Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018

Vydáno: 15 minut čtení

V minulém čísle jsme upozornili na změny v tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Navážeme přehledem změn v dalších tiskopisech z oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a výběrem důležitých údajů, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Tiskopisy Potvrzení

Potvrzení jsou vydávána plátcem daně podle § 38j odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) na základě žádosti poplatníka.

Tiskopisy pro účely „zálohové daně“

Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 25

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - tiskopis 25 5460 MFin 5460 - vzor č. 25. 

Tiskopis je určen pro zdaňovací období 2017 a použije se pro účely daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017. Při vyplňování je třeba zaměřit pozornost na tyto řádky:

 • řádek 2, 6, 9 - zde je nutné dodržet pravidlo § 5 odst. 4 ZDP (ve vztahu k vyplaceným příjmům do 31. 1. 2018), viz též Pokyn GFŘ D-22: procento pro výpočet poměrné části hrubé mzdy, povinného pojistného a sražené zálohy se vypočte jako podíl částky skutečně vyplaceného čistého příjmu (např. 5 000 Kč) a čistého příjmu, který měl být celkem za daný kalendářní měsíc řádně vyplacen (10 000 Kč), vynásobený stem:

SVČP 5 000
ČP 10 000
% OČP = SVČP: ČP x 100
(5 000: 10 000) x 100 = 50 % (% se použije i pro krácení pojistného a záloh) čistý příjem:
hrubá mzda (bez příjmů osvobozených), minus záloha na daň, minus pojistné placené zaměstnancem;

 • řádek 4, 5 - doplatky příjmů (§ 5 odst. 4 ZDP) - pokud jsou tyto řádky vyplněny, je nutné vypořádat v souladu s § 38g ZDP daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (poplatníkovi nelze provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění);
 • daňové zvýhodnění - uvádí se jednotlivé kalendářní měsíce, ve kterých bylo poskytnuto zaměstnavatelem daňové zvýhodnění ve výši: na jedno, druhé a třetí a každé další vyživované dítě včetně „ZTP/P od-do“;
 • řádek 14 „Solidární zvýšení daně u záloh (§ 38ha ZDP)“ slouží zejména jako informativní řádek pro plátce daně (při změně zaměstnavatelů), aby druhý zaměstnavatel nepřehlédl, že u tohoto poplatníka je obzvlášť nutné sledovat celkovou výši příjmů pro určení, zda je mu možné po konci roku provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, popřípadě zda poplatník je povinen podat daňové přiznání. Pro zdaňovací období 2017 se jedná o hranici příjmů ve výši 1 355 136 Kč;
 • řádek 15 - vyplacené příspěvky zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění poplatníka, které byly u poplatníka v uvedeném zdaňovacím období od daně osvobozeny podle § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 ZDP;
 • řádek 19 - údaje z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění: „V rámci ročního zúčtování záloh byl základ daně snížen o částku ve výši ......... Kč podle § 15 odst. 5 zákona a částku ve výši ......... Kč podle § 15 odst. 6 zákona“.

Údaj na řádku 15 a 19 slouží jako informace pro poplatníka pro účely případného zahrnutí částek do příjmů v rámci daňového přiznání v situacích, kdy poplatník poruší podmínky ZDP a nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 5 a 6 ZDP, případně příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění poskytnutý podle § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 ZDP je povinen zdanit, a to vše jako příjem zdaňovacího období, ve kterém byly porušeny zákonné podmínky. V případě porušení § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 ZDP se příspěvky zaměstnavatele, které byly od daně osvobozeny, zdaňují v rámci daňového přiznání jako příjem dle § 6 ZDP (zpětně pouze do roku 2015) a v případě porušení podmínek § 15 odst. 5 a 6 ZDP se nezdanitelné části základu daně, které byly poplatníkem dříve uplatněny pro snížení základu daně, zdaňují jako příjem dle § 10 ZDP (max. 10 let zpátky).

 • řádek č. 20 - úhrn sraženého pojistného poplatníkovi daňovému nerezidentovi ČR.

Tiskopis 25 5460 MFin 5460 - vzor č. 26

Tiskopis je určen pro zdaňovací období 2018.

Údaje na tomto vzoru se oproti roku 2017 nemění, avšak v rámci tohoto nového vzoru č. 26 bylo upřesněno, jaké příjmy mají být uvedeny na tomto potvrzení, a to z důvodu časté chybovosti, která pak musí být následně řešena správci daně při podáních daňových tvrzení, tedy daňových přiznání. V pokynech potvrzení je nově uvedeno: „Do potvrzení se uvádí příjmy ze závislé činnosti a k nim sražené zálohy, které jsou zdanitelné pouze v ČR. Uvádí se zde i příjmy českých daňových rezidentů vyslaných do zahraničí v režimu krátkodobého vyslání, které mají zdroj v zahraničí, a jsou tedy zdanitelné pouze ve státě daňové rezidence, tedy v ČR, a tudíž musí být uvedeny na potvrzení plátce, který zaměstnance do zahraničí vyslal.“

Tiskopisy pro účely „daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“

Tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 4

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 4

Tiskopis je určen pro účely zahrnutí příjmů do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017.

Na tiskopisu se pro účely zdaňovacího období 2017 uvádějí pouze příjmy plynoucí z dohod o provedení práce, které byly vyplaceny do 31. 1. 2018. Daňový nerezident ČR může zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání pouze za předpokladu, že je rezidentem členského státu EU nebo dalších států, které tvoří EHP.

Tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 5

Tiskopis je určen pro účely zahrnutí příjmů do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2018.

Od zdaňovacího období 2018 dochází na základě zákona č. 170/2017 Sb., kterým byl změněn ZDP, k rozšíření množiny příjmů v § 6 odst. 4 ZDP, u kterých je možnost použít daň vybíranou srážkou dle zvláštní sazby daně. Tato níže uvedená změna se také promítla do potvrzení pro zdaňovací období 2018, tzn. do vzoru č. 5 tohoto potvrzení.

§ 6 odstavec 4 pro zdaňovací období 2018 zní:

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou po zvýšení podle odstavce 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

 1. plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
 2. v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

Na vzoru č. 5 tohoto tiskopisu s novým názvem POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů se poprvé objevuje povinné pojistné podle § 6 odst. 12 ZDP a zároveň s touto změnou bylo rozhodnuto, že tiskopis do současné doby řešil pouze část příjmů ze závislé činnosti (zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně), které mohou vstoupit do základu daně v rámci daňového přiznání, a proto byla množina příjmů uvedených na tomto tiskopise rozšířena kromě příjmů podle § 6 odst. 4 ZDP (případy kdy poplatník nemá u plátce daně podepsané, tedy nově učiněné, prohlášení k dani podle § 38k ZDP - z DPP do 10 000 Kč a ostatních příjmů v úhrnu do 2 500 Kč) také o příjmy daňových nerezidentů ČR podle § 22 odst. 1 písm. f) bod 2 a podle § 22 odst. 1 písm. g) bod 6, tj. o odměny člena orgánu právnické osoby a příjmy umělců apod.

Tiskopisy pro účely prokázání nároku na daňové zvýhodnění

Pro účely zaměstnavatele

Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - tiskopis 25 5556 MFin 5556 - vzor č. 1 a 2

Pro rok 2018 je vydán vzor č. 2, ve kterém bylo pouze upřesněno pojmosloví v souvislosti s novelou ZDP. Předložená potvrzení na vzoru č. 1 zůstávají však v platnosti, rozhodně není nutné měnit za nový vzor č. 2. (Nejedná se o povinný tiskopis, v případě, že druhý poplatník daňové zvýhodnění neuplatňuje, stačí i tzv. zkrácené potvrzení). Vydaná potvrzení mají neomezenou platnost (pokud nedojde ke změně v uváděných skutečnostech) - toto platí i v případě použití vzoru č. 26 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - tzn. na jedno zdaňovací období.

Pro účely daňového přiznání

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání - tiskopis 25 5558 MFin 5558 - vzor č. 2

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017 (Tiskopis 25 5460/1 MFin 5460/1, vzor č. 22) byl upraven pouze v části pokynů.

Způsob výpočtu daně za zdaňovací období 2017 oproti roku 2016 zůstal nezměněn (mění se pouze rozhodné částky). V této souvislosti však připomínáme řádky ve vztahu k výplatě daňového bonusu a správnému „zúřadování“ výsledku ročního zúčtování a jeho následného zápisu do Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Vyúčtování DPZ) za zdaňovací období 2018:

 • ř. 25 - výše daňového bonusu za zdaňovací období musí činit alespoň 100 Kč, maximálně však lze vyplatit do výše 60 300 Kč,
 • ř. 29 - jestliže u poplatníka úhrn příjmů ve zdaňovacím období nedosáhl alespoň 66 000 Kč, tj. šestinásobku minimální mzdy podle § 35c odst. 4 ZDP, na řádek uveďte „0“; na vyplacený měsíční daňový bonus v kalendářních měsících, v nichž úhrn příjmů dosáhl alespoň výše 5 500 Kč, tj. poloviny minimální mzdy podle § 35d odst. 6 ZDP, poplatník již nárok neztrácí,
 • ř. 30 - doplatek ze zúčtování (tj. přeplatek na dani po slevě, doplatek na daňovém bonusu nebo přeplatek na dani po slevě a doplatek na daňovém bonusu) označte (+), nedoplatek ze zúčtování označte (-); doplatek nižší než 51 Kč se nevyplácí a nedoplatek ze zúčtování se nesráží,
 • ř. 31 - je určen pro klíčování doplatku ze zúčtování a slouží pro správné vyplnění tiskopisu Vyúčtování DPZ; údaj o vratitelném přeplatku z řádku 31 uvedený pod písmenem a) plátce daně následně uvede do Vyúčtování DPZ za zdaňovací období 2018 na stranu 1 na řádek označený „06“; údaj o vratitelném doplatku na daňovém bonusu z řádku 31 uvedený pod písmenem b) plátce daně uvede do Vyúčtování DPZ za zdaňovací období 2018 na stranu 1 na řádek označený „06a“.

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění lze provést i u poplatníka, u kterého byly zálohy/záloha na daň ve zdaňovacím období 2017 zvýšena o solidární zvýšení daně podle § 38ha ZDP, avšak jeho daň se nezvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP. Rozhodná výše pro určení, zda poplatník musí podat daňové přiznání, či je mu možné provést roční zúčtování, je částka ve výši 1 355 136 Kč.

Upozornění:

Pozor na dorovnání roční výše daňového zvýhodnění formou daňových bonusů u měsíců leden-červen 2017, kdy bylo poskytováno daňové zvýhodnění v nižších částkách u druhého, třetího a každého dalšího dítěte. Pokud nebude mít poplatník 6násobek minimální mzdy na konci roku 2017, tj. částku ve výši 66 000 Kč, nemá nárok na dorovnání nižších sazeb formou doplatku na daňovém bonusu (případné vyplacené měsíční daňové bonusy mu zůstávají).

Tiskopis Vyúčtování

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Tiskopis 25 5459 MFin 5459 - vzor č. 22) včetně Pokynů (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 - vzor č. 22), dále jen „Vyúčtování DPZ“

Termíny pro podání Vyúčtování DPZ za zdaňovací období 2017 jsou určeny na:

 • 1. 3. 2018 („papírové“ podání),
 • 20. 3. 2018 v případě elektronického podání, a to i dobrovolného.

Ve Vyúčtování DPZ za zdaňovací období 2017 je zaznamenána daňová povinnost plátce této daně ke zdaňovacímu období 2017, tedy údaje, jak měly být sráženy zálohy na daň, v jaké výši byly vyplaceny měsíční daňové bonusy (sl. 5), jak byly vráceny přeplatky na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, které bylo provedeno v roce 2017 (sl. 4), jaké byly vyplaceny doplatky na daňovém bonusu z tohoto zúčtování (sl. 5) apod.

Taktéž se v tomto vyúčtování odráží opravy záloh na dani za 2017, opravy měsíčních daňových bonusů 2017 a opravy přeplatků na dani a doplatků na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, které bylo provedeno v roce 2017. Při opravách plátce daně postupuje v souladu s § 38i ZDP. Pokud plátce opravuje předcházející zdaňovací období, pak pouze formou dodatečného vyúčtování k příslušnému zdaňovacímu období.

Níže si uvedeme nejdůležitější řádky a sloupce u podání za celé zdaňovací období 2017.

Strana 1:

 • ř. 05 - celkový počet zaměstnanců s příjmy ze závislé činnosti v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období 2017,
 • ř. 06 - přeplatky na dani [tzn. po provedené kompenzaci - ř. 31 písm. a) z výpočtu daně za zdaňovací období 2016], tj. z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, které bylo provedeno v roce 2017 - tato hodnota musí odpovídat celkové hodnotě ve sl. 4 v části I.,
 • ř. 06a - doplatek na daňovém bonusu [tzn. po provedené kompenzaci - ř. 31 písm. b) z výpočtu daně za zdaňovací období 2016], tj. z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, které bylo provedeno v roce 2017 - tato hodnota je shodná, popř. nižší než celková částka ve sl. 5 v části I., a to z důvodu, že v tomto sloupci 5 jsou obsaženy i měsíční daňové bonusy.

Strana 2:

 • sl. 1 - na zálohách včetně solidárního zvýšení daně u zálohy mělo být sraženo (včetně oprav záloh běžného zdaňovacího období 2017),
 • sl. 4 - vrácené přeplatky na dani z ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2016 provedeného v roce 2017 včetně oprav těchto přeplatků na dani,
 • sl. 5 - vyplacené měsíční daňové bonusy (tj. v roce 2017) a vyplacený doplatek na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016 provedeného v roce 2017 včetně oprav těchto poskytnutých daňových bonusů.

Při zaznamenání oprav do části I. Vyúčtování DPZ platí pravidlo: v případě jakýchkoliv oprav je nutné se vždy vrátit do původního měsíce (jak mělo být správně sraženo/poskytnuto). Např. v září 2017 plátce daně zjistil, že poplatníkovi poskytl daňový bonus za měsíc březen nižší, než měl (sl. 5 části I.), tzn., že tuto částku neuvádí do září, ale vrátí se do března, kde původní částku navýší na částku, která měla být správně na měsíčním daňovém bonusu vyplacena. Zároveň je nutné k příslušným sloupcům, v případě oprav, vždy vyplnit příslušnou přílohu č. 3 nebo 4 Vyúčtování DPZ.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

 • ZDP - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Související dokumenty

Související pracovní situace

Závislá činnost a SZDZ
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Daňové aktuality
Roční zúčtování daně 2015
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění-poručnictví
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na rok 2018
Člen družstva - nezaměstnanec a daň z příjmu
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Roční zúčtování daní
Neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Pracovní úraz a roční zúčtování
Neuplatněná sleva na manželku
Roční zúčtování daně zaměstnanců ze Slovenska
Daňové přiznání/roční zúčtování
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Odklad daňového přiznání
Pozdě podané přiznání k DPFO a žádost o vratku
Zrušení platby záloh na daň z příjmů
Roční zúčtování daně 2017
Dohoda o provedení práce přiznání k dani z příjmů
Úrok za zápůjčky - zdanění

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní