Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce

Vydáno: 13 minut čtení

Zákonem č. 285/2020 Sb. byla přijata poměrně rozsáhlá a dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Tento zákon přináší i změny v některých dalších právních předpisech. V tomto článku se budu věnovat dvěma z nich, totiž novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále jen „zákon o inspekci práce“).

Na úvod je třeba předeslat, že se nejedná o novely nějak rozsáhlé, ale některé z přijatých změn je vhodné zmínit.

Novela zákona o zaměstnanosti

Změny v zákoně o zaměstnanosti jsou spjaty s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Vysílání zaměstnanců byl věnován obsáhlý článek v č. 7–8/2020 Práce a mzdy1), proto zde o dané problematice pojednám jen stručně.

Primárně se směrnice vztahuje k vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb. Kromě změn v zákoníku práce, jako je např. zavedení statusu dlouhodobě vyslaného zaměstnance, dochází i k dílčím změnám v zákoně o zaměstnanosti.

Jednou z nich je úprava znění § 14, který se celý týká zprostředkování zaměstnání. Dosud určoval, že zprostředkovávat zaměstnávání mohou jen úřady práce a agentury práce. Vedle toho uvádí, že není dotčeno dočasně a ojediněle fyzickým a právnickým osobám z jiných států EU poskytovat na území České republiky služby v oblasti zprostředkování zaměstnání. Mají však povinnost oznamovat úřadu práce údaje podle § 61 odst. 1 a 3, které uvádějí čeští žadatelé o zprostředkování zaměstnání, a také dobu, po kterou budou tyto služby poskytovat. Nově přibyly v tomto ustanovení dv

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení

Související články

Inspekce práce - novely v oblasti zaměstnanosti
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí povolení ke zprostředkování agentuře práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Fáze kontroly, 2. část
Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání
Součinnost správních orgánů v oblasti zaměstnanosti s dalšími subjekty
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Vyhlídky zaměstnávání třetizemců agenturami práce ve světle návrhu cizineckého zákona
Změny důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Fáze kontroly, 1. část
Fáze kontroly, 3. část
Sekundární dopady porušení pracovněprávních předpisů do oblasti zaměstnanosti
Agenturní zaměstnávání po novele
Vybrané důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání
Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě

Související předpisy

285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
251/2005 Sb. o inspekci práce
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
200/1990 Sb. o přestupcích
500/2004 Sb. správní řád
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
325/1999 Sb. o azylu

Související judikáty

Promlčení a zánik odpovědnosti za přestupek (54/2020 Sb.)

Související otázky a odpovědi

Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Vyslaný zaměstnanec
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dodavatel náhradního plnění
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země