Odměňování zaměstnanců

Vydáno: 25 minut čtení

Odměňování pracovníků patří tradičně k nejdůležitějším i nejsložitějším nástrojům personálního řízení. Základní cíle, které plní, se totiž mohou v praxi snadno dostat do rozporu. Má-li systém odměňování tyto cíle skloubit, měl by využívat adekvátních nástrojů a forem. Článek se zabývá hlavními cíli, nástroji a formami odměňování i nejčastějšími problémy, na které organizace při tvorbě systémů odměňování zaměstnanců narážejí.

Odměňování podnikových zaměstnanců plní řadu cílů. Jeho úkolem je

  • získat a udržet kvalitní pracovníky,
  • přispívat k růstu jejich výkonu či produktivity,
  • zajistit nákladovou, resp. cenovou konkurenceschopnost produkce podniku, mimo jiné přispět k tomu, aby produktivita jeho zaměstnanců rostla rychleji (nebo se alespoň nezvyšovala pomaleji) než jejich průměrné mzdy,
  • vytvořit předpoklady pro "vnitřní spravedlnost" odměňování. Cílem je vytvořit takovou vnitřní strukturu, resp. diferenciaci mezd, která odpovídá přínosu, náročnosti a odpovědnosti pracovních míst i osobním výsledkům jednotlivých zaměstnanců, a která je i zaměstnanci vnímána jako spravedlivá.

Odměňování by navíc nemělo být pro zaměstnance i jejich nadřízené příliš složité a administrativně náročné, nemělo by diskriminovat a být netransparentní.

Nástroje odměňování

K zajištění těchto cílů slouží různé nástroje odměňování lišící se svým důrazem na faktory, ke kterým odměňování přihlíží. K nim patří i okolnosti na straně zaměstnanců, které systém odměňování "oceňuje". Může jít například o přínos jejich práce pro organizaci, její náročnost, schopnosti zaměstnance a jeho výsledky apod.

Zahrnutí těchto okolností mezi faktory ovlivňující výši mzdy je typické především v situacích, kdy se organizace nemůže, případně nechce řídit jen tržními mzdovými relacemi a rovněž v situacích, kdy jsou nástroje odměňování využívány jako nástroj výkonové a další motivace zaměstnanců (například motivace ke vzdělávání, vzájemné spolupráci apod.).

K základním nástrojům odměňování patří především:

  • základní či pevná mzda, tarifní nebo smluvní (hodinová, týdenní, resp. měsíční včetně přesčasů). Váže se zpravidla na tržní relace mezd různých profesí, ale i na to, jak organizace hodnotí přínos, nároky a požadavky určitých prací, případně i dlouhodobý výkon, zkušenosti či schopnosti jednotlivých zaměstnanců. Představuje zaručenou část individuální mzdy, jejímž cílem je získat a udržet zaměstnance a ocenit náročnost jednotlivých prací.
  • složka mzdy vázaná na hodnocení osobních schopností zaměstnance, vyplácená například ve formě nadtarifní složky nebo osobního ohodnocení. Bývá založena na hodnocení dlouhodobějších pracovních výsledků, schopností a kvalifikace a přiznávána na delší období, zaměstnanci může však být na základě pravidelného hodnocení i odebrána. Výši této složky lze stanovit procentuálním podí

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci

Související články

Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Zaměstnanecké akcie
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Práce ve svátek a její odměňování
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovních míst
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Zaměstnanecké akcie
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Mantinely odměňování v soukromé sféře

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související otázky a odpovědi

Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Snížení mzdového výměru
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Sjednání mzdy
Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Diskriminace v odměňování
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy