Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office

Vydáno: 14 minut čtení

Poslední dobou stále více firem využívá flexibilních způsobů zaměstnávání. Jednou z nich je i práce z domova, tzv. home office, popř. home working. Ačkoli se nejedná o žádnou novinku, možnost pracovat z domova je stále vnímána jako jeden z nejžádanějších firemních benefitů. Podle některých studií mají zaměstnanci o home office dokonce větší zájem než o stravenky nebo o služební automobil.1)

I přes svou oblibu je ale práce z domova stále spíše jevem ojedinělým či výběrovým, neboť ji nelze plošně uplatnit pro všechny pracovní profese. Nejčastěji se této formy práce využívá u zaměstnanců, kterým pro výkon jejich běžné denní agendy stačí pouze počítač s internetovým připojením a telefon, a pro které by cesta na pracoviště mohla znamenat časové nebo jiné komplikace.2) Jelikož home office notně omezuje aktivní součinnost zaměstnance s jeho nadřízeným vedoucím pracovníkem, je tato forma spolupráce založena na důvěře ze strany zaměstnavatele. Týká se to jak plnění pracovních úkolů, tak především zodpovědného přístupu k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“).3)

Home office a BOZP

Právě oblast BOZP představuje u mnoha zaměstnavatelů slabé místo. Práce v režimu home office se totiž pohybuje v určité „šedé zóně“, kdy se na ni vztahuje část pravidel pro práci z domova a část pro práci ze vzdáleného pracoviště.2) Tato situace je pro řadu zaměstnavatelů nepřehledná a manažeři často nevědí, jak tuto problematiku správně formálně uchopit. Na jednu stranu má zaměstnavatel povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, na stranu druhou ale není u zaměstnanců pracujících doma schopen tomuto závazku efektivně dostát. Z personální praxe tak logicky zaznívá volání po uvolnění stávajících podmínek a přenesení části zodpovědnosti za zajištění BOZP na zaměstnance.1) Tento postoj lze s ohledem na potřebu flexibility trhu práce v jistém smyslu chápat, nicméně druhým dechem je třeba zdůraznit, že stávající právní úprava jakékoli takové alternativy neumožňuje.

Základní povinností zaměstnavatele vyplývající z § 101, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) je zajištění BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce. Odstavec 6 téhož paragrafu pak říká, že náklady s tím spojené hradí zaměstnavatel a nelze je přenášet přímo ani nepřímo na zaměstnance. Hmotné zajištění BOZP tak nutně souvisí s odpovědností zaměstnavatele za fyzický stav pracoviště, tedy místa, kde je práce vykonávána. Představa, že by odpovědnost byla přenesena na zaměstnance, je tak (prozatím) v přímém rozporu se stávající úpravou.

Podle § 102 odst. 1 a 5 zákoníku práce je zaměstnavatel dále povinen přijímat opatření k předcházení rizikům a práci vhodným způsobem organizovat. V tomto směru se zákoník práce explicitně nevztahuje na pracoviště, nýbrž na práci jako takovou. Je tedy lhostejno, zda bude zaměstnanec pracovat v objektu zaměstnavatele nebo doma. Hlavním úkolem zaměstnavatele je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci4), k čemuž má ze zákona také řadu kompetencí. Jednou z nich je provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik (viz § 102, odst. 5 zákoníku práce), která by měla vycházet z vhodné organizace BOZP (tj. ze systémového pojetí managementu rizik ve firmě). Mezi ně patří i udílení konkrétních pokynů směřujících k zajištění BOZP udělovaných vedoucími pracovníky (viz § 349, odst. 2 zákoníku práce). Současně musí zaměstnavatel taktéž zajistit, aby zaměstnanec dodržoval přestávky na jídlo a oddech, případně bezpečnostní přestávky, pakliže to charakter pracovní zátěže vyžaduje. Jejich smyslem totiž je předcházet pracovním úrazům z únavy5), respektive nemocím z povolání v důsledku chronické expozice rizikovým faktorům.

