Daňové aktuality

Vydáno: 4 minuty čtení

Zdanění subjektů poskytujících ubytování přes Airbnb

Dne 11. 10. 2017 Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) zveřejnilo Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a dalších), která s největší pravděpodobností mnohým subjektům poskytujícím ubytování prostřednictvím internetových platforem přinese změny v oblasti zdaňování jejich příjmů z tohoto typu nájmu, resp. služeb.

GFŘ odlišilo služby ubytovací a nájem pro správnou klasifikaci příjmů ze služeb Airbnb plynoucích. Vzhledem k charakteru služeb Airbnb, kdy k samotnému nájmu nemovité věci jsou poskytovány i doplňkové služby (jako jsou poskytování a výměna lůžkovin, pravidelný úklid a opravy prováděné nájemcem, poskytování snídaní aj.) a krátkodobému časovému úseku ubytovacích služeb nelze považovat tento příjem za pouhý nájem, nýbrž za ubytovací služby. V tomto smyslu ubytovací služby naplňují znaky podnikání, a tudíž příjmy z činnosti podléhají zdanění ve smyslu § 7 ZDP.

Osoba poskytující služby přes Airbnb má zákonnou povinnost poskytovat služby na základě živnostenského oprávnění a v těchto případech je oprávněna dle § odst. 7 písm. b) uplatnit paušální výdaje až do výše 60 % příjmů, neuplatní-li ve svém daňovém přiznání výdaje ve skutečné výši. Na osoby poskytující služby bez živnostenského oprávnění bude nahlíženo jako na osoby s jinými příjmy z podnikání a ve smyslu § 7 odst. 7 písm. d) budou moci uplatnit výdaje pouze do výše 40 % příjmů.

Nutno podotknout, že v návaznosti na výše uvedené zdanění příjmů ubytovacích služeb Airbnb se k jejich činnostem váží i povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně, tedy registrace jako osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), platby veřejnoprávního pojistného a každoroční podávání Přehledů OSVČ. Zároveň může osobám poskytujícím ubytovací služby vzniknout povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb. Povinnost evidovat tržby vzniká u přijetí plateb v hotovosti, plateb platební kartou, plateb šekem, směnkou a jinými obdobnými platebními prostředky. Evidenci tržeb nepodléhá bezhotovostní převod peněžních prostředků přímo mezi účty. Z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) provozuje poskytovatel služeb Airbnb ekonomickou činnost. V tomto případě jsou poskytovatelé ubytovacích služeb povinni sledovat svůj obrat. Pakliže za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců jejich obrat překročí 1 mil. Kč, jsou povinni se registrovat jako plátci DPH. Následně pak na svá plnění, tedy ubytovací služby, aplikují 15 % sazbu DPH. V případech, kdy však takový poskytovatel přijímá platby od zprostředkovatele služeb (Airbnb) neusazeného v tuzemsku v podobě například servisních poplatků aj., musí poskytovatel služby vypořádat DPH z této služby v tuzemsku a není-li doposud registrován jako plátce DPH, stává se osobou identifikovanou k dani.

Nové tiskopisy pro závislou činnost na zdaňovací období 2018

Dne 19. 10. 2017 Finanční správa zveřejnila nové vzory tiskopisů „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ (dále jen „Prohlášení“) - vzor. 26 a „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (dále jen „Žádost“) - vzor č. 1. Oba tiskopisy jsou platné od roku 2018 s tím, že nový vzor Žádosti je možné využít za uvedené zdaňovací období, tedy až v roce 2019.

V souvislosti s novelou zákona, kdy od roku 2018 dochází k rozšíření možností komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem, budou moci zaměstnanci činit (tedy podepisovat) Prohlášení nejen v listinné podobě, ale taktéž v elektronické formě. Záleží však vždy na zaměstnavateli, jakým způsobem svým zaměstnancům umožní Prohlášení činit. V případě elektronické formy bude nutné zabezpečit řádnou identifikaci zaměstnance prostřednictvím elektronického podpisu zaměstnance na elektronicky učiněném Prohlášení nebo zajistit identifikaci zaměstnance přes interní informační systém.

Finanční správa dále informovala, že doposud využívané vzory Prohlášení, a to vzor č. 25 či vzory předchozí (na tři zdaňovací období), bude možné i nadále využívat, avšak pouze u zaměstnanců, kteří budou činit prohlášení v listinné podobě. Zároveň však doporučila, aby u zaměstnanců, kteří uplatňují daňová zvýhodnění, nebyl využíván starší vzor než vzor č. 24 a u daňových nerezidentů aby nebyly používány vzory starší než tiskopis č. 25.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Závislá činnost a SZDZ
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Roční zúčtování daně 2015
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Roční zúčtování daní
Daňové přiznání/roční zúčtování
Pracovní úraz a roční zúčtování
Neuplatněná sleva na manželku
Roční zúčtování daně zaměstnanců ze Slovenska
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně
Dohoda o provedení práce přiznání k dani z příjmů
Úrok za zápůjčky - zdanění
Daňové přiznání - dohoda o provedení práce
Uplatnění úroku z hypotečního úvěru
Příjem ze závislé činnosti a jednorázová výpomoc
Příjem z nájmu a ztráta
Přiznání k dani z příjmů - způsob podání, přílohy, místní příslušnost FÚ
Příjmy během odnětí svobody