Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva vnitra

Vydáno: 20 minut čtení

Právní řád koncipuje závazná stanoviska jako stanoviska dotčených správních orgánů, které jejich prostřednictvím chrání zájmy, které jsou mu svěřeny. Jsou vyjádřením odborného názoru a správní orgán, kterému jsou určena, je povinen je respektovat. Ve správním řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání ukotvuje zákon o zaměstnanosti jako jednu z podmínek kladného rozhodnutí závazné stanovisko Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra posuzuje agentury práce z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob již od 1. 1. 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jak se uvádí v důvodové zprávě k tomuto zákonu, bylo toto opatření zavedeno s cílem zabánit nezákonným aktivitám v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání a dále v rámci řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání zohlednit i názor Ministerstva vnitra založený na zhodnocení informací bezpečnostního charakteru ze zdrojů policie a zpravodajských služeb týkajících se žadatele o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Zároveň se ukotvila možnost již udělené povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmout, a to na základě vydaného závazného stanoviska Ministerstva vnitra. Cílem tohoto článku je shrnutí dosavadního významu závazného stanoviska Ministerstva vnitra z hlediska jeho funkce a dopadů, včetně aplikace příslušných ustanovení dotčenými správními orgány.1)

Závazné stanovisko v řízení o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává ve správním řízení Úřad práce České republiky – generální ředitelství (dále jen „úřad práce“) na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby. Podle § 60a odst. 1 zákona o zaměstnanosti je podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra, vydané na základě žádosti úřadu práce. V žádosti úřad práce uvede identifikační údaje právnické osoby a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

V řízení o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání je aplikační praxí úřadu práce zasílat příslušnou žádost Ministerstvu vnitra až poté, co je žadatelem řádně doloženo splnění příslušných podmínek uvedených v § 60 zákona o zaměstnanosti. Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení povolení ke zprostředkování zaměs

Související dokumenty

Související články

Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání po novele
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Kauce agentur práce
Srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců ve světle nového rozhodnutí SDEU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Kauce agentur práce
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu
Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb
Novela zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů
Daňové aktuality
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 1. část
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
382/2008 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
1/1993 Sb. Ústava České republiky
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
150/2002 Sb. soudní řád správní

Související judikáty

Zaměstnanost
Zaměstnanost
Řízení před soudem: kompetenční výluka; správní řízení: závazné stanovisko

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Zahraniční agentura práce
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Agenturní zaměstnanci
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Agentura práce
Agenturní zaměstnanci
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Cizinec - uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Náhrada mzdy během DPN
Fiktivní pojištění - EU
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního