Daňové aktuality

Vydáno: 2 minuty čtení

Lhůta pro vrácení přeplatku na dani

Daňoví poplatníci mohou dle Finanční správy zažádat o vrácení přeplatku na dani již na formuláři daňového přiznání. Přeplatek však musí nejprve právně vzniknout, aby mohl být vyplacen, a k tomu dochází až posledním dnem lhůty pro podání řádného daňového přiznání. Jestliže přeplatek nevznikne do 60 dnů ode dne podání žádosti o jeho vrácení, správce daně žádost zamítne, nikoliv však v případě, kdy byla podána současně s daňovým přiznáním. V takovém případě se na žádost hledí, jako by byla podána v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. Tímto dnem také počíná běžet 30denní lhůta pro vrácení přeplatku.

Nejčastější chyby v přiznání k dani z příjmů

Finanční správa upozornila na nejčastější chyby daňových poplatníků při vyplňování formuláře Přiznání k dani z příjmů. K častým chybám patří uplatnění školkovného v plné výši, ačkoliv bylo skutečné školkovné nižší, uplatnění úroků z hypotéky jinou osobou než vlastníkem, nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmů manželky či manžela při uplatňování slevy na manželku (manžela), uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči pro slevu na dítě, chybějící povinné přílohy a nepodepsaný formulář.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část

Související otázky a odpovědi

Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Pozdě podané přiznání k DPFO
Podání přiznání a přehledů v odloženém termínu
Insolvence a přeplatek z ročního zúčtování daně
Souběh DPČ a DPP u jednoho zaměstnavatele, podání přiznání
Danění daru
Roční zúčtování daní
Příjmy z pronájmu SVJ
Potvrzení o zdanitelných příjmech - vykázání v přiznání
Nemovitost a zůstatková cena při prodeji
Daňové přiznání/roční zúčtování