Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015

Vydáno: 11 minut čtení

Čas pro podání žádosti o provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“) za rok 2015 i pro jeho provedení je již dávno pryč, přesto si ještě i v této době plátci daně nebo samotní poplatníci ověřují, zda bylo roční zúčtování provedeno správně, případně jak opravit nyní zjištěné chyby.

Někdy chybu zaviní plátce daně nesprávným postupem při výpočtu ročního zúčtování, někdy zaviní chybu poplatník nesprávným uplatněním nároku na některou ze slev na dani nebo na nezdanitelnou část základu daně nebo podáním žádosti o provedení ročního zúčtování po stanoveném termínu. Častou chybou plátců daně je provedení ročního zúčtování bez žádosti poplatníka nebo sice na základě žádosti poplatníka, avšak žádosti podané poplatníkem po stanoveném termínu 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

Otázka č. 1:

Poplatník měl příjmy v měsíci lednu až září 2015, z důvodu dlouhodobé nemoci nepožádal o provedení ročního zúčtování. V jednotlivých měsících roku 2015 byly poplatníkovi sráženy zálohy na daň, poplatník měl u plátce daně podepsáno Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „prohlášení k dani“) a uplatňoval základní slevu na poplatníka. Po ukončení pracovní neschopnosti v měsíci květnu 2016 předložil potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na jeho soukromé životní pojištění, rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 1. stupně od 15. listopadu 2015, doklad o výplatě tohoto invalidního důchodu vystavený OSSZ dne 18. 5. 2016 a požaduje ještě výpočet ročního zúčtování za rok 2015. Je možné poplatníkovi vyhovět, nebo uplynutím lhůty pro žádost o roční zúčtování již roční zúčtování není možné u plátce daně provést?

Odpověď:

Ustanovení § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), upravuje postup poplatníka, který si chce u plátce daně požádat o provedení ročního zúčtování. V § 38ch odst. 1 ZDP je jednoznačně stanoveno, že poplatník může požádat plátce daně písemně o provedení ročního zúčtování, ale musí tak učinit nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Vzhledem k tomu, že poplatník nepožádal o provedení ročního zúčtování ve stanovené lhůtě, není plátce daně oprávněn roční zúčtování provést. Lhůtu pro žádost o provedení ročního zúčtování není možné prodloužit, a to ani z důvodu dlouhodobé nemoci poplatníka. V uvedeném případě poplatník lhůtu pro žádost o provedení ročního zúčtování zmeškal a přeplatku na dani, který mu může vzniknout uplatněním základní slevy na poplatníka v celoroční výši (tedy i za měsíce říjen až prosinec), uplatněním nezdanitelné části základu daně ve výši zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění a uplatněním základní slevy na invaliditu ve výši 1/12 roční částky za měsíc prosinec 2015 se domůže pouze v případě, že podá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen „daňové přiznání“) a požádá o vrácení vypočteného přeplatku správce daně. Pokud poplatník neměl z jiného důvodu povinnost podat daňové přiznání, pak se nejedná o pozdě podané daňové přiznání.

Otázka č. 2:

Poplatník měl příjmy v měsících září až prosinci 2015 na základě pracovního poměru, měl podepsáno prohlášení k dani, byly mu v jednotlivých měsících sráženy zálohy na daň. Požádal o roční zúčtování, byl mu vrácen přeplatek na dani ve výši sražených záloh. Poplatník měl ale u stejného plátce daně ještě v měsících červenci a srpnu 2015 příjem na základě dohody o provedení práce s odměnou ve výši 10 000 Kč měsíčně, v té době neměl u plátce daně podepsáno prohlášení k dani, z příjmů na základě dohody o provedení práce byla srážena daň zvláštní sazbou. Nyní poplatník napadl postup plátce daně, že mu do ročního zúčtování nezahrnul i příjmy z dohody o provedení práce a nevrátil mu i přeplatek na dani ve výši sražené daně zvláštní sazbou za měsíc červenec a srpen. Může plátce daně ještě v současné době udělat opravu ročního zúčtování?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že poplatník neměl u plátce daně podepsáno v měsících červenci a srpnu prohlášení k dani, postupoval plátce daně správně, v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZDP, když z příjmů plynoucích poplatníkovi na základě dohody o provedení práce srazil daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby. Poplatník mohl podepsat u plátce daně prohlášení k dani již pro měsíce červenec a srpen bez ohledu na to, že měl jen příjmy na základě uzavřené dohody o provedení práce. Nejpozději pak, současně se žádostí o provedení ročního zúčtování, mohl podepsat prohlášení k dani na uvedené měsíce dodatečně, v souladu s ustanovením § 38k odst. 7 ZDP, a pak by plátce daně byl oprávněn zahrnout i příjmy plynoucí poplatníkovi za měsíc červenec a srpen do ročního zúčtování. Pokud tak poplatník neučinil, nemůže nyní plátce daně opravovat výpočet ročního zúčtování, není k tomu důvod, roční zúčtování bylo provedeno správně, do výpočtu byly zahrnuty příjmy jen za měsíce září až prosinec, z nichž byla srážena záloha na daň, a poplatník měl u plátce daně podepsáno prohlášení k dani. Opravou výpočtu ročního zúčtování by se plátce daně v uvedeném případě dopustil chyby.

Poplatník může využít ustanovení § 36 odst. 7 ZDP, pokud je daňovým rezidentem České republiky, které umožňuje poplatníkovi zahrnout do daňového přiznání i příjmy plynoucí mu na základě dohod o provedení práce, z nichž byla daň vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně. Pokud poplatník neměl z jiného důvodu povinnost podat daňové přiznání, pak ani v tomto případě by se nejednalo o pozdě podané daňové přiznání, daň sražená z těchto příjmů se započte na jeho daň.

Otázka č. 3:

Zaměstnanec byl po část roku 2015 v evidenci úřadu práce, od května do prosince měl příjmy z pracovního poměru. Po celý rok pobíral invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně. U plátce daně měl podepsáno prohlášení k dani. Plátce při výpočtu ročního zúčtování za rok 2015 poskytl poplatníkovi slevy na dani jen poměrnou částí za měsíce květen až prosinec 2015, a to jak poměrnou část slevy na poplatníka, tak i slevy na invaliditu. Poplatník také uplatnil nezdanitelnou část základu daně ve výši zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění (zaplatil celkem 30 000 Kč). Musí uvedenou chybu opravit plátce daně, nebo si poplatník může sám podat daňové přiznání, ve kterém uplatní slevy v roční výši, a může požádat o vrácení přeplatku správce daně?

Odpověď:

Plátce daně chybně postupoval při výpočtu ročního zúčtování za rok 2015. Měl by tedy provést opravu výpočtu ročního zúčtování za rok 2015, přiznat poplatníkovi celou základní slevu na poplatníka (základní sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč vždy náleží poplatníkovi celá) i slevu na invaliditu a poplatníkovi vrátit přeplatek. Poplatník není z tohoto důvodu povinen podat daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že plátce daně bude opravovat výsledek ročního zúčtování za rok 2015 provedeného v roce 2016, pak údaje o vráceném přeplatku, již ve správné výši, bude uvádět až ve vyúčtování za rok 2016 podávaném v roce 2017.

Také je ale možné, aby poplatník sám podal daňové přiznání. Pro účely podání daňového přiznání vystaví plátce daně poplatníkovi Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (za rok 2015 tiskopis 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 23), ve kterém musí uvést, že poplatníkovi bylo provedeno roční zúčtování a byl mu vrácen přeplatek na dani a poprvé za rok 2015 také informaci o tom, zda poplatník uplatňoval při výpočtu ročního zúčtování nárok na nezdanitelnou část základu dle § 15 odst. 5 a 6 ZDP, a to ve výši příspěvku zaplaceného na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění. V potvrzení uvede plátce daně jen ty částky, které skutečně byly při výpočtu ročního zúčtování zohledněny (poplatník zaplatil na soukromé životní pojištění 30 000 Kč, ale „zohledněno při výpočtu základu daně“ mohlo být jen 12 000 Kč).

Otázka č. 4:

Poplatník až v měsíci květnu 2016 zjistil, že po celý rok 2015 i po část roku 2016 neuplatnil u plátce daně daňové zvýhodnění na zletilé vyživované dítě žijící s ním v domácnosti (dálkově studující na vysoké škole). Poplatníkovi bylo provedeno roční zúčtování za rok 2015 a byl mu vrácen přeplatek na zálohách. Nárok na uplatnění daňového zvýhodnění za rok 2015 i 2016 poplatník prokázal plátci daně až 25. května 2016 předložením rodného listu dítěte a potvrzením o studiu na vysoké škole v roce 2015 i 2016. Manželka poplatníka, matka dítěte, pobírala v roce 2015 i 2016 invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, jiný příjem neměla. Lze poplatníkovi zpětně přiznat daňové zvýhodnění i za rok 2015, lze opravit výpočet ročního zúčtování?

Odpověď:

Pokud poplatník v průběhu roku 2015 ani současně se žádostí o provedení ročního zúčtování za rok 2015 nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti neuplatnil u plátce daně, pak jej může uplatnit pouze v podaném daňovém přiznání za rok 2015. Výpočet ročního zúčtování byl plátcem daně proveden správně a není důvod k jeho opravě. Pokud poplatník neměl z jiného důvodu povinnost podat daňové přiznání, pak se nejedná o pozdě podané daňové přiznání.

Otázka č. 5:

Poplatník měl u plátce daně příjem z pracovního poměru a současně i odměnu jednatele, měl podepsáno prohlášení k dani. Plátce daně při stanovení základu pro výpočet zálohy na daň v jednotlivých měsících navýšil příjem z pracovního poměru o povinné pojistné, příjem jednatele o povinné pojistné placené zaměstnavatelem zapomněl navýšit. Poplatník požádal o provedení ročního zúčtování a byl mu vrácen přeplatek. Nyní byla chyba zjištěna, musí ji opravit plátce daně, nebo může poplatník podat daňové přiznání a rozdíl doplatit?

Odpověď:

Plátce daně postupoval chybně při výpočtu zálohy na daň v jednotlivých měsících, s chybnými údaji vypočítal i základ daně a daň v ročním zúčtování. V uvedeném případě je nutné nejprve opravit chybný výpočet základu pro výpočet zálohy na daň i samotný výpočet zálohy na daň v jednotlivých měsících a teprve s opravenými částkami vypočítat roční zúčtování. Pokud plátce daně zjistí chybu ve výpočtu zálohy na daň v uplynulém roce až po uplynutí lhůty pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (za rok 2015 tiskopis 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 22) za toto zdaňovací období, je povinen podat za toto zdaňovací období dodatečné vyúčtování.

Uvedenou chybu vždy musí opravit plátce daně, vypočtený rozdíl poplatníkovi srazí, resp. od poplatníka vybere. V uvedeném případě nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání a v něm napravit chybný postup plátce daně.

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

Související dokumenty

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident

Související články

Roční zúčtování daně 2015
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
Roční zúčtování záloh
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro 2018
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
K ročnímu zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění-poručnictví
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Roční zúčtování daní
Daňové přiznání/roční zúčtování
Pracovní úraz a roční zúčtování
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Odpočet úroků z hypotéky
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Potvrzení o zdanitelných příjmech (předchozí zaměstnavatel)
Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob
Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem
Žádost o roční zúčtování - pozdní dodání příloh
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování
Tiskopis Žádost o RZD

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů