Nová právní úprava poskytování OOPP

Vydáno: 15 minut čtení

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou velice důležitými pracovními pomůckami, které slouží k ochraně zdraví zaměstnance. Věcně jsou upraveny přímo v zákoníku práce a dvacet let byly upraveny v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Toto nařízení vlády bylo vydáno původně k provedení § 133a zákoníku práce č. 65/1965 Sb. pojednávajícího o osobních ochranných pracovních prostředcích (dále jen „OOPP“). Za účinnosti nyní platného zákoníku práce platilo do vydání nového nařízení vlády k provedení ustanovení § 104 ZP. Dne 1. listopadu 2021 však nabylo účinnosti rekodifikované nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Evropské právo upravovalo problematiku OOPP směrnicí Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci. Tato směrnice byla transponována již v r. 2001 do starého zákoníku práce.

V r. 2019 však byla přijata v Bruselu směrnice Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu. Z důvodu členství v EU z toho vyplynula České republice povinnost transpozice této nové směrnice.

S tím souviselo i to, že nedávno byly v rámci ES upraveny i technické požadavky na OOPP. Ty byly dlouhou dobu u nás stanoveny nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. V r. 2016 však bylo také přijato na evropské úrovni nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, které zcela nahradilo toto naše nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Nařízení vlády bylo zrušeno bez náhrady, protože nařízení Evropského parlamentu je přímo použitelný předpis a jak známo přímo použitelný předpis EU se do národní legislativy netransponuje, ten platí přímo, obecně.

Ze všech těchto důvodů bylo cílem nové směrnice poskytnout změnou směrnice 89/656/EH

Související dokumenty

Související články

Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Přestávky v práci
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Přestávky v práci
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Opičí neštovice a pracovní prostředí
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
BOZP, homeworking a home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Homeworking a BOZP
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
65/1965 Sb. Zákoník práce
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Související otázky a odpovědi

Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Praktická výuka u těhotných studentek
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Kontrola používání OOPP
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Kontrola alkoholu na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku