Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů

Vydáno: 12 minut čtení

Institut zaměstnaneckých benefitů není v českém pracovním prostředí žádnou novinkou. Už Tomáš Baťa poskytoval svým zaměstnancům benefity v podobě zvýhodněného bydlení, možnosti zvýšení kvalifikace nebo podpory v nemoci. V dnešní době, kdy je nízká míra nezaměstnanosti, se však můžeme setkat se stále novými druhy zaměstnaneckých benefitů.

Zaměstnavatelé se “předhánějí„ v nabídce různorodých benefitů ve snaze zaměstnance získat, udržet a motivovat k lepším pracovním výsledkům. Na současném trhu práce tak platí, že zaměstnavatel, který svým zaměstnancům neposkytuje zaměstnanecké benefity, by se měl obávat, aby mu schopného zaměstnance nebo i skvěle fungující zaměstnanecký tým nepřebrala konkurence, která tyto výhody zaměstnancům nabídne.

Zaměstnanecký benefit

Zaměstnanecké benefity se poskytují zaměstnanci vedle mzdy, odměny nebo platu jako tzv. nenároková složka. Pojem zaměstnaneckého benefitu zákoník práce nezná a upravuje pouze minimální standardy péče o zaměstnance - odborný rozvoj zaměstnanců, zvýšení a prohlubování kvalifikace a příspěvek na stravování. I proto záleží zcela na vůli zaměstnavatele, zda zaměstnancům benefity poskytne, či nikoliv a v jakém rozsahu.

Z pohledu daňového zvýhodnění je pak poskytování některých benefitů výhodnější než samotné zvýšení mzdy nehledě na nepřeberné množství forem a druhů zaměstnaneckých benefitů, které jsou dnes nabízeny na trhu práce.

Tradiční zaměstnanecké benefity

Mezi tradiční zaměstnanecké benefity, které zaměstnavatelé běžně svým zaměstnancům nabízejí, můžeme zařadit příspěvek na stravování (stravenky), poskytnutí mobilního telefonu, notebooku a služebního vozidla i k soukromým účelům nebo dovolenou nad rámec zákona. Své místo si v českém prostředí zaměstnaneckých benefitů již našly také vstupenky do divadel a kin, permanentky do fitness center a bazénů nebo vzdělávací kurzy, školení a výuka cizích jazyků. Poměrně často mohou zaměstnanci využívat také různé úpravy a modifikace pracovní doby - např. pružnou pracovní dobu nebo tzv. stlačený týden, kdy pracují např. 10 hodin denně, ale jen 4 dny v týdnu.

Nutno však podotknout, že druhy poskytovaných benefitů se liší dle profese, kterou zaměstnanec vykonává. Jiné benefity tak bude moci využívat zaměstnanec pracující v kanceláři na počítači a jiné např. prodavačka v supermarketu nebo lékař.

Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů

Ve velké míře k nám přichází novinky v oblasti zaměstnaneckých benefitů ze zahraničí a ze zahraničních mateřských společností, které přejímají čeští zaměstnavatelé. Vzhledem k tomu, že je těchto benefitů celá řada, rozdělíme si je do skupin podle toho, jakou pracovněprávní oblast daný benefit zvýhodňuje.

Benefity spojené s pracovní dobou a dovolenou

Zaměstnavatelé stále častěji umožňují zaměstnancům výkon práce z domova, tzv. homeoffice, kdy mohou zaměstnanci určité dny v týdnu nebo v měsíci konat práci z domova. Výhodou pro zaměstnance je, že si mohou pracovní dobu během „homeofficu“ rozvrhovat sami. Tohoto benefitu využívají s oblibou rodiče pečující o malé děti nebo zaměstnanci, kteří pravidelně dojíždějí za prací do jiného města.

Dalším zajímavým benefitem v oblasti pracovní doby je zavedení pětihodinového pracovního dne při zachování výše mzdy. Tímto způsobem reagovaly zahraniční společnosti na výsledky výzkumu, v rámci kterého bylo zjištěno, že zaměstnanci využívají efektivně jen 45 % času stráveného v práci, ostatní čas tráví např. sledováním sociálních sítí, chatováním apod. Proto v rámci experimentu došlo ke zkrácení pracovní doby na 5 hodin. Během této doby zaměstnanci pracovali zcela koncentrovaně a plně využívali pracovní dobu k plnění pracovních úkolů. Na základě výše uvedených výsledků začaly některé společnosti zavádět uvedený koncept do praxe.

Dalším benefitem, který již čeští zaměstnavatelé v hojné míře užívají, je institut tzv. sick days. Jedná se zpravidla o 3-5 dnů v roce, které mohou zaměstnanci čerpat v případě krátkodobé nemoci, a pro kterou nepotřebují žádné potvrzení od lékaře (tzv. neschopenku). Zaměstnancům je zpravidla po dobu sick days poskytována plná náhrada mzdy nebo platu.

V oblasti dovolené je v některých společnostech využívána možnost tzv. neomezeného čerpání dovolené (tzv. dovolená 365 dní v roce). Zaměstnanci si tak mohou vybrat, kdy budou pracovat a kdy budou čerpat dovolenou (např. pracují celý rok a pak 2 měsíce cestují, nebo si zkrátí týden na 4 pracovní dny). Základním pilířem tohoto benefitu je však důvěra mezi oběma stranami pracovněprávního vztahu. V praxi některých společností dokonce zavedení neomezené dovolené způsobilo, že zaměstnanci čerpali dovolenou méně než obvykle, a to pravděpodobně z obav o ztrátu zaměstnání nebo z obav, že na ně bude pohlíženo jako na zaměstnance, kteří nechtějí pracovat nebo nemají dostatečnou náplň.

Benefity spojené se vzděláváním zaměstnanců

Ačkoliv považujeme vzdělávání zaměstnanců za tradiční benefit, který již dnes poskytuje řada zaměstnavatelů, i v této oblasti můžeme najít novinky. V dnešní technologické době převládají nejrůznější online kurzy a školení, kterými mohou zaměstnanci projít kdykoliv a kdekoliv, např. i v pohodlí domova. Vyhledávanými kurzy jsou nejen ty, které úzce souvisí s vykonávanou prací zaměstnance, ale také např. právní a compliance školení nebo školení věnující se etice v zaměstnání, etiketě a chování ve společnosti. Zaměstnanci také častěji vyhledávají vzdělávací kurzy, jejichž splnění pro ně bude mít určitou přidanou hodnotu, např. v podobě certifikátu o jeho absolvování apod.

Benefity spojené s budováním kolektivu

Řada zaměstnavatelů v dnešní době dbá o to, aby spolu zaměstnanci v pracovním kolektivu dobře vycházeli, snaží se přispět k budování přátelských vztahů, neboť jsou si vědomi, že jen dobře fungující pracovní kolektiv může odvádět kvalitní a efektivní práci. I proto zaměstnavatelé pořádají pro zaměstnance rodinné výlety, sportovní turnaje, společenské akce, vánoční večírky nebo tzv. teambuildingy, které slouží právě k „utužení“ pracovního kolektivu.

Benefity spojené s péčí o zdraví zaměstnanců

Zdraví zaměstnanců by mělo být pro zaměstnavatele jednou z priorit, neboť pouze zdravý zaměstnanec může na 100 % konat svoji práci. V dnešní uspěchané době, kdy se řada zaměstnanců stravuje nepravidelně a nezdravě (často např. ve fastfoodech), zavádí zaměstnavatelé pravidelné občerstvení na pracovišti. Běžně jsou zaměstnancům k dispozici nápoje (káva, čaj, voda) nebo drobné občerstvení (ovoce, sladké tyčinky, pečivo). Někteří zaměstnavatelé však poskytují svým zaměstnancům jídlo po celou pracovní dobu. Zaměstnanci tak mají k dispozici občerstvovací bar, kam mohou kdykoliv během dne přijít (na snídani, oběd, svačinu) a občerstvit se. Tento benefit přispívá nejen k budování přátelského kolektivu, neboť zaměstnanci se během dne setkávají u jídla, řeší společně pracovní úkoly, ale také ke zdravému životnímu stylu zaměstnanců.

Tomu přispívá také budování relaxačních zón na pracovišti, které mohou zaměstnanci kdykoliv během pracovní doby nebo po jejím skončení využít ke krátkému odpočinku. Součástí těchto relaxačních zón jsou obvykle pohodlná křesla či pohovky, relaxační hudba, ale také hrací prvky (kulečník, šipky, stolní fotbal apod.), které slouží zaměstnancům k odreagování. Zaměstnavatelé také často poskytují zaměstnancům služby maséra nebo cvičení jógy na pracovišti.

K benefitům spojeným s péčí o zaměstnance však lze zařadit také preventivní odběry krve přímo na pracovišti, bezplatné lékařské prohlídky nebo tematicky zaměřené semináře a přednášky v oblasti zdraví, případně bezplatné odvykací léčby poskytované zaměstnancům - kuřákům.

Benefity spojené s právní pomocí

Nejen zaměstnavatelé, ale také zaměstnanci se mohou velice snadno dostat do situace, kdy budou hledat odbornou právní pomoc (např. spor s nájemníkem, spor o pozemek, nevyřízená reklamace, dědické řízení apod.). Aby zaměstnavatelé ušetřili čas, nervy a peníze svých zaměstnanců, nabízí jim již dnes jako benefit zajištění konzultace s právníkem či advokátem. Velmi žádanou formou tohoto benefitu je také sjednání pojištění právní ochrany pro své zaměstnance s možností využití služby právního poradenství 24 hodin denně 365 dní v roce.

Benefity spojené s rodičovstvím

Mateřství a rodičovství zásadním způsobem ovlivňuje profesní život zaměstnance. Zaměstnanec musí adekvátně rozdělit čas mezi práci a rodinu. I proto zaměstnavatelé často zaměstnancům poskytují benefity, které jim mohou pomoci vhodně skloubit pracovní a soukromý život. V současné době převládá ve společnosti trend, kdy zaměstnanci nejprve budují kariéru a až poté plánují rodinu. Vzhledem k tomu, že se však možnost reprodukce s přibývajícím věkem snižuje, nabízejí někteří zaměstnavatelé svým zaměstnancům jako benefit částečnou nebo úplnou úhradu nákladů spojených s odběrem a zmrazením vajíček a spermií.

Zaměstnankyním, které se naopak chtějí brzy po porodu, v době, kdy stále kojí, vrátit do práce, zaměstnavatelé nabízí jako benefit možnost pokrytí nákladů na kurýrní službu, která během pracovního dne vyzvedne nově odsáté mléko od matky v práci a zaveze ho dítěti.

V souvislosti s péčí o děti a nedostatečnými kapacitami předškolních vzdělávacích zařízení poskytuje řada zaměstnavatelů svým zaměstnancům možnost využít takzvané firemní školky, dětské skupiny nebo také příspěvek na školku nebo jesle (tzv. školkovné).

Výběr zajímavých benefitů - rada pro zaměstnavatele

Jak již bylo uvedeno výše, zaměstnavatelé by se vždy před výběrem zaměstnaneckých benefitů měli zaměřit na zaměstnance jakožto cílovou skupinu, které budou poskytovány. Záleží nejen na tom, jakou práci zaměstnanci konají, ale také na preferencích samotných zaměstnanců. Zaměstnavatelé by tak vždy měli aktivně reagovat na momentální zájem zaměstnanců o zaměstnanecké benefity, neboť jejich nevhodným výběrem mohou naopak zaměstnance demotivovat. Na druhé straně je vhodné vedle tradičních benefitů poskytnout zaměstnancům také některý méně obvyklý, který však pro ně bude zajímavý a budou jej využívat. Správná skladba benefitů motivuje zaměstnance a v pozitivním smyslu slova může odlišit pracovní nabídku zaměstnavatele od jiných nabídek na trhu práce.

Moderním způsobem poskytování zaměstnaneckých benefitů je tzv. cafeteria systém. Tento systém umožňuje zaměstnancům za předem stanovených podmínek sbírat kredity, body nebo poukázky, které pak mohou proměnit za benefity dle vlastního výběru z předem určené nabídky (z katalogu odměn, menu benefitů). V nabídce benefitů pak mohou být vstupenky do divadel, poukázky na masáže, do aquaparků, fitness, slevy na nákup nejrůznějšího zboží nebo poukázky na dovolenou. Poskytované body, kredity nebo poukázky a jejich množství mohou reflektovat pracovní výsledky zaměstnance, délku jeho zaměstnání u zaměstnavatele apod.

Výhodou cafeteria systému je vysoká individualizace benefitů a efektivní využití prostředků zaměstnavatele pro motivaci zaměstnanců. Mohou být uspokojeny potřeby zaměstnanců s různými preferencemi a zaměstnavatel může pružně reagovat na změny v poptávce zaměstnanců po benefitech. Na druhé straně nevýhodou cafeteria systému může být administrativní náročnost zavedení tohoto systému pro zaměstnavatele (smluvní úprava podmínek čerpání jednotlivých benefitů u dodavatelů). Již dnes ale existují společnosti, které pro zaměstnavatele cafeteria systém zprostředkovávají v plném rozsahu.

Kritérium pro výběr zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefity slouží k motivaci zaměstnanců k lepším pracovním výsledkům a pro uchazeče o zaměstnání dělají nabídku práce vedle ostatních nabídek lukrativnější. Pro mladé lidi, kteří vstupují do pracovního procesu, jsou právě rozmanité benefity (vedle výše mzdy) hlavním kritériem při výběru práce. Služební mobil, notebook nebo automobil berou již za samozřejmost, a proto zaměstnavatelé aby zaujali schopné zaměstnance, nabízejí také nové formy benefitů, jako např. flexibilní pracovní dobu, dovolenou navíc, sick days nebo poukázky na vzdělávací, kulturní i sportovní akce. Velké zahraniční společnosti, které jsou na tento trend zvyklé, tak v řadě případů převálcují nabídky práce tuzemských zaměstnavatelů, kteří se s poskytováním zaměstnaneckých benefitů teprve seznamují. I proto zaměstnavatelům doporučujeme, aby oblasti poskytování zaměstnaneckých benefitů věnovali pozornost, sledovali nové trendy v této oblasti a aktivně reagovali na momentální poptávku po benefitech u zaměstnanců. Jen tak mohou na dnešním trhu práce konkurovat ostatním zaměstnavatelům a spolehlivé zaměstnance získat, udržet a motivovat k lepším pracovním výsledkům.

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanecké akcie
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Zaměstnanecké akcie
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Stravenkový paušál
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Odměňování a související nároky členů zastupitelstev
Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovních míst

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související otázky a odpovědi

Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
FKSP a produkty na stáří
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Zaměstnanecké benefity
Finanční příspěvek na dovolenou
Jednatel bez odměny a benefit
Odměna za doporučení a průměrný výdělek
Pořadí srážek ze mzdy
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Náhrada odměny u DPČ