Přestávky v práci

Vydáno: 19 minut čtení

V tomto článku se zaměříme na otázku bezprostředně související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a to na přestávky v práci a na bezpečnostní přestávky.

Úvodem si však připomeňme, že právní úprava pracovní doby je v zákoníku práce obsažena v části čtvrté, tj. v § 78 až 100 ZP a že tato úprava prošla již ve starém zákoníku práce harmonizací s právem zemí Evropských společenství, konkrétně se směrnicí ES č. 93/104/ES, o určitých aspektech stanovení pracovní doby, která je, dá se říct, základním předpisem evropského práva o pracovní době. Směrnice ES č. 93/104/ES byla v průběhu let několikrát novelizována a posléze byla v roce 2003 vydána jako směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby.

Dále je také hned úvodem třeba zdůraznit, obě citované evropské směrnice o pracovní době se hned v preambuli odvolávají na směrnici Rady č. 83/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění směrnice Rady č. 91/383/EEC (tzv. rámcovou směrnici o BOZP), neboť evropské právo vidí ve zkracování pracovní doby a prodlužování délky odpočinku zaměstnance včetně prodlužování délky dovolené na zotavenou základní preventivní opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která výrazným způsobem ovlivňují prevenci rizik jako takovou a předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Z toho důvodu také země Evropských společenství vidí ve zkracování pracovní doby a prodlužování délky odpočinku zaměstnanců všemi možnými způsoby základní možnost, jak snížit počet pracovních úrazů. Ze všech těchto důvodů přistupují jednotlivé země Evropských společenství k problematice pracovní doby různým způsobem. Některé se snaží o zvýšení počtu různých svátků a státních svátků, jiné zase formou celostátního zavádění kratší týdenní pracovní doby.

Obecně k rozvržení pracovní doby

Zákoník práce výslovně stanoví, že pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele pr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Bezpečnostní přestávka
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby

Související články

Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Homeworking a BOZP
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Nová právní úprava poskytování OOPP
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Nová právní úprava teploty na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Krácení dovolené, pracovní úraz
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Práce přesčas
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Povinné školení řidičů

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce
111/1994 Sb. o silniční dopravě
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
446/2006 Sb. o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem
251/2004 Sb. , kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnosti

Související komentovaná judikatura

Přestávka v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo

Související judikáty

Pracovní doba. Přestávky v práci (§89/1)