Nová právní úprava poskytování OOPP

Vydáno: 15 minut čtení

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou velice důležitými pracovními pomůckami, které slouží k ochraně zdraví zaměstnance. Věcně jsou upraveny přímo v zákoníku práce a dvacet let byly upraveny v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Toto nařízení vlády bylo vydáno původně k provedení § 133a zákoníku práce č. 65/1965 Sb. pojednávajícího o osobních ochranných pracovních prostředcích (dále jen „OOPP“). Za účinnosti nyní platného zákoníku práce platilo do vydání nového nařízení vlády k provedení ustanovení § 104 ZP. Dne 1. listopadu 2021 však nabylo účinnosti rekodifikované nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Evropské právo upravovalo problematiku OOPP směrnicí Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci. Tato směrnice byla transponována již v r. 2001 do starého zákoníku práce.

V r. 2019 však byla přijata v Bruselu směrnice Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu. Z důvodu členství v EU z toho vyplynula České republice povinnost transpozice této nové směrnice.

S tím souviselo i to, že nedávno byly v rámci ES upraveny i technické požadavky na OOPP. Ty byly dlouhou dobu u nás stanoveny nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. V r. 2016 však bylo také přijato na evropské úrovni nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, které zcela nahradilo toto naše nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Nařízení vlády bylo zrušeno bez náhrady, protože nařízení Evropského parlamentu je přímo použitelný předpis a jak známo přímo použitelný předpis EU se do národní legislativy netransponuje, ten platí přímo, obecně.

Ze všech těchto důvodů bylo cílem nové směrnice poskytnout změnou směrnice 89/656/EH

Související dokumenty

Související články

Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Přestávky v práci
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Přestávky v práci
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 16. část - Vnitřní předpisy zaměstnavatele v oblasti BOZP
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
BOZP, homeworking a home office
Opičí neštovice a pracovní prostředí
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Homeworking a BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 7. část - Zdravotní rizika a kategorizace práce

Související otázky a odpovědi

Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Kontrola používání OOPP
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kontrola alkoholu na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
65/1965 Sb. Zákoník práce
390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany