Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Vydáno: 3 minuty čtení

Vztah k právním předpisům

Související ustanovení:

 • § 4a zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
 • § 44 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v platném znění)

Pojmové znaky

Dohoda, Dvoustranný právní úkon, Rozvázání pracovního poměru,

Základní pojmy

Dvoustranný právní úkon – je vzájemný shodný projev vůle účastníků

Dohoda – k jejímu uzavření dojde, jakmile se účastníci shodli na jejím obsahu

Náležitosti

 1. označení zaměstnance
 2. odmítnutí navrhovaného způsobu (či termínu) rozvázání pracovního poměru
 3. uvedení důvodu zamítavého stanoviska/
 4. datum, místo vyhotovení
 5. razítko a podpis zaměstnavatele /oprávněného vedoucího zaměstnance

Specifika

Žádost zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou je svojí podstatou návrhem na uzavření smlouvy. Tento návrh je třeba přijmout ve lhůtě určené navrhovatelem (zaměstnancem). Jestliže zaměstnavatel žádost zaměstnance odmítne, k uzavření dohody, a tím ani k následnému rozvázání pracovního poměru nedojde. Stejné důsledky má i skutečnost, že zaměstnavatel ve stanovené lhůtě na návrh zaměstnance buď nereagoval vůbec, nebo návrh přijal, ale opožděně, nebo zaměstnavatel v návrhu zaměstnance požadoval změny.

Dokud návrh zaměstnance nedojde zaměstnavateli, může od něj odstoupit.

Forma

Formu odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou zákon nestanoví. Pokud zaměstnanec podal žádost v písemné formě, mělo by dojít k jejímu odmítnutí také písemně.

Poznámky

Je-li zaměstnanec rozhodnut dosáhnout skončení pracovního poměru, může ke stejnému dni podat vedle návrhu na jeho rozvázání dohodou i výpověď. V případě odmítnutí návrhu dohody skončí jeho pracovní poměr uplynutím výpovědní doby.

Literatura a judikatura

 Doporučená literatura:

 •  Šimončič, R., Skončení pracovního poměru dohodou podle § 43 ZPr a jeho právní aspekty, Práce a mzda č.11/1986
 • Barancová, E., Rozviazanie pracovného pomeru dohodou, Justičná revue č.4-5/1990
 • Chládková, A., Bukovjan, P., Personalistika, Praha, Wolters Kluwer, 2012

Doporučená judikatura:

 • R 12/93,
 • PR 9/95 s.373,
 • Sou R NS sv.16 – C 1141,
 • NS 21 Cdo 1299/2004

Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Jméno zaměstnance ......................

bydliště ........................

Odmítnutí žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou

Dne ........... jsme obdrželi Váš návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni....... S ohledem na provozní potřeby našeho podniku však nemůžeme v současné době Vaší žádosti vyhovět.

(Poté, co budou ukončeny práce na zakázce....., po dokončení termínovaného úkolu ... můžeme znovu zvážit možnost skončení Vašeho pracovního poměru).

 

V ................. dne ..............

 

..................................

(Razítko, podpis zaměstnavatele, oprávněného vedoucího zaměstnance)