Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády

Vydáno: 15 minut čtení

Zákoník práce v § 89 uvádí, že zaměstnanci mají právo na bezpečnostní přestávky v práci podle zvláštních právních předpisů. Započítávají se do pracovní doby.

Mezi tyto právní předpisy patří nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci (dále „nařízení vlády“). Nejedná se o „klasické“ přestávky, ale o situace, kdy při splnění podmínek je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na práci jiného druhu, v případě neexistence takové možnosti, musí poskytnout přestávku v naturální podobě.

Práce s počítačem

Zejména se jedná o přestávky v práci zaměstnanců, kteří pracují s počítači. Prací se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná zaměstnancem jako pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení, které obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení, software nebo další volitelné příslušenství.

Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami. Zaměstnavatel musí organizovat činnost zaměstnance tak, aby práce u obrazovky byla během dne periodicky přerušována bezpečnostními přestávkami nebo změnami činnosti, které by snížily pracovní zatížení vyplývající z použití obrazovky. Zaměstnavatel musí poskytnout přestávky v práci nebo zorganizovat změnu činnosti v délce 5 až 10 minut po každých dvou hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajistit střídání činností nebo zaměstnanců.

Setkáme se s nimi zejména u zaměstnavatelů, jejichž předmětem činnosti jsou nejen administrativní, ale i manuální výkony. Jde o pracoviště, kde se bez počítačových systémů neobejdou, jako jsou mzdové účtárny, bankovní instituce, obchodní korporace apod. V současnosti práci s počítači využívá velká většina zaměstnavatelů.

Přestávky při psychické zátěži

Nařízení vlády vymezuje psychickou zátěž zaměstnanců. Jedná se o práce spojené s

Související dokumenty

Související články

Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Přestávky v práci
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Homeworking a BOZP
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Nová právní úprava poskytování OOPP
Opičí neštovice a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 7. část - Zdravotní rizika a kategorizace práce
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Související pracovní situace

Bezpečnostní přestávka

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Hasicí přístroj v budově
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Příspěvek na ochranné nápoje
Kontrola používání OOPP
Kontrola alkoholu na pracovišti
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Zkouška na alkohol v krvi
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku