právní úpravu a zamyslíme se nad návrhy de lege ferenda např. s ohledem na změnu ve vnímání pojmu rodina.

Stručný vhled do problematiky

Obecně po smrti fyzické osoby příslušný soud pověří notáře jako soudního komisaře řízením o pozůstalosti, resp. peněžitá práva zůstavitele jsou následně projednána v řízení o pozůstalosti. Jak již bylo předestřeno, pracovní poměr smrtí zaměstnance zaniká, což ovšem neplatí pro peněžitá práva zaměstnance.

Dle ustanovení § 328 odst. 1 zákoníku práce2) do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku3) přecházejí mzdová a platová práva z pracovněprávního vztahu postupně na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti a nestávají se předmětem dědictví a řízení o pozůstalosti. Předmětem dědictví a řízení o pozůstalosti se naopak stávají, není-li těchto osob, resp. pokud uvedené osoby nesplňují podmínku společné domácnosti, popř. v části přesahující trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Tímto přechodem mzdových a platových práv na oprávněné (obmyšlené) osoby je zachována alimentační funkce odměny za vykon

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Zkušební doba
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Oznámení o skončení zaměstnání na ČSSZ od 1.4.2022
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pracovní smlouva
Nárok na dovolenou
Předání zápočtového listu
Alkohol na pracovišti
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Související komentovaná judikatura

Dohoda o rozvázání pracovního poměru a právo na odstupné