Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas

Vydáno: 20 minut čtení

Vody pracovního práva a personalistiky rozvířilo nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Ads 138/2022, které mnozí zaměstnavatelé uvítali s otevřenou náručí. V praxi totiž čím dál tím víc docházelo k tomu, že inspekce práce jednání zaměstnavatelů obdobná tomu, které posuzoval Nejvyšší správní soud, považovala za porušení zákoníku práce a udělovala za ně pokuty.

Cílem tohoto článku je navázat na shrnutí tohoto rozhodnutí, které sepsal JUDr. Petr Bukovjan a které bylo otištěno v 10. čísle tohoto časopisu. Jedná se o zamyšlení nejenom nad rozhodnutím Nejvyššího správního soudu a jeho argumentací, ale i nad dalšími důsledky, které může mít pro praxi.

Nejvyšší správní soud projednával případ, kdy se zaměstnanci, kteří vykonali práci přesčas, zaměstnavatel sjednal možnost čerpat náhradní volno v období 26 týdnů od vykonání práce přesčas a dále to, že dosaženou mzdu, která zaměstnancům příslušela za práci přesčas, jim vyplatí až spolu se mzdou za měsíc, ve kterém čerpali náhradní volno. Inspekce práce toto vyhodnotila jako porušení zákoníku práce a udělila za něj pokutu ve výši 50 000 Kč.

Nejvyšší správní soud ovšem potvrdil rozhodnutí krajského soudu1), který shledal, že taková úprava splatnosti mzdy není v rozporu s § 141 odst. 1 zákoníku práce,2) a který rozhodnutí o udělení pokuty zrušil. Nejvyšší správní soud a krajský soud opřely své rozhodnutí o tři stěžejní argumenty, které podrobně rozebereme.

1. argument – rozhodnutí Nejvyššího soudu

Správní soudy ve svých rozhodnutích odkázaly celkem na tři rozhodnutí civilního Nejvyššího soudu, která podporují závěr o dispozitivnosti stěžejního ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 2565/2011

V chronologicky prvním rozsudku, na který správní soudy odkazují, soudy projednávaly žalobu na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance podle § 56 písm. b) zákoníku práce ve znění do 31. prosince 2010.

Skutkový stav: Zaměstnanec dne 31. května 2010 doručil zaměstnavateli předmětné okamžité zrušení pracovního poměru, protože mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu za měsíc duben 2010. V pracovní smlouvě si sjednali, že „mzda je stanovena jako měsíční a její splatnost je každý 15. den po uplynutí měsíce, v němž byla práce vykonána“.

Právní posouzení: Nejvyšší s

Související dokumenty

Související pracovní situace

Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Souběh příplatků
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Výpočet pravděpodobného výdělku
Příplatek za noční práci

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Odměňování zaměstnanců
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy
Vzor: Dohoda o konání práce přesčas
Vzor: Mzdový výměr

Související komentovaná judikatura

Splatnost dosažené mzdy za práci přesčas

Související stanoviska AKV

Výkladová stanoviska AKV (XXVIII.)

Související judikáty

Správní trestání: poskytování mzdy za práci přesčas ve stanoveném termínu; Pracovní právo: dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy - počátek běhu patnáctidenní lhůty v případě sjednané splatnosti mzdy
Náhrada mzdy; Plat; Prodlení dlužníka
Soudci; Lhůta promlčecí [ Lhůty ]; Splatnost pohledávky; Promlčení; Plat

Související otázky a odpovědi

Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Oprava špatně spočítané mzdy
Náhradní volno, výpočet mzdy
Snížení mzdového výměru
Hodinová mzda
Splatnost mzdy
Plánování směn a práce přesčas
Sociální pojištění při náhradě na výdělku
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odměna jednatele a pracovní poměr - zdanění v roce 2018
Přeplatek mzdy
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Pracovní smlouva
Měsíční mzda a jeden pracovní den v týdnu
Pravděpodobný průměrný výdělek u zkráceného úvazku
Výplata mzdy v EUR
Výplata mezd při prodeji obchodního závodu
Stanovení výše odměny při práci vykonávané na DPP
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou