Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti

Vydáno: 7 minut čtení

Změna co do rozsahu méně výrazná – co do řešeného obsahu a počtu dotčených zaměstnanců eminentní. Řeč je o poslední, již deváté novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (dále i jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“). Změna minimálních hodnot některých mikroklimatických podmínek pro třídy práce I a IIa by mohla při nedostatečné, až chybné interpretaci vyvolat obavy o ochranu zdraví při práci. Text ozřejmuje změny přicházející od 12. října 2022 novelizovaným nařízením vlády č. 361/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „nařízení vlády č. 303/2022 Sb.“) je součástí tzv. energetického balíčku Ministerstva zdravotnictví, jenž si při zachování ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci klade za cíl možné energetické úspory na pracovištích a jiných provozech.

Mikroklimatické podmínky – zátěž teplem – je jedním z mnoha obecných rizikových faktorů pracoviště upravených právním předpisem. Pro ochranu zdraví při práci před zátěží teplem jsou nezbytné inf

Související dokumenty

Související pracovní situace

Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Řešení úrazů vzniklých při home office
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 7. část - Zdravotní rizika a kategorizace práce
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 11. část - Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 17. část - Audity systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve frmě

Související otázky a odpovědi

Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Kontrola používání OOPP
Kontrola alkoholu na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Příspěvek na ochranné nápoje
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Odškodnění pracovního úrazu
Povinné školení řidičů