Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem

Plné znění otázky

Společnost zamýšlí umožnit zaměstnancům samostatně výběr a nákup ochranné pracovní pomůcky - obuv. Cílem je umožnit jim výběr kvalitnější i dražší obuvi než jakou standardně zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnanec přinese účtenku za nákup, společnost mu ji zcela uhradí. V tomto případě jsme názoru, že pro společnost se jedná o daňově uznatelný náklad a zároveň má plný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Protože je společnost ochotna financovat obuv pouze do určitého limitu, zamýšlí o rozdíl mezi skutečnou cenou obuvi a stanoveným limitem snížit zaměstnanci variabilní složku mzdy. Systém chce popsat v rámci vnitropodnikových směrnic. Je tento postup zákonný nebo mu brání pracovněprávní předpisy?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Nová právní úprava teploty na pracovišti
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Opičí neštovice a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Nová právní úprava poskytování OOPP
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Osobní zodpovědnost vedoucích a statutárních zástupců na úseku BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 13. část - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví u osob pracujících mimo pracovněprávní vztah
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
BOZP, homeworking a home office
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP

Související otázky a odpovědi

Nevyčerpaná dovolená
Antivirus C, pozdní úhrada sociálního za měsíc červen, červenec
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Pes na pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Příspěvek na ochranné nápoje
Kontrola používání OOPP
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Kontrola alkoholu na pracovišti
Zkouška na alkohol v krvi
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Povinné školení řidičů

Související předpisy

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
§ 104 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
§ 24.2.j), p), x) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 7, 8 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů