Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra

Vydáno: 20 minut čtení

Právní řád koncipuje závazná stanoviska jako stanoviska dotčených správních orgánů, které jejich prostřednictvím chrání zájmy, které jsou mu svěřeny. Jsou vyjádřením odborného názoru a správní orgán, kterému jsou určena, je povinen je respektovat. Ve správním řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání ukotvuje zákon o zaměstnanosti jako jednu z podmínek kladného rozhodnutí závazné stanovisko Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra posuzuje agentury práce z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob již od 1. 1. 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jak se uvádí v důvodové zprávě k tomuto zákonu, bylo toto opatření zavedeno s cílem zabánit nezákonným aktivitám v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání a dále v rámci řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání zohlednit i názor Ministerstva vnitra založený na zhodnocení informací bezpečnostního charakteru ze zdrojů policie a zpravodajských služeb týkajících se žadatele o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Zároveň se ukotvila možnost již udělené povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmout, a to na základě vydaného závazného stanoviska Ministerstva vnitra. Cílem tohoto článku je shrnutí dosavadního významu závazného stanoviska Ministerstva vnitra z hlediska jeho funkce a dopadů, včetně aplikace příslušných ustanovení dotčenými správními orgány.1)

Závazné stanovisko v řízení o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává ve správním řízení Úřad práce České republiky – generální ředitelství (dále jen „úřad práce“) na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby. Podle § 60a odst. 1 zákona o zaměstnanosti je podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra, vydané na základě žádosti úřadu práce. V žádosti úřad práce uvede identifikační údaje právnické osoby a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

V řízení o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání je aplikační praxí úřadu práce zasílat příslušnou žádost Ministerstvu vnitra až poté, co je žadatelem řádně doloženo splnění příslušných podmínek uvedených v § 60 zákona o zaměstnanosti. Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení povolení ke zprostředkování zaměs

Související dokumenty

Související články

Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání po novele
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Kauce agentur práce
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Kauce agentur práce
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů
Daňové aktuality
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 1. část
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
382/2008 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
150/2002 Sb. soudní řád správní

Související judikáty

Zaměstnanost
Zaměstnanost
Řízení před soudem: kompetenční výluka; správní řízení: závazné stanovisko

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Agentura práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zaměstnání cizince v ČR