Příplatek ke mzdě a rovné zacházení

Vydáno: 10 minut čtení

U zaměstnavatele odměňujícího své zaměstnance mzdou je zcela běžné, že součástí jeho mzdového systému jsou i plnění benefitního charakteru, která právní úprava nezná (a znát nemusí) a pro něž si zaměstnavatel sám stanoví podmínky pro jejich přiznání a výši. Samozřejmě také na ně se vztahuje pravidlo o rovném zacházení v odměňování, jak vyplývá z ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nedávno se poskytováním jednoho takového příplatku (konkrétně "příplatku za odbornou praxi") zabýval Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku ze dne 18. 1. 2022, sp. zn. 21 Cdo 627/2021.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako vedoucí personálního útvaru a později jako vedoucí personálního útvaru a útvaru mzdového účetnictví. Zaměstnavatel odměňoval zaměstnance dělnických profesí (kategorie D) hodinovou mzdou a zaměstnance v tzv. kategorii THP mzdou měsíční. Pouze první skupině zaměstnanců (s hodinovou mzdou) přitom poskytoval zaměstnavatel speciální složku mzdy spočívající v příplatku za odbornou praxi, a to podle doby trvání zaměstnání. Zmíněnému zaměstnanci se tedy žádného takového příplatku nedostávalo.

Zaměstnanec se zaplacení tohoto příplatku za příslušné období domáhal soudní žalobou. Byl přesvědčen, že jeho neposkytnutím se vůči němu dopustil zaměstnavatel nerovného zacházení.

Soudy nižších stupňů se shodly na tom, že účelem příplatku za odbornou praxi bylo mzdové ohodnocení odborné praxe, kterou zaměstnanci odměňovaní hodinovou mzdou postupně v rámci zaměstnání získali a

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Souběh příplatků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Provizní odměna za práci a svátek
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Provizní odměna za práci a svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Odměňování zaměstnanců
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Délka pracovní doby
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Příplatek za práci v sobotu a neděli
Příplatek za noční směnu
Mzda řidičů
Práce v sobotu
Výjezd při pracovní pohotovosti
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatek za sobotu a neděli
Výpočet dělené směny
Práce ve ztíženém prostředí
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Příplatky a dohoda o provedení práce
Práce přesčas a její proplacení
Příplatky při třísměnném provozu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Příplatek za ztížené pracovní prostředí