Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu

Vydáno: 15 minut čtení

Spočítat správně mzdu či plat zaměstnanci za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli dělá v praxi problémy často i zkušeným mzdovým účetním. Spoléhat na to, že to „přece počítá počítač“, nelze, protože „počítač spočítá“ pouze to, co mu mzdová účetní (správně či nesprávně) zadá. Navíc každá mzdová účetní musí umět spočítat výplatu ručně, aby ji v případě žádosti (reklamace) zaměstnance mohla zaměstnanci uspokojivě vysvětlit.

Úprava odměňování zaměstnanců mzdou i platem (zaměstnanci uvedení v § 109, odst. 3 zákoníku práce) je provedena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdější předpisů (dále jen ZP). U platu je výčet příplatků a jejich výše stanovena striktně a jednoznačně z důvodu financování tzv. rozpočtové sféry z veřejných rozpočtů, u sféry mzdové je stanoven počet „povinných“ příplatků i jejich výše jako minimální. Zatímco zaměstnavatelé rozpočtové sféry se nemohou od uvedeného odchýlit, zaměstnavatelé mzdové sféry mohou sjednat další příplatky a konkrétní výši všech příplatků v kolektivní smlouvě či stanovit vnitřním předpisem, přičemž u „zákonných“ musí zachovat až na výjimky alespoň minimální výši.

Základní pravidla

Předpokladem pro správné zadání výpočtu je rozvrh pracovní doby (rozpis směn ve směnném režimu) zaměstnance a evidence odpracované doby vedená dle § 96 zákoníku práce. Za jejich správnost zodpovídá příslušný vedoucí - nadřízený zaměstnance.

Poznámka:

Tam, kde zaměstnavatel vede evidenci odpracované doby automaticky tak, že se data generují z docházkového systému, musí být zabezpečena kontrola, případně zásah nadřízeného zaměstnance, než vstupují data do procesu zadání pro výpočet výplaty.

V případech, kde je zákonem uvedena alternace příplatku a náhradního volna (práce přesčas, práce ve svátek), musí být z výkazu odpracované doby zřejmé, co má mzdová účetní zadat ke zpracování výplaty. Za případnou dohodu se zaměstnancem (upřednostnění náhradního volna u přesčasové práce či příplatku u práce ve svátek zaměstnancem) zodpovídá nadřízený zaměstnance.

Mzdová účetní zodpovídá za správnost zadání ke zpracování a správnost výpočtu a na žádost zaměstnance je povinna zaměstnanci předložit doklady, na jejichž základě byly mzda či plat vypočteny (§ 142 odst. 5 ZP).

Mzda, plat a náhradní volno za práci přesčas

Mzda (§ 114)

 • Náleží dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku (PV).
 • Po dohodě se zaměstnancem může být poskytnuto náhradní volno v rozsahu práce přesčas místo příplatku.
 • Není-li poskytnuto náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, náleží příplatek.
 • Mzda může být sjednána již s přihlédnutímk případné práci přesčas, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo přihlédnuto - u řadových zaměstnanců do 150 hodin v kalendářním roce, u vedoucích zaměstnanců až do celkového rozsahu práce přesčas dle § 93 odst. 4 zákoníku práce. V takovém případě dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno nepřísluší.
Příklad č. 1:

Zaměstnanec má mzdovým výměrem stanovenou dvousložkovou měsíční mzdu takto:

Základní mzdový tarif 16 000 Kč/měs., výkonnostní odměna na základě plnění stanovených ukazatelů do výše 50 % mzdového tarifu. Příplatek za práci přesčas je stanoven mzdovým předpisem ve výši 25 % průměrného výdělku.

V daném měsíci má zaměstnanec stanovenou pracovní dobu: 184 hodin.

Odpracoval: 190 hodin, 6 hodin práce přesčas.

Výkonnostní odměna přiznaná 8 000 Kč, dosažená mzda bez práce přesčas 24 000 Kč.

PHV z minulého čtvrtletí: 160,52 Kč.

Řešení: Výpočet mzdy za práci přesčas:

24 000: 184 = 130,435 x 6 = 782,61 Kč mzda za hodiny práce přesčas

160,52 x 6 x 0,25 = 240,80 Kč příplatek za práci přesčas

Celkem: 1 023,41 Kč

Plat (§ 127)

 • Náleží za hodinu práce přesčas část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na jednu hodinu práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém se práce přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku (PHV), a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % PHV.
 • Po dohodě se zaměstnancem může být poskytnuto náhradní volno místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.
 • Není-li poskytnuto náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, náleží část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatek.
 • Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce; to ale neplatí v případě práce přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. U vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, je v jeho platu vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.
Příklad č. 2:

Zaměstnanec má platovým výměrem stanoven platový tarif: 19 390 Kč

Osobní příplatek: 5 000 Kč

Zvláštní příplatek: 1 000 Kč

Příplatek za vedení: 2 000 Kč

Plat celkem: 27 390 Kč

V daném měsíci má zaměstnanec stanovenou pracovní dobu: 184 hodin

Odpracoval: 190 hodin, 4 hodiny práce přesčas v pracovní den, 2 hodiny práce přesčas v sobotu (den jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu)

PHV z minulého čtvrtletí: 190 Kč

Řešení: Výpočet platu za práci přesčas:

Základna pro výpočet platu za práci přesčas:

19 390 + 5 000 + 1 000 = 25 390

(nezahrnuje se příplatek za vedení!)

25 390: 184 x 2 = 275,978 - plat za hodiny práce přesčas v den pracovního klidu

190 x 2 x 0,50 = 190 Kč příplatek za práci přesčas v den nepřetržitého odpočinku v týdnu

Celkem za práci přesčas 465,978 Kč

Plat za práci přesčas (4 hodiny v denní době) v „pracovní den“ nepřísluší, případná práce do výše 150 hodin ročně je zahrnuta v příplatku za vedení - viz výše.

Mzda a náhrada mzdy, plat a náhradní volno za práci ve svátek

Mzda (§ 115)

 • Náleží za dobu práce ve svátek dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna náleží náhrada mzdy ve výši PV.
 • Po dohodě se zaměstnancem může být poskytnut příplatek k dosažené mzdě nejméně ve výši PV místo náhradního volna.
 • Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši PV nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

Plat (§ 135)

 • Náleží za práci ve svátek náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.
 • Po dohodě se zaměstnancem může být poskytnut příplatek ve výši PHV za hodinu práce ve svátek místo NV.
 • Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí.
Příklad č. 3:

Zaměstnanci odměňovaní

 1. hodinovou mzdou
 2. měsíční mzdou
 3. platem

pracují v následujícím rozvržení pracovní doby:

A, B v rovnoměrném rozvržení pracovní doby pondělí až pátek s délkou směny 8 hodin

C, D, E v nepřetržitém provozu s délkou směny 11 hodin

Ve státní svátek v pátek dne 28. září 2018 pracovali takto:

A nepracoval

B pracoval na naléhavé opravě 6 hodin připadajících do doby jeho běžné směny

C pracoval dle rozpisu směn 11 hodin

D nepracoval, neměl v rozpisu směnu

E neměl v rozpisu směnu, ale pracoval 11 hodin namísto zaměstnance, který nepřišel na směnu

Řešení:

a) hodinová mzda, zaměstnanci přísluší:

A: náhrada ušlé mzdy ve výši průměrného výdělku, to je 8 x PHV

B: mzda za 6 hodin, za 6 hodin náhradní volno, případně po dohodě příplatek ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna, za 2 hodiny náhrada ušlé mzdy, to je 2 x PHV

C: mzda za 11 hodin a náhradní volno 11 hodin, případně po dohodě příplatek ve výši PV za 11 hodin místo NV

D: mzda, náhrada mzdy ani náhradní volno mu nepřísluší, jde o den jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu dle rozvrhu pracovní doby

E: mzda za 11 hodin, náhradní volno, popř. příplatek za práci ve svátek ve výši PV za 11 hodin namísto NV, příplatek za práci přesčas ve výši nejméně 25 % PV za 11 hodin

b) měsíční mzda, zaměstnanci přísluší:

A: mzda za 8 hodin (za den 28. 9. se měsíční mzda nekrátí)

B: mzda za 8 hodin, za 6 hodin náhradní volno, případně po dohodě příplatek ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna za práci ve svátek

C: mzda za 11 hodin a náhradní volno 11 hodin, případně po dohodě příplatek za práci ve svátek ve výši PV za 11 hodin místo NV

D: mzda ani náhradní volno mu nepřísluší, jde o den jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu dle rozvrhu pracovní doby

E: mzda za 11 hodin, náhradní volno, popř. příplatek za práci ve svátek ve výši PV za 11 hodin namísto NV, příplatek za práci přesčas ve výši nejméně 25 % PV za 11 hodin

c) plat, zaměstnanci přísluší:

A: nekrácený plat (za 8 hodin)

B: nekrácený plat (za 8 hodin), za 6 hodin náhradní volno, případně po dohodě příplatek za práci ve svátek ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna

C: nekrácený plat (za 11 hodin) a náhradní volno 11 hodin, případně po dohodě příplatek za práci ve svátek ve výši PV za 11 hodin místo NV

D: plat ani náhradní volno mu nepřísluší, jde o den jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu dle rozvrhu pracovní doby

E: plat za 11 hodin, náhradní volno, popř. příplatek za práci ve svátek ve výši PV za 11 hodin namísto NV, příplatek za práci přesčas ve výši 50 % PV za 11 hodin (den jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu)

Mzda, plat a příplatek za noční práci

Mzda (§ 116)

 • Náleží dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 10 % PHV.
 • Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat v kolektivní nebo individuální smlouvě.

Plat (§ 125)

Náleží za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % PHV.

Příklad č. 4:

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu ve 12hodinových směnách od 18.00 do 6.00 bez přestávky v práci. Za kolik hodin a v jaké výši mu přísluší příplatek za noční práci?

Odpověď: Noční prací je dle § 78, odst. 1, písm. j) ZP práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. Zaměstnanci tedy přísluší příplatek za 8 hodin, a to ke mzdě ve výši nejméně 10 % a k platu ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

Příklad č. 5:

Ranní směna u zaměstnavatele začíná v 5.30 a končí ve 14 hodin. Pracovní doba zaměstnanců spadá od 5.30 do 6.00 do noční doby a přísluší jim za tuto dobu příplatek ke mzdě i platu za noční práci. Příplatek se poskytuje i za zlomky hodin (§ 141, odst. 2 ZP).

Příplatek za práci v sobotu a neděli

Mzda (§ 118)

 • Náleží za dobu práce v sobotu a neděli dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % PV.
 • Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat v kolektivní nebo individuální smlouvě.

Plat (§ 126)

Náleží za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % PHV.

Mzda i plat

Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek místo za práci v sobotu a v neděli za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Příklad č. 6:

Zaměstnanec pracuje v noční směně z pátku na sobotu od 18.00 do 6.00. Příplatek za práci v sobotu mu přísluší za 6 hodin (od 0.00 do 6.00) v sobotu.

Příplatek za rozdělenou směnu

Mzda

Není zákonem stanoveno, lze sjednat v KS, PS nebo stanovit ve vnitřním předpisu.

Plat (§ 130)

Náleží za směnu rozdělenou na dvě nebo více částí příplatek ve výši 30 % PHV za každou takto rozdělenou směnu. Rozdělenou směnou se pro účely tohoto zákona rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň dvě hodiny.

Příklad č. 7:

Vychovatelky ve školní družině odměňované platem mají rozvrhem stanovenou pracovní dobu takto: 6.30 - 8.00 hod., 11.30 - 18.00 hod.

Jedná se o rozdělenou směnu a přísluší za každou takovouto směnu příplatek k platu ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku.

Příplatky „vedle sebe“

Příklad č. 8:

Zaměstnankyně pracuje jako zdravotní setra v nepřetržitém provozu. Sobotu 17. listopadu, která je zároveň dnem svátku, neměla v rozpisu směn, byl to její den nepřetržitého odpočinku v týdnu stejně jako následující neděle. Bude výjimečně povolána do práce za chybějící kolegyni na noční 11hodinovou směnu od 19.00 v sobotu do 6.00 hodin v neděli. Jaká mzda (plat) včetně příplatků jí bude náležet? S nadřízeným se dohodnou na proplacení příplatku za svátek namísto náhradního volna.

Řešení: a) Odměňování měsíční mzdou, přísluší:

 • Poměrná část dosažené mzdy za 11 odpracovaných hodin
 • Příplatek za práci přesčas ve výši nejméně 25 % PV za 11 hodin
 • Příplatek za práci ve svátek ve výši nejméně 100 % PV za 5 hodin
 • Příplatek za práci v sobotu a neděli ve výši nejméně 10 % PV za 11 hodin
 • Příplatek za práci v noci ve výši nejméně 10 % PV za 8 hodin

b) Odměňování platem, přísluší:

 • Poměrná část platového tarifu (případně osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí) za 11 hodin
 • Příplatek za práci přesčas ve výši 50 % PV za 11 hodin
 • Příplatek za práci ve svátek ve výši 100 % PV 5 hodin
 • Příplatek za práci v sobotu ve výši 25 % PV za 5 hodin a v neděli za 6 hodin
 • Příplatek za práci v noci ve výši 20 % PV za 8 hodin

Poznámka: Zaměstnancům pracujícím v noční směně, která spadá do dvou kalendářních dnů, se příplatky za práci v sobotu a neděli vždy poskytují za hodiny či zlomky hodin spadající do příslušného kalendářního dne (to je od 0.00 hod. do 24.00 hodin soboty či neděle). Co se týká příplatků za práci ve svátek, postupuje většina zaměstnavatelů stejným způsobem. Je však možné (a řada zaměstnavatelů toho využívá) aplikovat odst. 6, § 91 ZP, a to poskytovat zaměstnanci příplatek za hodiny odpracované ve „sváteční směně“ - to je například v celé noční směně, která začíná v den svátku či ranní směně, která končí v den svátku, podle toho kterou směnou začíná u zaměstnavatele týden.

Příklad č. 9:

Stejné zadání jako v předchozím příkladu. Zaměstnavatel má stanoveno vnitřním předpisem, že týden začíná ranní směnou v 6.00 hodin a pro odměňování práce ve svátek aplikuje ustanovení § 91, odst. 6 zákoníku práce. Znamená to, že sváteční směnou bude vždy ta, která začíná v den svátku.

Řešení: a) Odměňování měsíční mzdou, přísluší:

 • Poměrná část dosažené mzdy za 11 odpracovaných hodin
 • Příplatek za práci přesčas ve výši nejméně 25 % PV za 11 hodin
 • Příplatek za práci ve svátek ve výši nejméně 100 % PV za 11 hodin
 • Příplatek za práci v sobotu a neděli ve výši nejméně 10 % PV za 11 hodin
 • Příplatek za práci v noci ve výši nejméně 10 % PV za 8 hodin

b) Odměňování platem, přísluší:

 • Poměrná část platového tarifu (případně osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí) za 11 hodin
 • Příplatek za práci přesčas ve výši 50 % PV za 11 hodin
 • Příplatek za práci ve svátek ve výši 100 % PV 11 hodin
 • Příplatek za práci v sobotu ve výši 25 % PV za 5 hodin a v neděli za 6 hodin
 • Příplatek za práci v noci ve výši 20 % PV za 8 hodin

Právní předpisy citované v článku

(předpisy jsou vždy citovány ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak)

 • § ZP - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Související dokumenty

Související pracovní situace

Pracovní pohotovost
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy

Související články

Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas ve státní svátek
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Práce ve svátek
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Náhrada za svátek při neomluvené absenci
Výpočet dělené směny
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Náhradní volno a práce ve svátek
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Neproplacená dovolená
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Příplatek za vedení pro ředitele
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Platový výměr