Jestliže je zaměstnavatel povinen vyhledávat a hodnotit rizika práce, je povinen o nich také zaměstnance srozumitelně informovat a zajistit jim též školení o právních a ostatních předpisech týkajících se výkonu jejich práce. Na druhé straně určitá zodpovědnost přechází i na zaměstnance5), kdy existuje jejich povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména dodržováním zaměstnavatelem přijatých opatření a také svou aktivní účastí na řešení otázek BOZP (viz § 106, odst. 3 zákoníku práce). Zaměstnanec je taktéž povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci (viz § 106, odst. 4 zákoníku práce). Tato povinnost opět není vázána na pracoviště, ale na práci jako takovou.

Co však na pracoviště obvykle vázáno je, je povinnost zaměstnavatele provádět pravidelné kontroly dodržování podmínek přijatých k prevenci rizik (viz § 102, odst. 3 zákoníku práce). V případě home office, kdy je pracoviště zaměstnance současně chráněno právem nedotknutelnosti obydlí (viz článek 12 Listiny základních práv a svobod), má ale zaměstnavatel jen omezené možnosti. Týká se to jak případné kontroly fyzického stavu pracoviště a jeho vybavení, tak i dohledu nad jednáním zaměstnance během plnění pracovních úkolů. Přitom právě nebezpečné jednání, podcenění známých rizik nebo selhání lidského faktoru je příčinou více jak 95 % všech pracovních úrazů.6) Práce z domova v tomto ohledu tedy připomíná jakousi „černou skříňku“, kdy zaměstnavateli nezbývá, než věřit, že zaměstnanec doma pracuje bezpečně a nepočíná si v rozporu s obvyklým způsobem chování.

Je zřejmé, že hranice mezi pracovním a osobním životem se při home office notně stírá. Proto by také bylo bláhové domnívat se, že se lidé budou doma chovat v době pracovní jinak než v době po pracovní. To může představovat jisté riziko v případě, kdy se jedná o zaměstnance, o němž je známo, že není spolehlivý či dostatečně důsledný. Na druhou stranu se ale může vyskytnout i jiný extrém. Podle studie univerzity v britském Bedfordshiru lidé, kteří pracují z domova, mají pracovní dobu často roztahanou do celého dne, resp. týdne a mnohdy nedokáží vypnout. Takovýto workoholismus pak vede k nedodržování správné životosprávy, psychickému napětí a nutkání být neustále aktivní a on-line.7) Fyzické či psychické zhroucení zaměstnance pak na sebe obvykle nedá dlouho čekat a výjimkou není ani rozpad rodiny nebo sociálních vztahů se svým okolím.

Dohoda o výkonu práce v režimu home office

S přihlédnutím k výše uvedenému tedy lze konstatovat, že nastavení vhodných podmínek pro zajištění BOZP při výkonu práce v režimu home office představuje jistě náročný úkol, nicméně nástroje a možnosti k tomu existují. Prvním předpokladem je výběr zaměstnanců, kterým zaměstnavatel umožní pracovat z domova. Druhým pak uzavření písemné dohody (pracovní smlouva nebo její dodatek), v níž budou vymezeny konkrétní práva a povinnosti obou smluvních stran. Na základě vlastních zkušeností vytvořil tým Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. základní koncept takové dohody (viz níže).

 1. Základní úprava pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem:
  • Na zaměstnance pracujícího v režimu home office se nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.
  • Zaměstnanec si rozvrhuje pracovní dobu sám, přičemž je povinen zajistit, aby výkon práce probíhal v pracovní dny a v časovém rozmezí od ... do ... (např. od 6.00 do 22.00 hodin). Celková délka pracovní směny činí 8 hodin. Zaměstnanec je povinen pracovní dobu řádně evidovat.
  • Zaměstnanec je povinen v době od ... do ... (např. od 9.00 do 12.00 hodin) být k dispozici na telefonu za účelem pracovních konzultací.
  • Pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu v případě dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 zákoníku práce platí pro zaměstnance pracujícího v režimu home office základní pracovní doba (směna) od ... do ... (např. od 7.30 do 16.00 hodin).
  • Zaměstnanec je povinen zdržovat se během výkonu práce pouze v ..... (uvést konkrétní místo určené k výkonu práce – tj. adresa, číslo bytu, místnost).
  • Zaměstnanec je povinen nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce čerpat přestávku na jídlo a oddech v celkové délce 30 minut. Čerpání přestávek je zaměstnanec povinen řádně evidovat a na vyžádání zaměstnavatele (např. personálního úseku) předložit ke kontrole.
  • Zaměstnanec má/nemá (nutno se vzájemně dohodnout) nárok na úhradu nákladů souvisejících s provozem svého pracovního místa a za opotřebení vlastního zařízení nebo jiných předmětů používaných k výkonu práce v režimu home office (v případě uznání náhrady je nutné stanovit výši těchto nákladů a formu jejich úhrady – nejedná se o odměňování, nýbrž o náhrady nákladů, takže je nutno postupovat v souladu s daňovými předpisy).
  • Zaměstnanec je oprávněn konat pracovní cesty pouze po předchozím písemném souhlasu nadřízeného vedoucího zaměstnance. Toto se netýká docházky zaměstnance na pracoviště v prostorách zaměstnavatele.
  • Zaměstnanec je oprávněn pracovat přesčas pouze po předchozím písemném souhlasu nadřízeného vedoucího zaměstnance. Práce přesčas nesmí být konána v noční době, ani po odpracované 12hodinové směně. Práce přesčas nesmí přesáhnout 8 hodin týdně.
  • Zaměstnanec je povinen organizovat si práci tak, aby nebyl při jejím výkonu rušen členy své domácnosti.
 2. Pracovní podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
  • Před zahájením práce v režimu home office je zaměstnanec povinen pořídit minimálně 3 fotografie pracovního místa z různého směru a tyto zaslat e-mailovou poštou na adresu ..... (např. vedoucímu zaměstnanci, referentce personálního oddělení, technikovi BOZP apod.). V případě, že zaměstnavatel shledá pracovní podmínky nevyhovujícími, bude zaměstnanec vyzván k provedení úprav pracovního místa. Výkon práce v režimu home office bude možné zahájit až po realizaci těchto opatření.
  • Zaměstnanec je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k jím vykonávané práci a dále pokyny týkající se zajištění BOZP stanovené zaměstnavatelem. S předpisy a pokyny zaměstnance seznámí ..... (uvést jméno pověřeného zaměstnance – např. pracovníka personálního úseku). Práce v režimu home office nesmí být zahájena před provedením tohoto seznámení.
  • Zaměstnanec je povinen při práci dodržovat stanovené pracovní postupy, vyvarovat se nebezpečného jednání a používat pouze zaměstnavatelem poskytnuté pracovní prostředky (uvést přesný popis poskytovaných pracovních prostředků – např. výpočetní techniky apod.; za technický stav vybavení zodpovídá zaměstnavatel), osobní ochranné pracovní prostředky (uvést konkrétní druhy, resp. výrobky; náklady na jejich pořízení nese zaměstnavatel). S požadavky a pokyny pro výkon sjednané práce zaměstnance seznámí ..... (uvést jméno přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance; o seznámení je nutné vyhotovit zápis).
  • Zaměstnavatel je oprávněn provádět kontroly v prostoru určeném pro výkon práce zaměstnance za účelem ověření pracovních podmínek, plnění povinností zaměstnance na úseku BOZP a v případě pracovního úrazu pro zjištění příčin úrazu. Uvedená kontrola může být provedena i neohlášeně, a to v čase od ... do ... (např. od 6.00 do 22.00 hodin). Zaměstnanec je povinen tuto kontrolu strpět a zavazuje se zpřístupnit prostory určené k výkonu jeho práce pověřenému zástupci zaměstnavatele.
  • Zaměstnanec zodpovídá za ergonomické rozvržení svého pracovního místa v souladu s pokyny zaměstnavatele (nutno stanovit bližší požadavky anebo odkázat na obecně uznávaná doporučení – např. http://www.bozpinfo.cz/priloha/pocitac.pdf).
  • Zaměstnanec je povinen přijmout opatření, aby v důsledku výkonu své práce nemohlo dojít ke zranění třetí osoby (člen domácnosti, návštěva apod.).
  • Zaměstnanec je povinen neprodleně ohlásit svému přímému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci vznik nehody nebo zranění, k nimž došlo v souvislosti s výkonem práce.
  • Zaměstnanec je povinen vybavit své pracovní místo lékárničkou pro poskytnutí předlékařské první pomoci (rozsah vybavení lékárničky musí stanovit zaměstnavatel po dohodě se zařízením poskytujícím pracovnělékařské služby; náklady na pořízení zdravotnického materiálu hradí zaměstnavatel).
  • Zaměstnanec prohlašuje, že v objektu, v němž bude stanovená pracovní činnost vykonávána, jsou řádně dodržovány požadavky na požární ochranu, zejména jsou zde dostupné věcné prostředky požární ochrany (přenosné hasicí přístroje a požární hydranty) a volné únikové cesty a východy.
 3. Během výkonu práce v režimu home office je zaměstnanci zakázáno:
  • Provádět přípravu jídel a pokrmů.
  • Požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
  • Kouřit na pracovním místě, pakliže by mohli účinkům kouření být vystaveni také nekuřáci (zejména děti).
  • Používat pro trvalou práci výpočetní techniku, u níž nelze oddělit klávesnici od zobrazovací jednotky (např. notebook, tablet apod.).
  • Konat práci při teplotách vzduchu na pracovišti nad 34 °C. V případě, že dojde k překročení této teploty, je zaměstnanec povinen práci přerušit a stanovené úkoly realizovat později.
  • Pracovat za podmínek, při kterých by mohla být bezprostředně a závažným způsobem ohrožena jeho bezpečnost nebo zdraví, anebo hrozit vznik mimořádné události.
  • Opouštět místo určené k výkonu dané práce bez souhlasu přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance.

Závěr

Home office se stává stále častější formou práce a lze očekávat, že se tento fenomén brzy promítne také do právních předpisů. Již nyní se objevují zprávy o chystané úpravě zákoníku práce plánované Ministerstvem práce a sociálních věcí.8) Diskutuje se o možnosti poskytovat zaměstnancům úhradu nákladů za elektrickou energii, internetové připojení a provoz domácí kanceláře.2) Kromě těchto otázek bude toto téma jistě čím dál více rezonovat i ve vztahu k zajištění BOZP. Aktuální právní úprava tuto oblast pojímá příliš rigidně, kdy závazky zaměstnavatele a zaměstnance jsou v mnoha ohledech nevyvážené. I přes tyto složitosti je ale potřeba zdůraznit, že platný zákoník práce umožňuje zaměstnavateli přijmout vhodná organizační opatření nezbytná pro zajištění požadované úrovně BOZP i při práci na vzdálených pracovištích. Jejich faktické dodržování ovšem může být v mnoha ohledech problematické a v případě pracovního úrazu se tak zaměstnavatel může snadno dostat do složité situace. Je proto v jeho zájmu, aby stanovení podmínek pro výkon práce v režimu home office věnoval náležitou pozornost a „mantinely“ této spolupráce kategoricky vymezil. Se zaměstnancem musí následně uzavřít písemnou dohodu, v níž zaměstnanec vyjádří souhlas s „pravidly hry“ a zaváže se je řádně dodržovat. I přes veškerá administrativní opatření ale oboustranná výhodnost této formy práce vychází z důvěry a respektu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.3)

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Související dokumenty

Související články

Homeworking, trend dnešní doby?
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 18. část - Home office z pohledu BOZP
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 18. část - Home office z pohledu BOZP
BOZP, homeworking a home office
Automobil v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Přestávky v práci
Kontroly na alkohol a jiné návykové látky na pracovištích
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 24. část - Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 25. část - Trestní odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Opičí neštovice a pracovní prostředí

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související otázky a odpovědi

Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Pracovní úraz
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Pes na pracovišti
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Příspěvek na ochranné nápoje
Hasicí přístroj v budově
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Délka pracovní doby
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zaměstnanec u lékaře
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Dohoda o pracovní činnosti