Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti

Vydáno: 7 minut čtení

Změna co do rozsahu méně výrazná – co do řešeného obsahu a počtu dotčených zaměstnanců eminentní. Řeč je o poslední, již deváté novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (dále i jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“). Změna minimálních hodnot některých mikroklimatických podmínek pro třídy práce I a IIa by mohla při nedostatečné, až chybné interpretaci vyvolat obavy o ochranu zdraví při práci. Text ozřejmuje změny přicházející od 12. října 2022 novelizovaným nařízením vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „nařízení vlády č. 303/2022 Sb.“) je součástí tzv. energetického balíčku Ministerstva zdravotnictví, jenž si při zachování ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci klade za cíl možné energetické úspory na pracovištích a jiných provozech.

Mikroklimatické podmínky – zátěž teplem – je jedním z mnoha obecných rizikových faktorů pracoviště upravených právním předpisem. Pro ochranu zdraví při práci před zátěží teplem jsou nezbytné inf

Související dokumenty

Související články

Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Řešení úrazů vzniklých při home office
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
Opičí neštovice a pracovní prostředí
Nová právní úprava poskytování OOPP
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 14. část - Požadavky na zaměstnávání mladistvých a zakázané práce

Související pracovní situace

Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související otázky a odpovědi

Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Příspěvek na ochranné nápoje
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Kontrola používání OOPP
Kontrola alkoholu na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Smluvní pokuta za porušení BOZP