Příspěvek na ochranné nápoje

Plné znění otázky

Zaměstnavatel chce poskytovat zaměstnanci (řidič nákladního vozidla) místo lahví s minerálkou příspěvek na ochranné nápoje, případně poukázku na nákup. Jak v praxi postupovat, aby příspěvek nebo poukázka nebyla předmětem daně u zaměstnance a zároveň byla daňově uznatelným nákladem u zaměstnavatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Kurzy u pracovní cesty a vyúčtování
Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Pes na pracovišti
Kontrola používání OOPP
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Bezpečnostní listy na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Kontrola alkoholu na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Odškodnění pracovního úrazu
Pracovnělékařská prohlídka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost

Související články

Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Přestávky v práci
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Nová právní úprava poskytování OOPP
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Novela zákoníku práce a jiné úkony v obecném zájmu
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Homeworking a BOZP
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Mladí lidé a BOZP

Související předpisy

§ 104 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 8 předpisu 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
§ 24. 2. j), p), x) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 7. b) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 8 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů