Praktická výuka u těhotných studentek

Plné znění otázky

Jak má postupovat střední škola zdravotnická, která má těhotné studentky a tyto mají absolvovat praktickou výuku na pracovištích nemocnice? Platí nějaká omezení? Řešila by to mimořádná prohlídka - ale u jakého lékaře?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Související články

Mladí lidé a BOZP
Zdroje zábavy i poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti a mládež v prostředí internetu
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Několik poznámek ke školním úrazům
Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 6. část - Pracovní prostředí a ergonomie práce
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
BOZP při práci formou home office
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Předcházení stresu na pracovištích

Související otázky a odpovědi

Povinnost podat přiznání k DPFO
Sleva dle § 35 ZDP - zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
Daňové zvýhodnění na dítě ve vztahu druh a družka
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Hasicí přístroj v budově
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Atest biologického odpadu ze školní jídelny
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pracovní úraz

Související předpisy

§ 238, 239 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 65 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)