Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021

Vydáno: 15 minut čtení

Onemocnění covid-19, vir SARS-CoV-2 či antigen na přítomnost viru SARS-CoV-2 atp. Jedná se o pojmy, se kterými jsme všichni chronicky sžiti. Onemocnění covid-19 každého z nás doprovází v denní míře více či méně. Dá se říct, že jsme se ocitli na začátku biomedicínské a sociokulturní historie onemocnění covid-19, jež nás, jak vidno, bude doprovázet minimálně i v brzké budoucnosti. Proto si dovolím neadresně vytvořit prostor pro nové poznatky a nové vnímání tohoto onemocnění. Vyjma plánovaní nadcházejících opatření, kdy máme před sebou pravidelně přicházející období respiračních nemocí, je i čas na cílené ohlédnutí na začátek celého „covid období“. Velmi okrajově se pokusím tyto dvě nyní se stýkající dimenze, a to historie a budoucnost, otevřít.

Z globálního trendu vývoje počtu případů onemocnění covid-19 v posledních týdnech stále pozorujeme pozvolný nárůst počtu nových případů, což ilustrují data prezentovaná na stránkách Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a Světové zdravotnické organizace. Jistá korelace je i v trendu České republiky. Což je velmi hrubě řečeno. Pro potřeby vstupních dat vedoucích k případnému nastavování režimových či obdobných opatření v rámci ochrany veřejného zdraví jsou významná následující data.

Aktuální data (k 13. 9. 2021) a trend vývoje sledovaných ukazatelů a parametrů pro hodnocení epidemie ukazují v posledním týdnu na pokračující nárůst nových případů onemocnění covid-19, ve srovnání s předchozím týdnem jsou současné hodnoty 7denního klouzavého průměru o 40 % vyšší.

Z meziročního srovnání vyplývá, že aktuální 7denní incidence (rovněž k 13. 9. 2021) je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku v podstatě třetinová, v současnosti dosahuje hodnoty 25,3 případů na 100 tisíc obyvatel. Naproti tomu v loňském roce k datu 13. 9. 2020 byla republiková 7denní incidence na hodnotě 75,2 případů na 100 tisíc obyvatel.

Bližší pohled na věkové rozložení nově diagnostikovaných případů na republikové úrovni ukazuje trvající zvýšený výskyt nákazy v populační skupině 16 až 29 let, která představuje jednu čtvrtinu všech nových případů zjištěných v posledním týdnu. Významný je i podíl nových případů onemocnění u mladší věkové kategorie, a to jak u dětí ve věku 6 až 11 let, tak i u starších dětí ve věku 12 až 15 let. Každá z těchto skupin se podílí zhruba 10 % na celkovém počtu nových případů. Tyto věkové skupiny jsou také jedinými populačními skupinami s hodnotou 7denní incidence vyšší než 25 případů na 100 tisíc obyvatel dané populační skupiny.

Ochrana zdraví při práci – mimořádná opatření včetně testování

Od března 2020 do června 2021 byli zaměstnavatelé při povinnostech ochrany zdraví při práci regulováni krizovými, mimořádnými nebo oc

Související dokumenty

Související články

Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19
Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
BOZP, homeworking a home office
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Přestávky v práci
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Nová právní úprava poskytování OOPP
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Automobil v pracovněprávních vztazích
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Homeworking a BOZP
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Homeworking, trend dnešní doby?

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN mimořádné opatření - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb
MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN změna mimořádného opatření - testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči
290/1995 Sb. , kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související otázky a odpovědi

BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pes na pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Kontrola používání OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Krácení dovolené, pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Zkouška na alkohol v krvi
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě