4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání

Vydáno: 9 minut čtení

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neobsahuje zákoník práce ani zvláštní právní předpisy specifickou úpravu pro práci z domova či obecně mimo pracoviště zaměstnavatele. Proto se při práci z domova při striktním výkladu zákoníku práce použije obecná úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v plném rozsahu. Zaměstnavatel tak má vůči zaměstnancům pracujícím z domova tytéž povinnosti, které má vůči zaměstnancům pracujícím na jeho pracovištích, včetně hrazení nákladů na zajištění BOZP.

Takto široké penzum povinností je v praxi obtížně splnitelné. Nicméně daná situace by byla spolehlivě řešitelná jen změnou právní úpravy, která by omezila povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP při práci z&nbs

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků se opětovně podceňuje
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Obliba home-office v Evropě roste
Judikatura NSS v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách
Bezpečnost práce v silniční dopravě mimo segment dálkové dopravy
Revoluční rok 2022 končí, je čas na bezpečnostní bilancování
Také mě zajímá pohled na současnou BOZP - ale nejen na současnou
Změny v mezinárodních předpisech ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část
Homeworking, trend dnešní doby?
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Nemoci z povolání
Průměrný výdělek pro náhradu škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání

Související otázky a odpovědi

Obědy zaměstnanců - nárok
Zaměstnanec u lékaře
Délka pracovní doby
Práce ve ztíženém prostředí
Kalkulace nákladů na praní OOPP
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Hasicí přístroj v budově
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Dárková cestovní poukázka
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele