Součinnost správních orgánů v oblasti zaměstnanosti s dalšími subjekty

Vydáno: 21 minut čtení

Povinnost vzájemné spolupráce, předávání informací či podkladů, případně jiná součinnost vyplývá pro správní orgány působící v oblasti zaměstnanosti a inspekce práce hned z několika právních předpisů. Kromě správního řádu, kde můžeme nalézt základ součinnosti správních orgánů, a kontrolního řádu jsou to zákon o zaměstnanosti a zákon o inspekci práce. Vzájemná spolupráce by měla být imanentní řádnému výkonu správy i v této oblasti.

Cílem tohoto článku je poukázat na některá základní součinnostní ustanovení při výkonu státní správy zejména v oblasti součinnosti orgánů inspekce práce a úřadu práce. Za ryze základní ustanovení pro celkovou součinnost správních orgánů lze považovat ust. § 8 odst. 2 správního řádu, podle kterého správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy, byť primární účel této spolupráce je možné spatřovat v ochraně zájmů adresátů veřejné správy. Tato uvedená spolupráce úzce navazuje na zásadu vyjadřující pojetí státní správy jako služby veřejnosti, jak je vyjádřena v ust. § 4 odst. 1 správního řádu.

K uvedenému lze odkázat na pregnantní vyjádření Nejvyššího správního soudu: „21) Jednou ze základních zásad správního řízení je zásada, zakotvená v rozhodné době ustanovením § 3 odst. 3 starého správního řádu, dle níž je každý správní orgán povinen zabývat se předmětnou věcí svědomitě a odpovědně a použít nejvhodnějších prostředků, které vedou ke správnému vyřízení věci, bez zbytečného zatěžování uživatelů veřejné správy. Pokud se hovoří o nejvhodnějších prostředcích k vyřízení věci, mají se tím samozřejmě na mysli prostředky nejvhodnější pro uživatele veřejné správy, nikoliv pro správní orgán. Nový správní řád obsahuje tento princip v § 4 odst. 1 a § 8, dle nichž je veřejná správa službou veřejnosti, správní orgány jsou povinny koordinovat své postupy a spolupracovat v zájmu naplnění požadavků dobré správy. Nejvyšší správní soud má za to, že uvedená ustanovení odrážejí principy dobré správy, které jsou aplikovatelné jednak v horizontální rovině mezi vykonavateli veřejné správy, jednak ve vertikálním vztahu mezi veřejnou správou a jejími adresáty.

Jak k tomu shodně uvádí právní doktrína, ,[o]ptimální a efektivní koordinace správních činností mezi správními orgány navzájem může být dobrou správou jen tehdy, pokud vede k posílení ochrany adresátů veřejné správy, jejich práv a oprávněných zájmů. Naopak dobrá správa ve vztahu k adresátům veřejné správy není myslitelná bez toho, že by správní orgány mezi sebou navzájem účinně kooperovaly.’ (Langášek, T. Principy dobré správy po přijetí nového správního řádu. Správní právo, č. 4-5, 2008, s. 245).“1)

Spolupráce státních orgánů a samosprávy

Uvedenou spolupráci, resp. její pojetí spočívající v ochraně zájmů adresátů veřejné správy, je tedy samozřejmě nutno chápat i v širším slova smyslu, tedy ve faktické spolupráci mezi správními orgány, když tato spolupráce následně vede mimo jiné i k ochraně veřejného zájmu, který může spočívat např. ve snaze zabránění porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci či ve snaze, aby zaměstnavatel postupoval v souladu s normami veřejného práva. Právě již z uvedeného lze seznat, že v rámci výše uvedených základních zásad činnosti správních orgánů bude v praxi i na základě níže zmíněných ustanovení docházet k aktivní spolupráci nutné pro naplnění uvedených východisek, když takováto spolupráce nemusí být často formalizována. „Žádosti správních orgánů, kterými od jiných správních orgánů vyžadují podklady, informace či výpisy z evidencí důležité pro účely řízení, nemají formu usnesení (ani jinou zákonnou formu pro rozhodnutí), neboť se v těchto případech nejedná o dožádání ve smyslu § 13 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Žádosti budou vyřizovány v souladu s § 8 odst. 2 správního řádu.“2)

Pokud se podíváme na spolupráci správních orgánů uvedených výše, a to nikoli mezi sebou, ale ve vztahu k subjektům ostatním, pak můžeme v zákoně o zaměstnanosti identifikovat jako základní ust. § 147b (obdobnou úpravu obsahuje ust. § 58 daňového řádu pro případy, kdy jsou úřad práce či orgány inspekce práce v postavení správce daně, případně kdy se na ně obrátí subjekt v postavení správce daně s žádostí o údaje nebo dokumenty). Nelze však vyloučit, že naplnění ust. § 147b zákona o zaměstnanosti nebude v některých případech možné s ohledem na povinnost mlčenlivosti stanovenou jiným právním předpisem, což se týká např. informací poskytovaných ze strany finančních úřadů.3)

Poznámka:

Dle ust. § 147b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: „Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další právnické a fyzické osoby sdělují na výzvu Úřadu práce bezodkladně a bezplatně údaje rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, její výši nebo výplatu, pro poskytování příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pro povolení k zaměstnání cizince, pro výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte a pro kontrolní činnost a dále Úřadu práce údaje související s plněním povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, a Státnímu úřadu inspekce práce, oblastním inspektorátům práce údaje rozhodné pro účely kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením; mohou tak učinit způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Subjekty sdílení informací

Předmětné ustanovení můžeme rozdělit jednak co do subjektů, kterým jsou informace sdělovány (Úřad práce ČR a orgány inspekce práce) a kterých se daná povinnost týká (státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další právnické a fyzické osoby), a jednak co do oblastí, ke kterým se poskytované informace mohou vztahovat (dle kompetence adresáta).

Z pohledu správních orgánů, kterým jsou informace poskytovány, je zde zakotveno mnohem širší oprávnění, resp. jsou uvedeny oblasti zákona o zaměstnanosti, pro úřad práce, který de facto může vyžadovat po určených subjektech značné množství informací. Je samozřejmě skutečností, že uvedené informace nemusí být ze strany obvykle zaměstnavatele vždy poskytnuty, nicméně v této fázi lze hovořit primárně o rovině „před správním řízením“, když v rámci faktického správního řízení pak uvedené informace poskytnuté být musí, pokud k jejich neposkytnutí neexistují závažné důvody, případně lze uvažovat o možnosti si je ze strany úřadu práce v rámci správního řízení formálním postupem získat, zejména formou zajišťovacích prostředků zakotvených správním řádem, jako je předvolání, předvedení či pořádková pokuta.

Menší množství informací je dle popisovaného ustanovení zákona o zaměstnanosti možné vyžadovat ze strany orgánů inspekce práce, resp. tato možnost se dotýká pouze jedné oblasti. Zásadní rozdíl pro naznačenou diametrálně odlišnou možnost obou správních orgánů lze spatřovat mimo jiné i ve skutečnosti, že primárně jsou ke kontrole dodržování povinností vyplývajících ze zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce povolány orgány inspekce práce.

Poznámka:

Dle ust. § 125 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: „Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 4 i celní úřady a v rozsahu uvedeném v § 127 generální ředitelství Úřadu práce a krajské pobočky Úřadu práce (dále jen ,orgány kontroly’).“

Dle § 127 zákona o zaměstnanosti: „(1) Generální ředitelství Úřadu práce kontroluje

  1. plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení (§ 111),
  2. plnění cílených programů celostátního charakteru (§ 120).

(2) Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.“

Dále je zřejmé, že některé informace jsou poskytovány úřadu práce ve vztahu k oblastem, které nejsou v kompetenci orgánů inspekce práce. Můžeme uvést např. oblast podpory v nezaměstnanosti - výši průměrného měsíčního čistého výdělku. Zde však může dojít k zajímavé situaci v případě zjišťování skutečností rozhodných pro výši podpory v nezaměstnanosti či podpory při rekvalifikaci, resp. k opakovanému vyžadování podstatných informací pro úřad práce v odlišných režimech. Nejdříve si může úřad práce uvedené informace vyžádat prostřednictvím ust. § 147b zákona o zaměstnanosti, dále může v rámci své kontrolní pravomoci v této oblasti informace vyžadovat dle ust. § 127 odst. 2 zákona o zaměstnanosti a následně může dané informace požadovat v rámci správního řízení o přiznání podpory v nezaměstnanosti za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.

Poznámka:

Dle ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: „Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.“

Uvedené informační povinnosti pak směřují vůči velkému okruhu subjektů, když se může z hlediska oblasti zaměstnanosti jednat např. o finanční úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, celní úřady aj. Např. zásadní význam má uvedená možnost v oblasti příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde musí úřad práce zjistit, zda žadatel o příspěvek nemá u příslušných správních orgánů daňové nedoplatky.

Poznámka:

Dle ustanovení § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: „(4) Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, která musí být krajské pobočce Úřadu práce doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným finančním nebo celním úřadem, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,...“

Forma a časové limity

Z hlediska formy poskytnutí bude vždy záležet na konkrétním subjektu, v jaké formě požadované informace poskytne, když v rámci správních orgánů by se mělo vždy jednat o formu datové zprávy, zatímco u právnických osob či fyzických osob se může jednat případně i o podání učiněné prostřednictvím provozovatele poštovní licence.

Informace požadované dle předmětného ustanovení zákona o zaměstnanosti by měly být poskytovány neprodleně, když z povahy věci a naznačené zásady dobré správy by se mělo jednat o časový úsek v rámci několika dní (zejména ze strany správních orgánů). K samotnému pojmu lze odkázat na názor prezentovaný Nejvyšším správním soudem: „I. Pojem ,neprodleně’ vážící se k podání žádosti o povolení k trvalému pobytu od ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany spadá do kategorie tzv. neurčitých právních pojmů. Jde o pojmy, jejichž definování obecně v právních předpisech zpravidla pro jejich povahu samo není vhodné, někdy dokonce ani možné. Neurčité právní pojmy zahrnují jevy, nebo skutečnosti, které nelze zcela přesně právně definovat, jejich obsah a rozsah se může měnit a často bývá podmíněn časem. Při interpretaci neurčitého právního pojmu musí správní orgán alespoň rámcově obsah a význam užitého neurčitého pojmu objasnit a vyložit. Teprve poté, kdy neurčitý právní pojem vyloží, může jej konfrontovat se skutkovými zjištěními konkrétního případu a usoudit, zda podmínka vázající se k neurčitému právnímu pojmu je v projednávané věci splněna, či nikoliv. II. Lhůta předepsaná k podání žádosti o povolení k trvalému pobytu, charakterizovaná neurčitým právním pojmem ,neprodleně’, nemůže být vykládána stejně, jako pojem ,neprodleně’ vztahující se například k poskytnutí lékařské pomoci, tedy okamžitě, tj. v časovém úseku několika minut, hodin, či několika málo dnů.“4)

Součinnost v oblasti agenturního zaměstnávání

Za spolupráci správních orgánu v oblastech zaměstnanosti lze považovat i ust. § 4 odst. 2 písm. f) zákona o inspekci práce, podle kterého Státní úřad inspekce práce poskytuje Úřadu práce České republiky informaci o uložení pokuty agentuře práce za porušení povinností, které pro agentury práce vyplývají z ust. § 308 a § 309 zákoníku práce,5) a o uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, jejichž dodržování úřad a inspektoráty kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. Účel tohoto ustanovení je zřejmý, resp. jeho dopady míří zejména do oblasti agenturního zaměstnávání, volných pracovních míst, zaměstnávání cizinců či příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Stranou necháváme skutečnost, že samotné ust. § 4 odst. 2 písm. f) zákona o inspekci práce je poněkud zavádějící, neboť by buď muselo z povahy věci obsahovat i odkaz na ust. § 307b zákoníku práce, které také zakládá agenturám práce povinnosti, případně by vzhledem k dikci druhé věty nemuselo obsahovat první odkazy na ust. § 308 a § 309 zákoníku práce, protože jestliže zákon hovoří o „uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, jejichž dodržování úřad a inspektoráty kontrolují“, pak do této skupiny jistě spadá i porušení ust. § 307b zákoníku práce, které bylo do zákoníku práce vloženo s účinností od 29. 7. 2017.

Největší dopad v rámci této spolupráce má sankce za přestupek ve formě umožnění výkonu nelegální práce neoprávněně pobývajícímu cizinci,6) jak byl zakotven v rámci transpozice tzv. sankční směrnice zákonem č. 1/2012 Sb. V případě pravomocně uložené pokuty za tento přestupek pak ust. § 75 odst. 3, § 76 odst. 2, § 78a odst. 4, § 118 odst. 5 a § 119 odst. 2 písm. h) zákona o zaměstnanosti stanovují konkrétní finanční dopady pro jednotlivé subjekty (adresáty) zákona o zaměstnanosti. Prostřednictvím tohoto ustanovení je tedy úřad práce obeznámen o všech pravomocných pokutách, které byly u zaměstnavatelů uloženy v rámci činnosti orgánů inspekce práce. Za tímto účelem zákon o zaměstnanosti v ust. § 6 odst. 1 písm. i) a odst. 3 stanovuje povinnost vést evidenci o subjektech, kterým pokuta za umožnění výkonu nelegální práce neoprávněně pobývajícímu cizinci byla pravomocně uložena.

Spolupráce v oblasti kontroly

Za ustanovení, kde je předpokládána spolupráce správních orgánů, lze považovat i ust. § 25 kontrolního řádu, zejména odst. 2, 3 a 4, neboť z vymezení kontrolní působnosti úřadu práce a orgánů inspekce práce lze dovodit, že ke vzájemnému průniku této působnosti docházet nebude, neboť vymezení kontrolní působnosti generálního ředitelství Úřadu práce a krajských poboček je diametrálně odlišné od vymezení kontrolní působnosti orgánů inspekce práce.

Poznámka:

Dle ust. § 25 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád: „Spolupráce kontrolních orgánů

(1) Kontrolní orgány v zájmu dobré správy vzájemně spolupracují a koordinují své kontroly.

(2) Požádá-li kontrolní orgán jiný kontrolní orgán nebo další orgán veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo jiných kontrolních podkladů potřebných k provedení kontroly, oslovený orgán tyto údaje, informace a další kontrolní podklady poskytne, pokud je má k dispozici a nebrání-li tomu plnění povinností uložených jiným právním předpisem, s výjimkou povinnosti mlčenlivosti.

(3) Kontrolní orgán na požádání sdělí výsledky kontrol jinému kontrolnímu orgánu nebo orgánu veřejné moci, jestliže jsou potřebné pro výkon jeho působnosti. Zaměstnanci zařazení v těchto orgánech jsou povinni o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost; § 20 se použije obdobně.

(4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky.“

Z pohledu citovaného odst. 2, si pak takovou situaci lze představit např. v případech, kdy orgány inspekce práce kontrolují agenturní zaměstnávání a pro jejich činnost jsou důležité informace, které agentura práce musí úřadu práce poskytnout dle ust. § 59 zákona o zaměstnanosti, nebo informace, které souvisí např. s kontrolou plnění informační povinnosti ve smyslu ust. § 87 a § 88 zákona o zaměstnanosti, případně s kontrolou možného výkonu nelegální práce u cizinců, u nichž mohlo být vydáno povolení k zaměstnání.

Z hlediska kompetencí úřadu práce a orgánů inspekce práce mohou být oblasti, v nichž bude požadováno poskytnutí potřebných informací, velmi různorodé. Z praxe lze například uvést, že pro možnost zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je podstatný okamžik a způsob skončení pracovního poměru. Úřad práce je samozřejmě oprávněn hodnotit předložené doklady v rámci vlastního správního uvážení, nicméně zcela nepochybně pro něj mohou být stěžejní výsledky kontroly příslušného oblastního inspektorátu práce, pokud v uvedené věci u zaměstnavatele žadatele kontrolu prováděl.

Obdobně se bude týkat možného vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, kdy jedním z důvodů pro takovouto sankci fyzické osoby je, že vykonávala nelegální práci.7) Prokázání výkonu nelegální práce ze strany uchazeče o zaměstnání bude v drtivé většině případů vycházet z kontrolního zjištění orgánů inspekce práce, u něhož může úřad práce od inspektorátu žádat potřebné podklady. Podobných příkladů je celá řada. Obdobně pak může docházet k dožadování kontrolních zjištění ze strany orgánů správy sociálního zabezpečení, zejména ve vztahu k délce trvání doby důchodového pojištění, vzniku pracovněprávního vztahu či existenci samostatné výdělečné činnosti.

Pokud jde o poskytování výsledků kontrol jiným kontrolním orgánům, je možno uvést, že orgány inspekce práce při svých kontrolách v řadě případů mohou dojít k závěru, že zjištěné porušení může vést k dalšímu porušení v jiných oblastech. Např. pokud bude zjištěno, že zaměstnavatel nevyplácel zaměstnanci část mzdy či její součásti, nepochybně to povede k podezření, že docházelo i k nesprávným odvodům na zdravotní pojištění (informace příslušné zdravotní pojišťovně), na sociální pojištění (informace správě sociálního zabezpečení) a rovněž na dani z příjmu fyzické osoby (informace finančnímu úřadu).

Při kontrolách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou být zjištěna podezření z porušování hygienických předpisů, které mají k bezpečnosti práce velmi blízko (informace orgánům ochrany veřejného zdraví). Nelze zapomínat ani na to, že úřad práce vykonává i tzv. finanční kontrolu v režimu zákona o finanční kontrole, při které kontroluje plnění podmínek pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu. Na základě této kontroly pak řada zjištění může směřovat do oblasti pracovněprávních vztahů, zákonných odvodů apod., a tedy spektrum subjektů, jimž by následně měl úřad práce na základě žádosti poskytnout informace, bude obdobné jako v případě orgánů inspekce práce.

Z pohledu odst. 4 je pak možné uvést jako příklad skutečnost, kdy v rámci kontrolní činnosti dojde ke zjištění, že agentura práce porušila svoji povinnost vyplývající ze zákona o zaměstnanosti, když za takové jednání jí nejenom bude uložena pokuta orgány inspekce práce, ale současně zpravidla dojde k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání dle ust. § 63 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, ke kterému je však oprávněno generální ředitelství Úřadu práce. Stejně může být v rámci kontrolní činnosti orgány inspekce práce zjištěno, že nelegálně zaměstnaná fyzická osoba je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a tato informace je sdělena k dalšímu postupu příslušnému správnímu orgánu, tedy úřadu práce, který při prokázání této skutečnosti takovou fyzickou osobu z evidence uchazečů o zaměstnání vyřadí, jak již bylo naznačeno výše ve vztahu k možnosti vyžadovat si potřebné doklady mezi správními orgány.

Poznámka:

Dle ust. § 30 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: „(1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže ... e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci.“

K poměrně zajímavému součinnostnímu „kolečku“ dochází v případě kontroly plnění povinností vyplývajících z ust. § 81 zákona o zaměstnanosti, tedy povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnávat tzv. povinný podíl osob se zdravotním postižením. Veškeré informační povinnosti totiž tito zaměstnavatelé mají vůči úřadu práce, úřad práce následně, pokud pojme podezření, že povinnost splněna nebyla, je nucen žádat o provedení kontroly orgány inspekce práce. Po provedení kontroly a zjištění porušení příslušný oblastní inspektorát práce předává tuto informaci příslušné krajské pobočce Úřadu práce a nastává zajímavá situace, kdy orgán inspekce práce by měl vést přestupkové řízení z důvodu porušení povinnosti zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením a zároveň úřad práce vede daňové řízení ve věci stanovení odvodu do státního rozpočtu, aby došlo ke splnění popisované povinnosti.

Právní předpisy citované v článku (předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
  • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení

Související články

Sekundární dopady porušení pracovněprávních předpisů do oblasti zaměstnanosti
Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Fáze kontroly, 1. část
Fáze kontroly, 2. část
Fáze kontroly, 3. část
Sekundární dopady porušení pracovněprávních předpisů do oblasti zaměstnanosti
Prosazování pravidel vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb v České
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související předpisy

500/2004 Sb. správní řád
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)
280/2009 Sb. daňový řád
262/2006 Sb. zákoník práce
1/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Související komentovaná judikatura

Pokuta za nedodržení povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce

Související otázky a odpovědi

Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Dodavatel náhradního plnění
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců