Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance

Vydáno: 20 minut čtení

Po smrti zaměstnance se, ostatně jako u všech fyzických osob, rozbíhá řízení o pozůstalosti, s čímž se pojí určité, leckdy velmi dlouhé časové období, během kterého je třeba vypořádat peněžitá práva, na která měl zůstavitel ke dni smrti nárok. Lze však některá z těchto práv po smrti zaměstnance vypořádat i jinou cestou „mimo“ řízení o pozůstalosti?

Jak vyplývá z dikce zákonného ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), závislá práce je vykonávána zaměstnancem osobně, zaměstnanec se při jejím výkonu nemůže nechat zastoupit a není možné výkon této činnosti převést na jinou osobu. Nelze tedy výkon závislé práce převést na někoho jiného ani v případě, kdy je naplněn jeden z důvodů skončení základního pracovněprávního vztahu, kterým je smrt1) zaměstnance. Základní pracovněprávní vztah, tedy pracovní poměr i vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti), tak smrtí zaměstnance zaniká. Vyvstávají otázky, co se po smrti děje s jeho peněžitými, resp. mzdovými a platovými právy a jaká práva do uvedené kategorie spadají.

V článku se zaměříme na úpravu peněžitých práv po smrti zaměstnance a přechodu jeho mzdových a platových práv. Zejména pak zanalyzujeme současnou právní úpravu a zamyslíme se nad návrhy de lege ferenda např. s ohledem na změnu ve vnímání pojmu rodina.

Stručný vhled do problematiky

Obecně po smrti fyzické osoby příslušný soud pověří notáře jako soudního komisaře řízením o pozůstalosti, resp. peněžitá práva zůstavitele jsou následně projednána v řízení o pozůstalosti. Jak již bylo předestřeno, pracovní poměr smrtí zaměstnance zaniká, což ovšem neplatí pro peněžitá práva zaměstnance.

Dle ustanovení § 328 odst. 1 zákoníku práce2) do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku3) přecházejí mzdová a platová práva z pracovněprávního vztahu postupně na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti a nestávají se předmětem dědictví a řízení o pozůstalosti. Předmětem dědictví a řízení o pozůstalosti se naopak stávají, není-li těchto osob, resp. pokud uvedené osoby nesplňují podmínku společné domácnosti, popř. v části přesahující trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Tímto přechodem mzdových a platových práv na oprávněné (obmyšlené) osoby je zachována alimentační funkce odměny za vykon

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doručování písemností
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Nejvyšší soud opětovně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Zaměstnanec ve výkonu trestu

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Související komentovaná judikatura

Dohoda o rozvázání pracovního poměru a právo na odstupné

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Exekuce/odstupné
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Chybně vyplacené odstupné
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Průměrný čistý měsíční výdělek