Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce

Vydáno: 18 minut čtení

Nejvyšší správní soud v rozsudku, který se týkal vyřazení uchazečky o zaměstnání v návaznosti na velice častou argumentaci, posuzoval situaci, kdy došlo k nenastoupení do zprostředkovaného zaměstnání, neboť uchazečka o zaměstnání namítala jeho nevhodnost z důvodu dosažené kvalifikace, avšak vzhledem ke všem okolnostem neměla tato její argumentace v daném případě úspěch.

Právní rámec

Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti:

Ҥ 20:

(1) Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zaměstnání

a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,

c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a

d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

(2) Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které

a) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a d), nebo

b) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby.”

V komentovaném rozsudku1) byla posuzována situace, kdy bylo uchazečce o zaměstnání zprostředkováno vhodné zaměstnání, jak ho stanovuje § 20 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, když vzhledem k tomu, že uchazečka o zaměstnání byla v evidenci uchazečů o zaměstnání v inkriminované době (zprostředkovaného zaměstnání) 30 měsíců, mohlo by jí být zprostředkováno i takové zaměstnání, které by splňovalo podmínky odst. 2 výše uvedeného ustanovení. Uchazečka zprostředkované zaměstnání na pozici koordinátorka veřejně prospěšných prací projednala na výběrovém řízení, kde jí byly zaměstnavatelem sděleny podrobnosti o zprostředkovaném zaměstnání, doručila na úřad práce doporučenku vyplněnou zaměstnavatelem, podle které měla o toto zaměstnání zájem, a zaměstnavatel zde uvedl, že je do zaměstnání přijata.

Následně však uchazečka o zaměstnání do zprostředkovaného zaměstnání nenastoupila a toto sdělila úřadu práce, když poukázala na nevhodnost zprostředkovaného zaměstnání a doložil

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení

Související články

Evidence uchazečů o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0 - 4.0
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání
Fáze kontroly, 2. část
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Součinnost správních orgánů v oblasti zaměstnanosti s dalšími subjekty
Mezinárodní pronájem pracovní síly

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
150/2002 Sb. soudní řád správní
500/2004 Sb. správní řád

Související otázky a odpovědi

Dodavatel náhradního plnění
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dočasné přidělení zaměstnance
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Pojistné zahraničního zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Cestovní náhrady u agentury práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Vyslaný zaměstnanec
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP