Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů

Vydáno: 20 minut čtení

Předmětem tohoto článku je rozsudek Nejvyššího správního soudu1), který se blíže zabývá vymezením pojmu pracoviště ve vztahu k povinnostem zaměstnavatele za situace, kdy jej sdílí s jiným zaměstnavatelem. V daném případě pak byla dále zkoumána povinnost zaměstnavatele vytvářet bezpečné pracovní podmínky a povinnost informovat druhého zaměstnavatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Uvedený rozsudek věcně primárně vycházel ze skutečností zjištěných při kontrole provedené oblastním inspektorátem práce, když následně na základě rozhodnutí tohoto správního orgánu byla zaměstnavateli udělena pokuta ve výši 90 000 Kč za porušení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů2), když zaměstnavatel porušil svoji povinnost informovat druhého zaměstnavatele, jehož zaměstnanci plnili úkoly současně na jednom pracovišti s pokutovaným zaměstnavatelem (dále jen „stěžovatel“). Toto porušení spočívalo konkrétně v porušení povinnosti vyplývající z ust. § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů3) (dále jen „zákoník práce“), neboť stěžovatel měl povinnost o přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením zaměstnavatele informovat a uzavřít s ním písemnou dohodu, kterou by pověřili jednoho ze zaměstnavatelů ke koordinaci opatření k provádění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zde je nutno předeslat, že se nejedná o koordinátora ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.)4)

Druhý přestupek, kde byl stěžovatel uznán vinným, spočíval v tom, že stěžovatel nezpracoval v závislosti na povinnosti vytvářet bezpečné pracovní podmínky místní provozní bezpečnostní předpis pro provoz kioskové trafostanice, která byla součástí technologického zařízení, jež by obsahoval pokyny pro obsluhující personál, pokyny k manipulaci i bezpečnostní opatření při práci na elektrickém zařízení, pokyny pro montáž, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize jednotlivých zařízení použitých v kioskové trafostanici. Tímto jednání nedodržel stěžovatel zásadu udílení vhodných pokynů k zajištění BOZP podle ust. § 102 odst. 5 písm. j) zákoníku práce5).

U tohoto druhého porušení je třeba zmínit, že ustanovení obsahuje souhrn zásad, ze kterých je zaměstnavatel povinen vycházet při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik a jedná se o transpozici směrnice

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 13. část - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví u osob pracujících mimo pracovněprávní vztah
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Opičí neštovice a pracovní prostředí
Nová právní úprava poskytování OOPP
BOZP, homeworking a home office
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 17. část - Audity systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve frmě
Program kontrol Státního úřadu inspekce práce
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 18. část - Home office z pohledu BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 20. část - Inspekce práce a sankční postihy
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 7. část - Zdravotní rizika a kategorizace práce
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Související judikáty

Bezpečnost práce
Povinnosti na úseku prevence rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Praktická výuka u těhotných studentek
Hasicí přístroj v budově
Bezpečnostní listy na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Zkouška na alkohol v krvi
Příspěvek na ochranné nápoje
Kontrola alkoholu na pracovišti
Kontrola používání OOPP
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Povinné školení řidičů