Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání

Vydáno: 22 minut čtení

Dne 15. 5. 2023 byl pod sněmovním tiskem č. 450/0 rozeslán poslancům vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento návrh právního předpisu má kromě jiného ambici komplexně upravit oblast zprostředkování zaměstnání agenturami práce.

Úprava podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání
JUDr.
Petr
Seidl
JUDr.
Monika
Pastorková
Zmíněný vládní návrh zákona se zaměřuje na několik rovin. Kromě návrhu úprav zákoníku práce, které jsou popsány v č. 3/2023 tohoto časopisu, je podstatná část věnována veřejnoprávním vztahům vznikajícím při zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které lze v zásadě rozdělit do dvou oblastí. V následujícím příspěvku se budeme zabývat návrhy nových podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, zatímco v dalším textu navazujícího vydání bude prostor věnován především důvodům pro odejmutí předmětného povolení agenturám práce. Podotýkáme však, že se zatím jedná pouze o legislativní návrh, tedy nemůžeme předjímat konečnou podobu novelizace.
Serióznost osob agentury práce
Již současná právní úprava mezi podmínkami pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání vyžaduje splnění kritérií uvedených v § 60 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, které musí naplnit samotná
fyzická osoba
žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání, respektive tzv.
odpovědný zástupce právnické osoby
(dle § 60 odst. 10 zákona o zaměstnanosti) v případě, že o povolení ke zprostředkování zaměstnání žádá právnická osoba. Jedná se o dosažení věku 18 let, plnou svéprávnost, bezúhonnost, odbornou způsobilost, bydliště na území ČR a skutečnost, zda v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání
z vybraných důvodů
, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení. V současném znění zákona se jedná o důvody odejmutí povolení podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3 zákona o zaměstnanosti. V se výčet důvodů pro odejmutí povolení zpřesňuje a rozšiřuje tak, že
se jedná o všechny důvody odejmutí povolení
, kromě žádosti samotné agentury práce o odejmutí povolení.
Prostřednictvím § 60 odst. 2 ve spojení s

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné

Související články

Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání po novele
Několik poznámek k agenturnímu zaměstnávání
Rizika práce na dobu určitou a agenturního zaměstnávání
Přechodnost agenturního zaměstnávání podle SDEU
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Zánik povolení ke zprostředkování zaměstnání
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Úpadek personální agentury v praxi
Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele)
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání

Související otázky a odpovědi

Agenturní zaměstnanci
Agenturní zaměstnanci
Zahraniční agentura práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Agentura práce
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Náklady na agenturní zaměstnance
Cestovní náhrady u agentury práce
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Cizinci a odvody
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnání cizince na DPP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zaměstnání cizince v ČR
Povinný podíl osob se zdravotním postižením

Související předpisy

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
500/2004 Sb. správní řád
262/2006 Sb., zákoník práce
125/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů