Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci

Vydáno: 20 minut čtení

Home office se během pandemie osvědčil. Mnoho zaměstnavatelů zjistilo, že zaměstnanci pracující v režimu home office odvádějí efektivní práci. Vnímání home office se proto změnilo. Dříve byl vnímán jako forma určitého pracovního benefitu. Nyní se z něj místo benefitu stává běžná alternativa pracovního dne.

Home office v rámci zákoníku práce

Zákoník práce přímo neužívá pojmy práce z domova nebo home office, ale s tímto způsobem výkonu práce počítá. Dle ust. § 2 odst. 2 zákoníku práce může být práce vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Tímto jiným místem může být právě i bydliště zaměstnance. Ustanovení § 317 zákoníku práce se pak blíže zabývá pracovněprávními vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele. Zákoník práce předpokládá, že zaměstnanci mohou pracovat nejen na pracovištích zaměstnavatele, ale i na jiném dohodnutém místě. Právní úprava nevylučuje, aby zaměstnanec v některé dny pracoval na pracovištích zaměstnavatele a v jiné dny doma. Stále však chybí podrobnější úprava.

Povinnou náležitostí pracovní smlouvy je určení místa výkonu práce. Místem výkonu práce přitom nemusí být prostory zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele, bývá označována práce zaměstnance jako distanční výkon práce a může jít o práci z domova (homeworking) nebo z jiných prostor mimo dispozici zaměstnavatele, a to i z prostor nikoliv trvalých (teleworking). Homeworking je pojmově vázán na působení v místě bydliště zaměstnance bez ohledu na způsob práce, zatímco teleworking vychází ze způsobu provádění práce (na dálku, prostřednictvím informačních a telekomunikačních technologií) bez ohledu na skutečné místo, kde k tomu dochází.

V době pandemie se právě tento režim práce stal jedním z preventivních opatření proti šíření koronaviru na pracovišti. Vláda ČR výslovně doporučila zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště. V tomto případě se jednalo o dočasné využití tohoto institutu, ať už u zaměstnanců, u kterých už předtím byl tento režim práce využíván (ale v menším rozsahu), nebo u zaměstnanců, u kterých doposud tento režim práce využíván nebyl. Zaměstnavatelé i zaměstnanci si ale během pandemie na tento způsob výkonu p

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

BOZP, homeworking a home office
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Obliba home-office v Evropě roste
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Homeworking, trend dnešní doby?
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Obliba home-office v Evropě roste
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravenkový paušál
Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů

Související otázky a odpovědi

Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
FKSP a produkty na stáří
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Sick day v hodinách?
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Obědy zaměstnanců - nárok
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Dárková cestovní poukázka
Mobilní telefon za odměnu
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Stravenkový paušál
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Firemní vozidlo k soukromým účelům
Daňová uznatelnost poukázek

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Související vzory

Vzor: Pracovní smlouva
Vzor: Dohoda o změně pracovní smlouvy
Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy