Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů

Vydáno: 22 minut čtení

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „Zvláštní senát“) v přelomovém usnesení ze dne 14. 12. 2017, Konf 44/2017, svěřil soudní přezkum rozhodnutí ve věci mzdových nároků podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOchrZ“) do kompetence soudů ve správním soudnictví, když konstatoval, že tyto mzdové nároky mají veřejnoprávní povahu. Do doby vydání tohoto rozsudku totiž v této oblasti rozhodovaly civilní soudy podle části páté občanského soudního řádu, tedy v řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. V následujícím textu si tak stručně shrneme vybranou dosavadní rozhodovací praxi správních soudů v této oblasti.

Soudní přezkum rozhodnutí správních orgánů

Jak již bylo výše naznačeno, přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy ve věci mzdových nároků je tedy nyní svěřen do věcné působnosti správních soudů1). Jejich místní příslušnost je určena na základě § 7 odst. 3 soudního řádu správního krajskému soudu, v jehož obvodu má účastník řízení (navrhovatel) bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.

Vzhledem ke skutečnosti, že ZOchrZ nabyl účinnosti dne 1.7.2000, vedla ke shora uvedenému usnesení Zvláštního senátu poněkud strastiplná cesta, která trvala dlouhých 17 let. Z tohoto důvodu jsou předmětem tohoto článku také rozsudky v případech, o nichž rozhodoval Úřad práce České republiky (dále jen „úřad práce“) již před značně dlouhou dobou. Jde o to, že nejprve byly tyto kauzy rozhodovány civilními soudy a až následně, po vydání shora uvedeného usnesení Zvláštního senátu, bylo navázáno jejich projednávání ve správním soudnictví. Někteří účastníci řízení (žalobci) se tak verdiktů správních soudů dosud nedočkali.

Vznik a splatnost mzdových nároků

Krajský soud v Plzni se ve svém rozsudku č. j. 57 A 54/2018-39 ze dne 26. 3. 2019 vyjádřil k posuzování okamžiku vzniku mzdového nároku v rozhodném období a jeho splatnosti. V projednávaných případech (spojené věci) žádaly účastnice řízení o uspokojení mzdových nároků, které jim nevyplatil platebně neschopný zaměstnavatel za měsíc srpen v roce 2017. Dle § 3 písm. a) ZOchrZse zaměstnancem rozumí fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr, dohodu o provedení práce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo dohodu o pracovní činnosti, na základě kterých jí vznikly v rozhodném období mzdové nároky nevyplacené zaměstnavatelem; rozhodným obdobím je kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci; vláda může v odůvodněných případech nařízením prodloužit délku rozhodného období.“

V uvedených případech byl příslušný insolvenční návrh podán 12. 12. 2017 a tím bylo také rozhodné období určeno od měsíce září 2017 až do měsíce března 2018. Pracovní poměry účastnicím řízení skončily dne 31. 8. 2017, a to dohodou z tzv. organizačních důvodů (tato skutečnost byla v průběhu řízení nesporná). Předmětem sporu bylo, zda odstupné dle § 67 zákoníku práce, které účastnicím řízení od zaměstnavatele náleželo, spadá do rozhodného období,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Věcná příslušnost soudu v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Fáze kontroly, 2. část
Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání
Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Význam soustavné přípravy na budoucí povolání v určitých oblastech zákona o zaměstnanosti

Související otázky a odpovědi

Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Švarc systém
Dočasné přidělení zaměstnance
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Dodavatel náhradního plnění
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident

Související předpisy

131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
99/1963 Sb. občanský soudní řád
150/2002 Sb. soudní řád správní
262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
500/2004 Sb. správní řád
73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Související judikáty

Zaměstnanost
Kompetenční spory: rozhodnutí o mzdových nárocích podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zamítnutí žaloby
Zaměstnanost
Spor o zaplacení mzdy
Zaměstnanost
(x) - zrušeno rozsudkem 10 Ads 90/2019 - 31 ze dne 27. června 2019 Zaměstnanost
Řízení před soudem: včasnost podání v elektronické formě při technické závadě