Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře

Vydáno: 27 minut čtení

V současné době, kdy je na trhu práce převažující nabídka volných pracovních míst a nedostatek pracovních sil, se zaměstnavatelé snaží získat nové zaměstnance poskytováním nejrůznějších výhod. Současně však hledají cesty, jak udržet stávající zaměstnance, kteří jsou lákáni vyššími mzdami a nejrůznějšími zaměstnaneckými výhodami k jiné společnosti.

Plnění, která jsou zaměstnancům poskytována vedle mzdy za vykonanou práci, se označují jako zaměstnanecké výhody - benefity. Za určitých podmínek se mohou zaměstnanecké výhody poskytovat i budoucím zaměstnancům - studentům formou motivačního příspěvku.

Souhrn poskytovaných zaměstnaneckých výhod se tak stává důležitým kritériem pro hodnocení pozice firmy na trhu práce a je důležitým kritériem při rozhodování uchazeče o zaměstnání. Zaměstnanecké výhody jsou z hlediska nákladů organizace flexibilnější a z pohledu zaměstnance je jejich případné omezení nebo dokonce zrušení vnímáno příznivěji než snížení mzdy.

V řadě obchodních společností se v rámci personální politiky společnost zavazuje vynaložit určitý objem finančních prostředků na pokrytí sociálních potřeb svých zaměstnanců a vytvořit sociální fond. Pokud jde o povinnost takový fond tvořit, je možné rozdělit zaměstnavatele do dvou skupin.

První skupinu tvoří organizace, kterým zákon ukládá povinnost tvořit FKSP. Druhou skupinu představují zaměstnavatelé, kterým právní předpis ukládá povinnost tvořit sociální fond. Mezi tyto organizace patří:

  • zdravotní pojišťovny, pro něž tvorbu sociálního fondu upravuje § 4 vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů;
  • akciová společnost České dráhy, která povinně vytváří sociální fond podle § 11 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů;
  • veřejné vysoké školy, kterým stanoví § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, povinnost vytvářet sociální fond;
  • veřejné výzkumné instituce, které povinně vytvářejí sociální fond v souladu s § 23 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Další skupinu tvoří zaměstnavatelé, kteří mohou sociální fondy vytvářet dobrovolně. Sem patří obchodní společnosti, družstva a zaměstnavatelé jako fyzické osoby. Dobrovolně mohou peněžní fond vytvářet i územní samosprávné celky v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolně mohou tvořit sociální nebo obdobné fondy politické strany a spolky.

Jsou i zaměstnavatelé, kterým právní předpis neumožňuje tvorbu sociálního fondu. Sem patří obecně prospěšné společnosti - viz zákon č. 248/1995 Sb., který však byl k 1. 1. 2014 zrušen. V souladu s § 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "NOZ"), se práva a povinnosti obecně prospěšné společnosti nadále řídí dosavadními právními předpisy, pokud tato společnost nevyužije svého práva na změnu právní formy a netransformuje se na ústav, nadační fond nebo nadaci podle NOZ.

Tvorba a čerpání sociálního fondu

Kri

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Stravování zaměstnanců
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Kontrola zdaňování příjmů
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Daňové aktuality
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Stravenkový paušál
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
FKSP a produkty na stáří
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Sick day v hodinách?
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Mobilní telefon za odměnu
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu

Související předpisy

372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
418/2003 Sb. , kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
266/1994 Sb. o dráhách
77/1997 Sb. o státním podniku
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
586/1992 Sb. o daních z příjmů
262/2006 Sb., zákoník práce