Nová právní úprava teploty na pracovišti

Vydáno: 16 minut čtení

Dne 11. října 2022 zaujalo pozornost široké veřejnosti nové nařízení vlády, které upravuje teplotu na pracovišti. Jedná se o nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Jeho účinnost je dělená, část nabyla účinnosti hned následující den, tedy 12. října 2022 a část nabude účinnosti 1. července 2024.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo tuto novelu s ohledem na energetickou krizi vyvolanou válečným konfliktem Ruské federace na Ukrajině. V odůvodnění uvedlo, že je nutno všemi možnými a dostupnými prostředky minimalizovat (zbytnou) spotřebu energií, a to zejména s ohledem na jejich rostoucí ceny, a že tudíž přijetí navrhovaných úprav je zcela zásadní, resp. je nezbytné, a že je též nezbytné, aby nové nařízení vlády vešlo v účinnost bez zbytečného odkladu. V následujících řádcích se proto s nařízením vlády blíže seznámíme.

V té souvislosti ještě musíme uvést, že nařízení vlády č. 303/2022 Sb., resp. novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které se týká ochrany zdraví při práci, není jediný předpis, který mění teplotu. Ve stejné částce Sbírky zákonů (částce 140) byly publikovány ještě tři další předpisy, které se týkají teploty a které nabyly účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, resp. dnem následujícím. Jedná se o

  • vyhlášku č. 304/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb,
  • vyhlášku č. 305/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhlášku č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 41

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Několik poznámek k teplotě na pracovišti
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Přestávky v práci
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Nová právní úprava poskytování OOPP
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 13. část - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví u osob pracujících mimo pracovněprávní vztah
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Homeworking a BOZP
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Bezpečnost práce strážníků obecní policie

Související otázky a odpovědi

Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Kontrola používání OOPP
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Bezpečnostní listy na pracovišti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Zkouška na alkohol v krvi
Kontrola alkoholu na pracovišti
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Odškodnění pracovního úrazu
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost

Související předpisy

303/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
304/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
6/2003 Sb. , kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
305/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
306/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem