BOZP, homeworking a home office

Vydáno: 23 minut čtení

V souvislosti se situací zapříčiněnou pandemií je doporučováno zaměstnavatelům, aby – pokud to jen trochu umožňují jejich provozní podmínky a organizace práce – zaměstnancům přidělovali práci mimo pracoviště. Práci mimo pracoviště zaměstnavatele řadíme do kategorie tzv. flexibilních forem práce. Flexibilních forem práce je celá řada, řadíme sem práci na kratší (částečný) úvazek, pružné pracovní doby, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a konto pracovní doby a samozřejmě též homeworking, teleworking a home office.

Historicky první flexibilní formou práce byla práce z domova neboli homeworking. Tu poměrně přesně upravoval již starý zákoník práce z roku 1965, protože byla již v té době u nás častá v určitých odvětvích (jako např. textilní průmysl nebo průmysl skla a bižuterie) a využívaly ji především ženy pečující o malé děti nebo o osoby blízké.

Teleworking se do Evropy rozšířil z USA a souvisí s rozšířením a masovým využíváním informačních technologií, v České republice až po r. 1990.Homeworking je anglický výraz pro trvalou práci z domova. Jak jsem uvedla výše, v České republice byl znám již v 60. letech 20. století, kdy hojně pracovali z domova zaměstnanci, kteří vyráběli bižuterii nebo doma šili jednoduché části oblečení. V Západní Evropě se pojem homeworking historicky používal pro práci živnostníků a malých firem, které pracují „z domova“. V současné době tento pojem do jisté míry v podvědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců (ale i veřejnosti) splývá s pojmem teleworking, neboť pracovat z domova většinou znamená pracovat na počítači, a to mohou i zaměstnanci středních a velkých firem.

Teleworking je též anglický výraz a přeloženo do češtiny znamená „práce na dálku“. V literatuře se někdy objevuje i výraz e-working jako synonymum pojmu teleworking. V zásadě se tím rozumí využívání IT systémů zaměstnavatele. Teleworking se nemusí odehrávat pouze z domova zaměstnance, ale i z jiných míst, dokonce z kaváren nebo restaurací, kde zaměstnanec tráví čas mezi schůzkami s klienty. Homeworking je tak dnes speciální formou teleworkingu.

Od pojmu homeworking a teleworking pak musíme důsledně odlišovat pojem home office. Home office má v angličtině dva významy. První je zkratkou pro anglické označení segmentu drobných firem – SoHo (Small Office Home Office), kde ono Home Office vyjadřuje, že dotyčný živnostník nebo malá firma vykonává svoji podnikatelskou činnost z domova. V našem prostředí se výraz home office využívá pro pojmenování zaměstnaneckého benefitu, kdy zaměstnanec může část pracovní doby pracovat z domova.

Právní úprava těchto forem práce v zákoníku práce je velmi stručná, můžeme říci kusá, takže zaměstnavatelům ani nedává návod, jak postupovat v zajištění BOZP těchto zaměstnanců. V r. 2016 byl zpracován návrh novely zákoníku práce, který obsahoval i zpřesnění právní úpravy homeworkingu a teleworkingu.

Vzhledem k tomu, že předmětné ustanovení zákoníku práce připouští výkon práce zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele, a to na základě dohody zaměs

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Homeworking, trend dnešní doby?
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 18. část - Home office z pohledu BOZP
BOZP při práci formou home office
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Obliba home-office v Evropě roste
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Nová právní úprava poskytování OOPP
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Automobil v pracovněprávních vztazích
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Opičí neštovice a pracovní prostředí

Související otázky a odpovědi

BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Bezpečnostní listy na pracovišti
Pes na pracovišti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kontrola používání OOPP
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
DPP - vstupní prohlídka
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
65/1965 Sb. Zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
178/2001 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů