Vyhlídky zaměstnávání třetizemců agenturami práce ve světle návrhu cizineckého zákona

Vydáno: 16 minut čtení

V dubnu 2023 byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců (cizinecký zákon), který upravuje řadu otázek spojených nejen s pobytovou problematikou cizinců, ale rovněž zasahuje do oblasti zaměstnanosti. Navržená právní úprava dopadá na postavení agentur práce zprostředkujících zaměstnání cizincům ze třetích zemí, na možnosti a ochranu cizinců samotných a celkově na flexibilitu trhu práce. Termín pro podání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení byl stanoven na 9. června 2023. Z tohoto důvodu se věnujeme níže pouze legislativnímu návrhu, přičemž nemůžeme předjímat konečnou podobu schváleného zákona.

Vyhlídky zaměstnávání třetizemců agenturami práce ve světle návrhu cizineckého zákona
JUDr.
Petr
Seidl
JUDr.
Monika
Pastorková
Návrh cizineckého zákona
Nejprve je vhodné uvést, že cizinecký zákon i nadále počítá
s rozlišováním zaměstnanecké karty
na duální formu, která v sobě zahrnuje oprávnění k výkonu závislé práce a pobytu, a neduální formu, kdy karta slouží pouze jako oprávnění k pobytu.
Velkou novinkou je
ukotvení nového institutu – garanta
. Důvodová zpráva k cizineckému zákonu uvádí, že jedním z cílů úpravy je posílit odpovědnost osob, které mají zájem na příjezdu a pobytu občana třetí země do České republiky a na procesu legální migrace aktivně participují.
Garantem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která umožňuje občanům třetích zemí (dále jen „třetizemci“) plnit účel pobytu na území.
Zejména půjde o zaměstnavatele zahraničních pracovníků, školy či jiná vzdělávací zařízení.
Co se týká agentur práce, tyto návrh zákona zmiňuje v pěti ustanoveních, přičemž důvodová zpráva je k tomuto tématu značně strohá a nelze z ní vydedukovat konkrétní důvody, proč byl tento legislativní materiál koncipován daným způsobem. Z našeho pohledu představují nejproblematičtější body následující ustanovení navrženého zákona:
a)
§ 134 odst. 3, který stanoví, že v případě duální zaměstnanecké karty garantem
nemůže být agentura práce
. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že se
„zcela vylučuje agenturní zaměstnávání v případech duální zaměstnanecké k

Související dokumenty

Související předpisy

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
262/2006 Sb. zákoník práce
64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Související články

Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co přináší novela zákoníku práce
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související pracovní situace

Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Dodavatel náhradního plnění
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dočasné přidělení zaměstnance
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Pojistné zahraničního zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Cestovní náhrady u agentury práce
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Obchodní zástupci na Slovensku
Daň ze závislé činnosti uhrazená zaměstnavatelem za zaměstnance v zahraničí
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Vyslaný zaměstnanec
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP