Vyhlídky zaměstnávání třetizemců agenturami práce ve světle návrhu cizineckého zákona

Vydáno: 16 minut čtení

V dubnu 2023 byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon), který upravuje řadu otázek spojených nejen s pobytovou problematikou cizinců, ale rovněž zasahuje do oblasti zaměstnanosti. Navržená právní úprava dopadá na postavení agentur práce zprostředkujících zaměstnání cizincům ze třetích zemí, na možnosti a ochranu cizinců samotných a celkově na flexibilitu trhu práce. Termín pro podání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení byl stanoven na 9. června 2023. Z tohoto důvodu se věnujeme níže pouze legislativnímu návrhu, přičemž nemůžeme předjímat konečnou podobu schváleného zákona.

Vyhlídky zaměstnávání třetizemců agenturami práce ve světle návrhu cizineckého zákona
JUDr.
Petr
Seidl
JUDr.
Monika
Pastorková
Návrh cizineckého zákona
Nejprve je vhodné uvést, že cizinecký zákon i nadále počítá
s rozlišováním zaměstnanecké karty
na duální formu, která v sobě zahrnuje oprávnění k výkonu závislé práce a pobytu, a neduální formu, kdy karta slouží pouze jako oprávnění k pobytu.
Velkou novinkou je
ukotvení nového institutu – garanta
. Důvodová zpráva k cizineckému zákonu uvádí, že jedním z cílů úpravy je posílit odpovědnost osob, které mají zájem na příjezdu a pobytu občana třetí země do České republiky a na procesu legální migrace aktivně participují.
Garantem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která umožňuje občanům třetích zemí (dále jen „třetizemci“) plnit účel pobytu na území.
Zejména půjde o zaměstnavatele zahraničních pracovníků, školy či jiná vzdělávací zařízení.
Co se týká agentur práce, tyto návrh zákona zmiňuje v pěti ustanoveních, přičemž důvodová zpráva je k tomuto tématu značně strohá a nelze z ní vydedukovat konkrétní důvody, proč byl tento legislativní materiál koncipován daným způsobem. Z našeho pohledu představují nejproblematičtější body následující ustanovení navrženého zákona:
a)
§ 134 odst. 3, který stanoví, že v případě duální zaměstnanecké karty garantem
nemůže být agentura práce
. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že se
„zcela vylučuje agenturní zaměstnávání v případech duální zaměstnanecké k

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Novela zákona o zaměstnanosti účinná od 1. 7. 2024
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Význam soustavné přípravy na budoucí povolání v určitých oblastech zákona o zaměstnanosti
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Součinnost správních orgánů v oblasti zaměstnanosti s dalšími subjekty
Sekundární dopady porušení pracovněprávních předpisů do oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

Související otázky a odpovědi

Bezdlužnost agentury práce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Pojistné zahraničního zaměstnance
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Dodavatel náhradního plnění
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Dočasné přidělení zaměstnance

Související předpisy

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb., zákoník práce
64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat