Změny důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 15 minut čtení

V rámci regulace činnosti agentur práce navrhuje sněmovní tisk č. 450/0 ukotvit úpravu podmínek pro činnost agentur při zprostředkování zaměstnání. Jako zásadní se jeví návrh konkrétních důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Podotýkáme, že vzhledem ke stavu legislativního procesu této novely zákona o zaměstnanosti může ještě dojít ke změnám v návrhu dotčené právní úpravy.

Změny důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
JUDr.
Petr
Seidl
JUDr.
Monika
Pastorková
Oznamovací povinnost agentur práce
Stran notifikačních povinností agentur práce sice nedochází ke stanovování povinností nových, ale spíše se jedná o jejich rozšíření a zpřesnění. Předně se navrhuje úprava § 14 odst. 4 zákona o zaměstnanosti, podle kterého agentura práce, která nadnárodně poskytuje služby ve zprostředkování zaměstnání v ČR dočasně a ojediněle, musí písemně oznámit údaje
uvedené v § 61 odst. 1 nebo 3 zákona o zaměstnanosti a dobu, po kterou bude tato činnost vykonávána. Předmětnou novelou dochází ke zpřesnění, vůči jakému útvaru Úřadu práce ČR musí být tato povinnost činěna, jedná se přímo o generální ředitelství.
Zásadní úpravou by měl projít § 59 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, kde je
okruh informací, které agentura práce o své činnosti sděluje
, podstatně rozšířen v případě agenturního zaměstnávání. Nad rámec v současnosti stanovených informací budou muset agentury práce pro statistické účely sdělovat do 31. ledna běžného roku generálnímu ředitelství Úřadu práce ČR navíc identifikaci uživatele, ke kterému byli zaměstnanci agentury práce dočasně přiděleni, a počet zaměstnanců podle skupin Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zveřejněné Českým statistickým úřadem přidělených ke každému uživateli. Smyslem tohoto požadavku je dle důvodové zprávy k návrhu zákona
„…zabezpečení informací o struktuře agenturního zaměstnávání v ČR a následnému využití těchto poznatků ke koncepční a normotvorné působnosti. Za účelem zjištění situace na trhu práce je nutné vědět,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání
Agenturní zaměstnávání po novele
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Vybrané aspekty novely zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce
Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Dočasné přidělení zaměstnance
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Dodavatel náhradního plnění
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Pojistné zahraničního zaměstnance

Související předpisy

200/1990 Sb. o přestupcích
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
500/2004 Sb. správní řád
520/2005 Sb. o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
262/2006 Sb., zákoník práce
206/2010 Sb. o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
125/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů