Ošetřovné je dávkou nahrazující ucházející příjem z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti a v některých případech i při péči o zdravé dítě a náleží z nemocenského pojištění.

Základní informace

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu

 • ošetřování:
  • dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
  • jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
 • péče o dítě mladší 10 let, protože
  • školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
  • dítě nemůže být nařízenou karanténou v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
  • fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata k poskytnutí lůžkové péče (či jí byla poskytnuta lázeňská rehabilitační péče), byla přijata do zdravotnického zařízení jako průvodce nezletilého dítěte přijatého k poskytování lůžkové péče, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
 • Pro nárok na ošetřovné musí trvat účast na nemocenském pojištění, jestliže však potřeba ošetřování (péče) vznikla až po skončení zaměstnání, ošetřovné nenáleží.
 • Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. V případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče obou rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů.
 • Zaměstnanec nemůže uplatnit nárok na ošetřovné na dítě, na které již jiná osoba uplatnila nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (s výjimkou situace, kdy tato osoba např. z důvodu nemoci sama nemůže o dítě pečovat).
 • V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Při ošetřování (péči) se mohou osoby žijící v domácnosti jednou vystřídat.
 • Nárok na ošetřovné nemají například osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, zaměstnanci vykonávající zaměstnání malého rozsahu, domáčtí zaměstnanci, zahraniční zaměstnanci, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, členové kolektivních orgánů právnické osoby.

Nárok na ošetřovné nemá zaměstnanec  po dobu:

 • prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
 • za dny pracovního klidu, pokud v době potřeby ošetřování (péče) mu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za jeden kalendářní den, který byl pro něho pracovním dnem,
 • dobu neplaceného pracovního volna bez náhrady příjmu, poskytnutého mu zaměstnavatelem, jestliže potřeba ošetřování (péče) vznikla dnem, který následuje po dni nástupu zaměstnance na takové volno.

Výplata ošetřovného

 • Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
  • Jestliže zaměstnanec má za kalendářní den, v němž mu vznikl nebo zanikl nárok na ošetřovné, nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby, náleží mu za takový kalendářní den z denní výše ošetřovného jen poměrná část připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží započitatelný příjem. Totéž platí v situaci, kdy zaměstnanec s nárokem na výplatu ošetřovného vykonával práci po část dne z důvodu, že ošetřovaná osoba byla přijata do nemocnice nebo byla z nemocnice propuštěna.
 • Ošetřovné se vyplácí nejdéle 9 kalendářních dnů. V případě osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, se ošetřovné vyplácí nejdéle 16 kalendářních dnů; tato doba se přerušuje po dobu, po kterou byla ošetřovaná osoba v lůžkové péči zdravotnického zařízení.
 • Z pojištění (z činnosti), ze které náleží výplata dávky, nesmí být činnost vykonávána a plynout z ní příjem. Má-li zaměstnanec např. dvě zaměstnání, a uplatní si nárok na ošetřovné jen z jednoho, neboť druhé zaměstnání vykonává ve večerních hodinách, kdy ošetřování (péči) o člena domácnosti zajišťuje někdo jiný, není výkon práce v tomto druhém zaměstnání na překážku nároku na výplatu ošetřovného.
 • Je-li pojištěnec účasten nemocenského pojištění souběžně z titulu několika pojištěných činností (např. je-li souběžně zaměstnán v pracovním poměru a na základě dohody o pracovní činnosti nebo je-li účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec v pracovním poměru a současně nemocensky pojištěn jako osoba samostatně výdělečně činná), náleží mu dávka jen jednou.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dlouhodobé ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dlouhodobé ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Změny u ošetřovného v praxi
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Ošetřovné
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Podpůrčí doba v systému nemocenského pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné: Covid-19
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Potvzení o trvání DPN
Rodičovská do 4 let věku dítěte
Paušální daň a nemocenské pojištění
Krácení dovolené a ošetřovné
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Výdělek v průběhu nemocenské
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Výše podpory v nezaměstnanosti, poslední zaměstnání dohoda o provedení práce
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Neplacené volno po část dne
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství