Automobil v pracovněprávních vztazích

Vydáno: 24 minut čtení

Osobní automobily a jiná motorová vozidla jsou dnes již nedílnou součástí našich životů. Je proto pochopitelné, že hrají velmi důležitou roli též ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že užití firemních či vlastních vozů zaměstnanci při výkonu práce má mnohé dopady do pracovněprávních vztahů, je vhodné tyto právní aspekty shrnout. Cílem tohoto příspěvku je proto takové shrnutí a obecný výklad k právnímu režimu užívání firemních vozidel zaměstnanci.

Řidič z povolání a řidič referent

Jednou z povinných součástí pracovní smlouvy, které musí být vždy specifikovány, je druh práce. Pokud má zaměstnanec v pracovní smlouvě jako druh práce stanoveno řízení vozidla, můžeme jej v takovém případě označit jako tzv. řidiče z povolání. Řízení je tak součástí jeho práce, což má své důsledky. Pro řidiče z povolání je řízení součástí jeho pracovní doby stejně jako nezbytná údržba vozidla. Vzhledem k tomu, že se jedná o sjednaný druh práce, je třeba také zmínit, že se na něj vztahují i povinnosti absolvování lékařské prohlídky a příslušného školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Naproti tomu zaměstnanec, jehož hlavní pracovní náplní řízení vozidla není, ale který přesto v pracovní době vozidlo užívá za účelem zajištění výkonu své práce, kupř. k přepravě osob či zboží, se označuje jako „řidič referent“. Typickým příkladem takového využití motorového vozidla zaměstnancem je např. pracovní cesta. Toto rozlišování, jak je uvedeno dále, má dopad zejména z hlediska posouzení, zda řízení spadá do výkonu práce zaměstnancem, či se posuzuje jako překážka v práci na straně zaměstnavatele.

Místo výkonu práce

Další z povinných součástí pracovní smlouvy je specifikace místa výkonu práce. Toto určení tak závazně vymezuje dispoziční právo zaměstnavatele určit, kde bude práce zaměstnancem vykonávána. Zaměstnavatel je oprávněn (bez souhlasu zaměstnance) vyslat zaměstnance k výkonu práce kamkoliv v rámci sjednaného místa výkonu práce. Naopak vyslat zaměstnance na pracovní cestu, tedy mimo sjednané místo výkonu práce, může zaměstnavatel dle § 42 zákoníku práce pouze na základě dohody s ním, tedy s jeho souhlasem. V této souvislosti je vhodné doplnit, že se v praxi připouští, pokud je taková dohoda uzavřena dopředu na celou dobu trvání pracovního poměru a týká se tak neurčitého počtu pracovních cest. Typicky je v takových případech tato dohoda obsažena v pracovní smlouvě. Je však velmi vhodné provést bližší teritoriální specifikaci, kam může být zaměstnanec v rámci pracovních cest vysílán (např. uvést, zda se jedná o pracovní cesty vnitrostátní či též zahraniční; pokud by se cesty měly týkat i např. exotických destinací, je vhodné i toto uvést). Dostatečnou specifikací by mělo být vyloučeno riziko, že ze strany zaměstnance bude namítána nedostatečná určitost doložky o služebních cestách a odmítnuta např. cesta do zámoří, pokud zaměstnanec v době uzavření pracovní smlouvy s takovým určením cesty nemohl počítat.

Jelikož zákoník práce umožňuje sjednat místo výkonu práce šířeji než jednu obec, může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat místo výkonu práce i na celou Českou republiku, pokud to vyplývá z druhu práce (např. při provádění montáží u zákazníků). V takovém případě může zaměstnavate

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby (obecně)
Výpočet mzdy
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Související články

Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Kasuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce
Školení řidičů motorových vozidel
Řidiči referenti a jejich školení
Pracovní úrazy při cestách autem
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Lehkomyslné jednání zaměstnance a odpovědnost zaměstnavatele za újmu
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Obliba home-office v Evropě roste
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
BOZP, homeworking a home office
Smrtelná pracovní úrazovost v ČR v roce 2017
Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Související otázky a odpovědi

Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Pracovní úraz
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pracovní úraz
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výplata stravného při zahraniční pracovní cestě
Bezpečnostní listy na pracovišti
Přechod z pracovní smlouvy na smlouvu o výkonu funkce jednatele
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Kdy vydávat stravenky?

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
333/2018 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
168/2002 Sb. , kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinnen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas
Vzor: Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty)

Související komentovaná judikatura

Osobní automobil a odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech

Související judikáty

Výpověď z pracovního poměru
Pracoviště zaměstnance a požívání alkoholických nápojů na pracovišti
Povinnosti zaměstnanců; pracovněprávní vztahy; prevence; přípustnost dovolání; škoda; zajištění majetku
Pracovní úraz - dopravní nehoda